Banner

PORTÁL PODPORY

FAQ

ČASTO POKLADANÉ OTÁZKY

 

Účelom nasledujúcich často pokladaných otázok (FAQ) je sprostredkovať Vám účinne a rýchlo informácie týkajúce sa používania a nakladania s batériami značky Banner. Ďalšie odpovede na svoje otázky nájdete tiež prostredníctvom vyhľadávania FAQ a voľby hesiel.

– Z dôvodu ochrany citlivej elektroniky vozidla je ako pomocný štartovací zdroj všeobecne nutné používať iba Banner Booster.

– Štartovanie vozidla pomocou batérie v inom automobile môže pri odpojení zo svoriek viesť k napäťovým špičkám a pri tom poškodiť alebo dokonca zničiť elektroniku vozidla.

– Preto sa pri používaní štartovacích káblov riaďte nasledujúcim návodom!

– Pri pomocnom štartovaní so štartovacími káblami sa odporúča použitie normovaných štartovacích káblov (napr. podľa normy DIN 72 553). – Riaďte sa pokynmi uvedenými v návode na použitie štartovacích káblov.

– Spájajte iba batérie s rovnakým menovitým napätím.

– Pripojenie: Vypnite motor oboch vozidiel! Najskôr spojte obidva kladné póly 1 a 2 a potom záporný pól vozidlá poskytujúceho štartovaciu pomoc 3 s holým kovovým miestom vozidlá vyžadujúceho štartovaciu pomoc 4, a to mimo batériu. (Riaďte sa pokynmi výrobcu vozidla).

– Teraz sa pokúste vozidlo vyžadujúce štartovaciu pomoc naštartovať, nie však dlhšie ako 15 sekúnd, pričom vozidlo poskytujúce štartovaciu pomoc neštartujte.

– Odpojenie: Káble odpojte v opačnom poradí.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

Na dosiahnutie dlhej doby životnosti batérie je nutné riadiť sa nasledujúcimi pokynmi:

- Povrch batérie udržujte čistý a suchý.

- Pravidelne kontrolujte hladinu kyseliny a v prípade potreby ju doplňte odsolenou alebo destilovanou vodou. Na dopĺňanie nikdy nepoužívajte kyselinu. V prípade veľkých strát vody je nutné nechať napätie regulátora skontrolovať odborníkom.

- Nepoužívajte žiadne tzv. zušľachťujúce prostriedky.

- Stav nabitia batérie možno overiť zmeraním hustoty kyseliny resp. kľudového napätia. Ak je hustota kyseliny nižšia ako 1,24 kg/l resp. kľudové napätie ako 12,50 V, je nutné batériu dobiť.

- Pri sezónne využívaných vozidlách sa odporúča vykonať dvakrát vyrovnávacie nabitie pomocou externej nabíjačky resp. používať udržiavaciu nabíjačku.

 

V každom prípade však musí byť batéria pred odstavením z prevádzky plne nabitá.

 

Running Bull AGM/BackUp: Stav nabitia možno zistiť výhradne zmeraním kľudového napätia. Ak je kľudové napätie nižšie alebo rovno 12,50 V, je nutné batériu dobiť. Meranie hustoty kyseliny resp. doplňovanie destilovanej vody nie je možné - spôsobilo by to zničenie batérie.

– V prípade mokrých batérií skontrolujte pred začiatkom dobíjania hladinu elektrolytu, a ak je to potrebné, doplňte demineralizovanú alebo destilovanú vodu po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad hornú hranu dosiek.

 

Je potrebné batériu pred nabíjaním vymontovať, aby sa zamedzilo poškodeniu vozidla? Venujte, prosím, pozornosť tomu, o aký typ nabíjačky ide. V návode na obsluhu od výrobcu vozidla resp. výrobcu nabíjačky sa často nachádzajú cenné rady na nabíjanie batérie vo vozidle. Všeobecne platí, že plne automatické nabíjačky (obmedzenie nabíjacieho napätia na 14,8 V) sú veľmi dobre spôsobilé na nabíjanie batérie nainštalovanej vo vozidle.

Ak má Vaša nabíjačka automatický režim s napätiami > 15,9 V, je bezpodmienečne nutné odpojiť batériu od palubnej elektroniky, popr. ju z vozidla vymontovať. V najhoršom prípade by mohlo dôjsť k zničeniu vstavaných riadiacich jednotiek následkom prepätia a spôsobeniu veľmi vysokej škody! Pozor: Pri odpájaní od svoriek vždy dodržiavajte pokyny výrobcu vozidla.

