ZODPOVEDNOSŤ - PRAVIDELNE ZODPOVEDNÉ SPRÁVANIE V OBLASTI Banner

 

1. kódex správania skupiny Banner Group

Naše zásady sú formulované v tomto kódexe správania. Okrem iného tvorí základ pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti a pre morálne, eticky a právne bezúhonné správanie našich zamestnancov v skupine Banner.

Kódex správania slúži ako základ pre všetky obchodné kroky a rozhodnutia navonok, pre jednanie s dodávateľmi, zákazníkmi a inými obchodnými partnermi, a vo vnútri spoločnosti pre jednanie so zamestnancami a kolegami. Očakávame, že každý, kto pracuje v našom mene alebo pre nás, bude dodržiavať zásady stanovené v Kódexe správania.

Ak si všimnete akékoľvek odchýlky, môžete ich nahlásiť e-mailom: compliance@bannerbatterien.com

 

prenesite kodeks ravnanja PDF

 

 

2. oznámenie whistleblowingu

Smernicou EÚ 2019/1937 o ochrane osôb oznamujúcich porušenie práva Únie a jej vnútroštátnou transpozíciou by sa mohli zabezpečiť minimálne normy ochrany oznamovateľov v rámci EÚ. Ako zamestnanec, obchodný partner, dodávateľ, zákazník, poskytovateľ služieb alebo iný obchodný partner máte chránenú možnosť oznámiť zistené porušenia v zmysle zákona o ochrane oznamovateľov. Radi by sme boli o takýchto porušeniach informovaní, aby sme ich mohli rýchlo objasniť a odstrániť.

Svoju žiadosť môžete zaslať e-mailom. V spolupráci s právnikom zabezpečíme absolútne dôverné vybavenie vášho oznámenia. Na požiadanie sme vám k dispozícii aj na osobné stretnutie.

Incidenty podľa zákona o ochrane oznamovateľov oznamujte podľa: whistleblowing@bannerbatterien.com

Akceptujte prosím Marketing Cookies pre zobrazenie obsahu