 

– Batérie smú byť nabíjané len jednosmerným prúdom. Prepojte kladný pól (+) batérie s kladným pólom (+) nabíjačky a záporný pól (-) batérie so záporným pólom (-) nabíjačky.

– Nabíjačku zapnite až potom, čo ste pripojili batériu. Po skončení nabíjania vypnite najskôr nabíjačku.

– Ako nabíjací prúd sa odporúča desatina kapacity batérie (napr. 44 Ah: 10 = nabíjací prúd 4,4 A).

– Teplota kyselinového elektrolytu nesmie počas nabíjania prekročiť hranicu 55 ° C. Po prekročení tejto teploty je nutné nabíjanie prerušiť.

– Musí sa zabezpečiť dôkladné vetranie počas nabíjania.

- Skrutkové spoje batérií nie je nutné otvárať.

- Majte na pamäti, že spätne dobíjať treba 1,2-násobok odobratej kapacity (napr.: odobratá kapacita 30 Ah --> spätné dobíjanie 36 Ah!).

- Nabíjanie je dokončené, ak nabíjací prúd klesne na nulu resp. už ďalej neklesá; v prípade automatickej nabíjačky, keď sa táto vypne.

 

Pre hlboko vybité mokré batérie sa odporúča nabíjacie napätie 16 V (batériu bezpodmienečne odpojte od palubnej elektroniky!).

 

Pozor: Počas nabíjania sa vytvára vysoko výbušný plyn! Zdroje ohňa, iskier, otvoreného svetla, rovnako ako fajčenie sú zakázané!

 

Running Bull AGM/BackUp: Nabíjajte vždy len pomocou nabíjačky s reguláciou napätia (max. 14,8 V)! Použitie konvenčných, napäťovo neregulovaných nabíjačiek vedie k zničeniu batérie v dôsledku prebitia a k úniku elektrolytu!

V prípade dlhšej doby nepoužívania motocykla (napr. v zimnom období alebo počas odstavenia) batériu vyberte a uložte ju na suchom a chladnom (nemrznúcom) mieste. Batériu buď nabite na plnú kapacitu a pri poklese kľudového napätia pod hranicu 12,5 V ju vždy dobite, alebo ju pripojte na udržiavaciu nabíjačku (napr. Banner Accucharger).

 

Optimálne je použitie nabíjačky s reguláciou napätia (Banner Accucharger). Tieto nabíjačky zabezpečia správne nabitie automaticky. V závislosti na kapacite batérie môžete použiť nasledujúce nabíjačky:

3-20 Ah - Banner Accucharger 6/12V 2A - č. výr. 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12V 3A - č. výr. 1240000030

 

- Vymontujte batériu z vozidla, resp. v každom prípade odpojte od svoriek kabeláž batérie (najskôr odpojte záporný pól). Pozor: Po odpojení elektrického napájania môžete prísť o dáta v palubnom počítači, autorádiu atď.!

- Najskôr nabíjačku pripojte k batérii a až potom ju zapnite. Po konci nabíjania najskôr vypnite nabíjačku a potom odpojte batériu.

- Nabíjací prúd: max. 1/10 A z kapacity batérie.

- Ak teplota prekročí +55° C, nabíjanie prerušte.

- Po dobití skontrolujte hladinu elektrolytu a v prípade potreby ho doplňte demineralizovanou vodou (platí len pre mokré batérie, nie pre batérie AGM, GEL alebo AGM PROfessional!).

- Zaistite dôkladné vetranie priestoru! Počas nabíjania vzniká výbušný plyn. Bezpodmienečne nefajčite, nemanipulujte s otvoreným plameňom a nevykonávajte činnosti, pri ktorých dochádza k iskreniu!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

Na dosiahnutie maximálneho výkonu a životnosti musí byť batéria pred montážou nabitá na plnú kapacitu (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Príprava: Otvor na odplyňovanie je uzatvorený a musí byť pred sprevádzkovaním batérie otvorený. Na tento účel odstráňte ochranné viečko resp. orežte na konci hadičku na odplyňovanie. Naplnenie: Vyberte všetky zátky z batérie. Používajte len špeciálnu kyselinu (hustota 1,28 kg/l), ktorá je priložená k batérii v osobitnej umelohmotnej nádobe. Naplňte batériu po značku MAX a potom ju nechajte 30 minút oddýchnuť. Pozor: Nádobu so zvyškami kyseliny odovzdajte v zbernom dvore pre nebezpečné látky. Zvyšková kyselina nesmie preniknúť do kanalizácie. Prázdne nádoby od kyseliny zlikvidujte ako plast s domovým odpadom. Uvedenie do prevádzky: Na dosiahnutie maximálneho výkonu musí byť batéria po naplnení kyselinou pred montážou nabitá na plnú kapacitu. V súlade s návodom na obsluhu nabíjačky resp. batérie nabíjajte po dobu cca 5 až 10 hodín s napätím max. 1/10 kapacity batérie (Ah). Kapacitu batérie zistíte podľa druhej a tretej číslice čísla DIN uvedeného na kartónovom obale: Ak je toto číslo napr. 509 14, potom má batéria kapacitu 9 Ah a nabíjací prúd má teda byť cca 0,9 A. Len čo skončí nabíjanie, skontrolujte hladinu kyseliny a v prípade potreby ju doplňte demineralizovanou vodou. Batériu opäť uzavrite zátkami. Údržba: Hladinu kyseliny nenechajte klesnúť nikdy pod značku MIN. Na doplňovanie používajte iba demineralizovanú vodu (odsolená alebo destilovaná podľa normy VDE 0510). 

Majte, prosím, na pamäti: V prípade batérie Bike Bull nie je možná inštalácia v polohe na boku!

 

2. Bike Bull AGM

Príprava: Pečať batérie odoberte až tesne pred začiatkom plnenia. Začujete pri tom tiché syčanie. Naplnenie: Používajte len špeciálnu kyselinu (hustota 1,32 kg/l), ktorá je priložená k batérii v osobitnej umelohmotnej nádobe. Potom nechajte batériu 30 minút oddýchnuť. Naplnená batéria sa uzatvorí pomocou zátkovej lišty a už nesmie byť otváraná. Pri otvorení dôjde k zničeniu batérie. Pozor: Nádobu so zvyškami kyseliny odovzdajte v zbernom dvore pre nebezpečné látky. Zvyšková kyselina nesmie preniknúť do kanalizácie. Prázdne nádoby od kyseliny zlikvidujte ako plast s domovým odpadom. Uvedenie do prevádzky: Na dosiahnutie maximálneho výkonu musí byť batéria po naplnení kyselinou pred montážou nabitá na plnú kapacitu. V súlade s návodom na obsluhu nabíjačky resp. batérie nabíjajte po dobu cca 5 až 10 hodín s napätím max. 1/10 kapacity batérie (Ah). Kapacitu batérie zistíte podľa druhej a tretej číslice čísla DIN uvedeného na kartónovom obale: Ak je toto číslo napr. 518 21, potom má batéria kapacitu 18 Ah a nabíjací prúd má teda byť cca 1,8 A. 

Majte, prosím, na pamäti: V prípade batérie Bike Bull AGM nie je možná inštalácia v polohe na boku!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Uvedenie do prevádzky: Batéria je vopred nabitá a možno ju hneď nainštalovať.

Majte, prosím, na pamäti: V prípade batérií Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional je možná inštalácia v polohe na boku!

 

Všeobecná zásada: Odporúčame použitie nabíjačky s reguláciou napätia – Banner Accucharger 6/12V 2A alebo 12V 3A.

Pozor: Nikdy neinštalujte bezúdržbovú batériu (AGM, GEL, AGM PROfessional) do motocykla bez regulátora, max. nabíjacie napätie nesmie prekročiť 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Yes, essential.
A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.

 

A start/stop battery is responsible for much more than just starting the engine.

Namely to supply the various electrical consumers with energy when the vehicle is stationary, the engine is not running (stops) and the complete on-board power supply including the next starting process must still be ensured!

This means that the technology and components of a start/stop battery differ significantly from those of a conventional starter battery.


Please note:
If a conventional wet battery is installed in a vehicle with start/stop technology, by mistake - due to an allocation error - or due to incorrect cost awareness, a battery breakdown or total failure is pre-programmed. Depending on the driving profile (short distance, stop-and-go,...) a conventional starter battery will be defective within a few months due to the extremely high cyclic load due to the engine start-stop function.


The battery breakdown also leads to the failure of various vehicle functions (including start-stop). Not to mention the customer's annoyance about the battery failure, possible loss of time, waiting for help, delays, scheduling problems and dissatisfaction with the installed spare battery.

 

Do not install a conventional wet battery in a vehicle with a start/stop function that is equipped with an AGM* or EFB** battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

These tips must be followed when changing the battery!

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings. Please contact your Banner Account Manager.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound
EFF = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery

 

Potrebnú kapacitu batérie Energy Bull vypočítate nasledujúcim spôsobom.

Príklad: Hľadáte napájaciu batériu pre svoj čln poháňaný elektromotorom. Palubná sieť má napätie 24 V a použitý je elektrický motor s výkonom 600 W. Elektrickým prúdom je ďalej nutné napájať rádio, rôzne polohové svetlá a hĺbkomer (dohromady 50 W). Chcete pritom pre čln zabezpečiť autonómnu prevádzku po dobu 5 hodín.

 

Tieto hodnoty sa potom dosadia do vzorca

watty : volty = ampéry x hodiny x koeficient bezpečnosti = celková kapacita v Ah, čiže: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230 Ah (K20)

 

Pri koeficiente bezpečnosti je u mokrých batérií štandardne nutné počítať so 70% (u rekombinačných batérií, tzn. AGM a gélových, s 30%). V danom prípade by sme Vám odporúčali použiť dve batérie Energy Bull 968 01 (každá 230 Ah), a to so sériovým zapojením.

 

The automatic start/stop automatically switches the engine off and on again when you walk off or step on the clutch or brake during a stop.

The savings potential:

Depending on the driving situation, especially in city traffic,

up to 0.8 l less fuel per 100 km!

 

The basic requirement:

An especially strong and cycle-proof start/stop battery that remains fully efficient even during frequent charging and discharging processes.

 

Banner start/stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

With the highly specialized batteries of the Running Bull series, Banner completely covers the segment of power supply for start-stop vehicles. The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.

 

Nájsť správnu batériu na použitie v obytnom automobile nie je práve jednoduché. Ďalej si môžete prečítať niekoľko vysvetlení, ktoré Vám primeraným spôsobom priblíži možnosti použitia batérie Energy Bull ako aj alternatívne možnosti.

 

Nabíjanie: Dbajte na to, aby ste používali dostatočne dimenzované prívodné káble (z dôvodu minimalizácie napäťových strát). Nabíjacie napätie pre batérie Energy Bull má dosahovať 14,2 - 14,4 V. Ak si má batéria zachovať zodpovedajúcu životnosť, nesmie nabíjací prúd prekročiť päťnásobok hodnoty menovitého prúdu* (pozri nasledujúci výpočet). Zrátané a podčiarknuté: Energy Bull je batéria s dobrou odolnosťou proti cyklickému namáhaniu, ktorá toho dokáže relatívne veľa odpustiť (v porovnaní s gélovými alebo AGM batériami). „Nevýhoda“ batérií Energy Bull v porovnaní s AGM alebo gélovými batériami spočíva v náročnosti údržby. Počas používania batérie Energy Bull je bezpodmienečne nutné vykonávať pravidelné kontroly hladiny elektrolytu. Ak túto batériu používate intenzívnym spôsobom (napr. kemping), je nutná kontrola v mesačnom intervale, v ostatných prípadoch je dostačujúca údržba raz za štvrť alebo pol roka. Gélové resp. AGM batérie sú bezúdržbové. Cena a odolnosť proti vyšším teplotám a vyššiemu nabíjaciemu napätiu hovoria pre batérie Energy Bull.

 

Solárne zariadenia: Pri solárnom článku dbajte na to, aby mal primerane „dobrý“ regulátor. V ideálnom prípade by mal mať funkciu PWM (pulzová šírková modulácia), vyrovnávanie teploty a užívateľsky voliteľné parametre (nabíjacie napätie, ..).

 

Vybíjanie: Meniče striedavého napätia zaťažujú batériu vysokými vybíjacími prúdy. Batérie Energy Bull a gélové batérie nie sú zo svojej podstaty vhodné pre vysokoprúdové vybíjanie (> 40 krát hodnota menovitého prúdu*, počas > 1 min). Ak potrebujete vyššie vybíjacie prúdy, potom odporúčame použiť AGM batériu (Running Bull). *--> Výpočet menovitého prúdu je uvedený nižšie!

 

Kapacita: Ideálnym prípadom je prevádzka batérií len s nízkymi hĺbkami vybitia. Olovokyselinová batéria vydrží určitú kapacitnú konverziu (= počet konverzií menovitej kapacity). Čím je cyklus „plochejší“, tým vyšší je počet jeho možných opakovaní. Čo sa týka vlastností pri cyklickom namáhaní, ponúka gélová batéria pri zodpovedajúcom šetrnom zaobchádzaní približne dvojnásobnú životnosť v porovnaní s batériou Energy Bull. 

 

Odplyňovanie: Ak je batéria zabudovaná vo vnútornom priestoru vozidla, vybavte ju hadičkou na odplyňovanie, vyvedenou von z vozidla. Počas výberu batérie venujte, prosím, pozornosť tomu, aby ste zvolili typ s prípojkou centrálneho odplyňovania. --> Táto umožňuje odvádzať plyny vznikajúce pri nabíjaní (vodík a kyslík). AGM a gélové batérie za bežného prevádzkového stavu plyny neuvoľňujú (s výnimkou defektu na nabíjačke alebo batérii). Z bezpečnostných dôvodov však musí byť aj u týchto batérií pripojená hadička na odplyňovanie. Batérie Energy Bull za bežnej prevádzky uvoľňujú plyny, hadičku na odplyňovanie je preto bezpodmienečne nutné používať.

 

*Výpočet menovitého prúdu: Príklad: 100 Ah (K20) Energy Bull 95751 menovitý prúd (In) = 100 Ah : 20 h = 5 A maximálny nabíjací prúd = 5 x In = 25 A

Z vlastnej skúsenosti vieme, že dostatočné dobitie batérie je počas jazdy, bohužiaľ, možné len veľmi obmedzene. Najmä v letnom období (klimatizácia beží na plno, svietia svetlá, hrá rádio, chladnička je v prevádzke, ...) zostáva na plné nabitie batérie už len veľmi málo prúdu. Niekedy musia batérie obytného priestoru dokonca vypomáhať s napájaním palubnej siete....

 

Vhodným riešením je použitie nabíjačky B2B (battery to battery). Tieto nabíjačky dokážu nabíjacie napätie aspoň zvýšiť na rozumnú mieru.

 

Ak sú Vaše batérie napr. vybité na cca 50% (chýba 95 Ah), musíte ich dobiť o cca 105 Ah, aby ste tieto nabili do plnej kapacity.

Na batériu na napájanie obytného priestoru zostáva v najlepšom prípade 15 A (priemerne). Na plné nabitie batérie by ste teraz museli s vozidlom jazdiť najmenej po dobu 7 hodín!

 

Na dosiahnutie maximálnej životnosti batérií dbajte, prosím, na to, aby tieto boli pri dlhšom odstavení obytného automobilu (> 7 dní) odpojené od palubnej siete . --> Predtým však batériu ešte nabite na jej plnú kapacitu.

Quite simply, brake energy recovery.
When you accelerate or brake, some of your car's kinetic energy is usually lost. Part of this energy is recovered through recuperation.

This is because the alternator (also called generator) intentionally puts more strain on it in this phase, the voltage of the alternator is raised so that the charging process is accelerated and thus more energy is supplied to the battery. The alternator converts the kinetic energy into electricity, in principle like a bicycle dynamo. In acceleration phases and in normal operation, the output of the alternator can be partially reduced or even set to zero, which means more energy is available for the drive.


The reason: The vehicle now uses the energy that the battery has previously stored. This saves fuel and emissions. Because Banner Running Bull series start-stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

 

Energy for the environment.
Brake energy recovery and start/stop systems make modern cars much more environmentally friendly. With sustainable fuel savings and CO2 emission reductions.
Basic requirement: An extremely cycle-resistant start/stop battery Banner Running Bull, which reliably delivers maximum performance at start for start and drive for drive.

The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.

 

Running Bull Produktfamilie

„Európske typy“ Power Bull (celková výška 175 alebo 190 mm), rovnako ako Running Bull AGM a EFB, majú otvor na pripojenie centrálneho odplyňovania buď na ľavej strane (pól mínus) alebo na pravej strane (pól plus).

 

Ak Vám príslušná strana otvoru na odplyňovanie nevyhovuje, možno zátku odstrániť. POZOR! Odstránenú zátku je nutné zastrčiť do odplyňovacieho kanálika na náprotivnej strane.

 

Na vybratie zátky použite, prosím, skrutku do dreva s priemerom 5 mm. Nemusíte sa báť, zátku nie je možné prestrčiť dovnútra batérie.

 

„Európske typy“ Starting Bull (celková výška 175 alebo 190 mm) majú otvor na pripojenie centrálneho odplyňovania na pravej strane (pól plus). Majte, prosím, na pamäti: Stranu odplyňovania nie je možné zmeniť.

Použitie hadičky na odplyňovanie (číslo dielu 1030001700) predpisujeme u všetkých olovokyselinových batérií inštalovaných vo vnútornom priestore. Ak batéria neponúka možnosť pripojenia hadičky na odplyňovanie (centrálne odplyňovanie), musíte ju prijatím vhodných opatrení voči okolitému vnútornému priestoru nepriedušne odizolovať. Navyše je nutné vytvoriť na účely prívodu a odvodu vzduchu zodpovedajúce ventilačné otvory vedúce do vonkajšieho priestoru.

 

Výbušný plyn vzniká zmiešaním vodíka s kyslíkom. Ak dôjde k priblíženiu zápalného zdroja (otvorené svetlo, horúci povrch, elektrostatický výboj...) nastáva výbušná reakcia. Detonačná rýchlosť je cca 2800 m/s (strelný prach 400 - 1000 m/s). Z dôvodu nízkej dolnej medze výbušnosti 4% obj. je výbuch spôsobený plynmi z batérií celkom dobre možný.

 

Pri manipulácii s olovokyselinovými batériami noste, na zaistenie vlastnej bezpečnosti, vždy ochranné okuliare!

For vehicles with automatic start/stop, two different battery technologies are used, depending on energy requirements and the required vibration and cycle resistance.
The technology used also depends largely on the electrical equipment of the vehicle and the price structure.

 

1. AGM technology (Running Bull AGM) is mainly used in start/stop systems with maximum energy consumption and brake energy recovery.
The Running Bull AGM battery is the ideal solution here, primarily for medium and luxury vehicles.

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.


2) EFB technology (Running Bull EFB) is mainly used in start/stop systems with high energy consumption.

The Running Bull EFB battery is the ideal solution for small cars up to the upper middle class.

EFB = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery.


Always observe when changing the battery:

Never install a conventional wet battery in a vehicle with start/stop function that is equipped with an AGM or EFB battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings.

Uhlová prípojka vrátane hadičky na odplyňovanie (číslo dielu 1030001700) je k dispozícii u našich predajných partnerov.
Náš vyhľadávač predajcov Vám nájde Vášho najbližšieho predajného partnera spoločnosti Banner.

 

Vložte hadičku odplyňovania za pomoci uhlovej prípojky do otvoru centrálneho odplyňovania na boku veka batérie. Nič ďalšieho už robiť nemusíte!!

Winkelstück

AGM batéria nie je v zásade koncipovaná na použitie ako „ležiaca na boku“. Použitie v polohe na boku je však pri AGM batérii, vďaka jej konštrukcii, tiež možné. Pozri obrázok kráčajúceho rýpadla Menzi Muck. Je ale najskôr nutné nainštalovať hadičku na odplyňovanie (z bezpečnostných dôvodov). V najhoršom prípade (poškodenie nabíjačky alebo batérie) môže z batérie, v dôsledku jej polohy na boku, ľahšie unikať elektrolyt.

 

V závislosti na spôsobe použitia (štartovacia batéria,...) však môže dôjsť k miernemu skráteniu životnosti.

Menzi Muck Schreitbagger mit Banner Running Bull AGM Batterien

Pri sériovom zapojení (= zapojenie za sebou) sa sčítajú napätia jednotlivých batérií. Na napätie 24 V v palubnej sieti je nutné zapojiť za sebou dve batérie.


Vezmite, prosím, do úvahy:
- Obidve batérie musia mať rovnaké typové označenie.
- Obidve batérie musia byť približne rovnako staré.
- Obidve batérie musia vykazovať rovnaký stav nabitia.
- Prepojovacie káble musia byť dostatočne dimenzované a je potrebné, aby boli čo najkratšie.
- Vymieňajte vždy obidve batérie súčasne!


Ak nie sú hore uvedené odporúčania rešpektované, dochádza v dôsledku rôznych vnútorných odporov jednotlivých batérií k nerovnomernej distribúcii napätia a tým k nesymetrickému zaťažovaniu počas fáz nabíjania a vybíjania.


Prístroj Charging Equalizer slúži na vyrovnávanie napätia tak, aby sa dosiahlo rovnomerného stavu nabitia obidvoch sériovo zapojených batérií.

Pri paralelnom zapojení sa sčítajú kapacity jednotlivých batérií ako aj ich štartovacie prúdy pri studenom štarte.


Vezmite, prosím, do úvahy:
- Obidve batérie musia mať rovnaké typové označenie.
- Obidve batérie musia byť približne rovnako staré.
- Obidve batérie musia vykazovať rovnaký stav nabitia.
- Prepojovacie káble musia byť dostatočne dimenzované a je potrebné, aby boli čo najkratšie.
- Vymieňajte vždy obidve batérie súčasne!


Ak nie sú hore uvedené odporúčania rešpektované, dochádza v dôsledku rôznych vnútorných odporov jednotlivých batérií k nerovnomernej distribúcii prúdu a tým k nesymetrickému zaťažovaniu počas fáz nabíjania a vybíjania. Medzi batériami prúdi sčasti vysoké vyrovnávacie prúdy.

 

Ak je to konštrukčne možné, odporúča sa použitie iba jednej batérie s väčšou kapacitou.

Parallelschaltung

Spoločnosť Banner odporúča inštalovať iba batérie s kľudovým napätím > 12,50 V.

 

– Pred montážou a demontážou batérie vypnite motor a všetky elektrické spotrebiče.

– Zabráňte vzniku skratov pri používaní náradia.

– Pri demontáži najskôr odpojte svorku záporného pólu (-) a potom kladného pólu (+).

– Pred montážou batérie vyčistite plochu na uloženie batérie vo vozidle.

– Batériu pevne ukotvite.

– Póly batérie a pólové svorky vyčistite a ľahko ich namažte tukom neobsahujúcim kyseliny.

– Pri montáži najskôr pripojte svorku kladného pólu (+) a potom záporného pólu (-). Dbajte na pevné usadenie pólových svoriek.

 

Pozor: Dodržiavajte pokyny výrobcu vozidla (uvedené v návode na obsluhu alebo návode na údržbu)!

– Nenaplnené štartovacie batérie nevyžadujú žiadnu údržbu. Batérie skladujte v suchu a chlade (v nemrznúcich priestoroch).

– Naplnené štartovacie batérie dobíjajte najneskôr pri poklese hustoty kyseliny pod hranicu 1,24 kg/l (kľudové napätie < 12,50V).

– Naplnené batérie treba prepravovať a skladovať v stojatej polohe, v opačnom prípade z nich môže uniknúť kyselinový elektrolyt.

– Počas prepravy zabezpečte batériu proti prevráteniu.

- Použite ochranu proti skratu

 

Running Bull AGM/BackUp: Bezpečná proti vytečeniu v polohe „hore nohami“ a v prípade poškodenia skrinky. Nutné dobiť najneskôr pri poklese kľudového napätia na hodnotu ≤ 12,50 V. Meranie hustoty kyseliny resp. doplňovanie destilovanej vody nie je možné.

Batéria vo vozidle sa väčšinou ďaleko častejšie vybíja než nabíja. Táto „negatívna bilancia nabíjania“ dáva každej batérii riadne zabrať....

 

Najmä v zimnom období navyše palubnú sieť a štartovaciu batériu zaťažujú nespočetné elektrické spotrebiče. A k tomu ešte tieto nízke vonkajšie teploty.... Tieto pôsobia jednak na motorový olej, ktorý začína hustnúť, čo má za následok vznik vysokých trecích síl v motore, a za druhé majú vplyv aj na priebeh chemickej reakcie v moderných batériách na báze Ca/Ca a na absorpčnú schopnosť týchto batérií pri nabíjaní.

 

Situáciu ďalej sťažuje to, že olovokyselinová batéria sa začína nabíjať až po dosiahnutí teploty > 0 °C. V počiatočnej fáze jazdy sa všetka dostupná nabíjacia energia spotrebuje na zahriatie batérie (vo forme elektrochemického procesu). Len čo sa batéria nakoniec dostane do fázy vlastného nabíjania, veľká časť vodičov motor svojho vozidla už zasa vypína.

 

V závislosti na type vozidla resp. mieste inštalácie batérie sa pritom teplotného rozpätia umožňujúceho nabíjanie batérie dosiahne až po nepretržitom prejdení jazdnej trasy dlhej najmenej 20 km...

 

Nápravu zaistí dobitie batérie s pomocou externej nabíjačky.

Acchucharger Ladegeräte, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladegeräte

Dôvodom rýchleho vybíjania batérie bude podľa všetkého vysoká spotreba kľudového prúdu (> 20 mA) vozidlom.

 

Dobite batériu na plnú kapacitu prostredníctvom externej nabíjačky (obmedzenie nabíjacieho napätia na cca 14,8 V) a potom zmerajte napätie tejto batérie po odstavení na dobu najmenej 5 hodín.

 

Namerané napätie by sa malo pohybovať v rozpätí 12,7 - 12,8 V.

 

Ak sa pohybuje nad týmto rozpätím, zapnite prosím na cca 10 sekúnd stretávacie svetlá svojho vozidla a po uplynutí čakacej doby cca 1 min. zmerajte kľudové napätie znova. Ak je hodnota napätia nižšia ako cca 12,6 V, musíte nabíjanie opakovať.

 

Ak má Vaša nabíjačka „režim reaktivácie“, musí byť batéria pred začiatkom nabíjania bezpodmienečne vymontovaná z vozidla!

 

V opačnom prípade hrozí, že dôjde k nevratnému poškodeniu elektroniky vozidla následkom príliš vysokého napätia v palubnej sieti.

Hladinu elektrolytu je nutné kontrolovať v závislosti od frekvencie používania a nabíjacieho napätia.

 

- V prípade každodenného nabíjania resp. vybíjania je potrebné vykonávať kontroly elektrolytu v intervale 1 mesiaca

- V prípade nabíjania resp. vybíjania jedenkrát týždenne je potrebné vykonávať údržbu raz za štvrť roka

 

Dbajte na to, aby ste vždy, než začnete s batériou manipulovať, mali nasadené svoje osobné ochranné vybavenie (ochranné okuliare...)!

Na doplňovanie elektrolytu používajte výlučne demineralizovanú alebo destilovanú vodu (nikdy minerálnu alebo pitnú vodu !).

 

- Na otváranie zátok článkov použite zodpovedajúci nástroj

- Doplňte hladinu až po značku MAX (pozri značenie na vonkajšej strane skrinky alebo na strmeni vnútri článku)

- Uzatvorte zátky článkov

- Doprajte batérii, za účelom premiešania elektrolytu, plné nabitie (batéria by mala uvoľňovať plyn)

 

Časti dosky nezakryté elektrolytom budú nevratne poškodené!

Čo sa stane, ak je do vozidla nainštalovaná batéria bez kódu BEM (systém riadenia energie batérie)? Touto otázkou sa spoločnosť Banner zaoberala na príklade vozidiel Audi.


BEM = systém riadenia energie batérie (Battery Energy Management) V procese neustále sa zvyšujúcej miery elektrifikácie moderných vozidiel predstavuje batéria veľmi dôležitý konštrukčný diel. Na zaručenie zodpovedajúcej životnosti batérie, napriek jej zvýšenému zaťažovaniu, sú vozidlá, ako napr. Audi A6, vybavované inteligentnými systémami riadenia energie..


Funkcia. Masívny nárast prúdov v palubných sieťach v aktuálnych modeloch vozidiel a špeciálne mikro hybridné
aplikácie štart/stop a rekuperácia energie pri brzdení, kladú na autobatérie nové nároky. BEM priebežne zaznamenáva parametre ako stav nabitia, vek batérie a pod., a odovzdáva tieto údaje do palubného počítača vozidla. Tento potom podľa energetickej bilancie vozidla rozhodne o prípadných obmedzeniach používania spotrebičov slúžiacich na zaisťovanie komfortu, ako napr. vyhrievania sedadiel alebo klimatizácie, o čom vodiča informuje formou výstražného hlásenia. Cieľom týchto opatrení pritom je zaručiť, pokiaľ možno vždy, naštartovanie motora.

 

Rôzne systémy. Väčšina výrobcov automobilov, medzi nimi aj BMW, používa otvorený systém,
ktorý umožňuje nainštalovať náhradnú batériu od nezávislého výrobcu dodatočného vybavenia vozidiel, bez toho, aby si to vyžiadalo nové naprogramovanie elektroniky vozidla. Výrobcovia ako Audi však používajú uzavretý systém a vydávajú pre originálne batérie inštalované ako dodatočné vybavenie takzvané kódy BEM. Pre batérie nezávislých výrobcov nie sú tieto kódy k dispozícii.


Inštalácia batérií bez kódu BEM. Inštalácia „batérie bez overeného kódu BEM“, ako v prípade automobilov Audi, je
principiálne možná. Musí však byť použitá taká batéria, ktorá je za prvé rovnako kvalitná ako originálna batéria (ideálne Power Bull PROfessional a v prípade originálnej AGM batérie potom bezpodmienečne batéria Running Bull AGM), a za druhé, ktorej konštrukčná veľkosť je rovnaká ako rozmery originálnej batérie, a ktorej výkon sa zhoduje s výkonom deklarovaným na štítku originálnej batérie.

 

Samoučiaci sa systém. V prípade pokročilého veku batérie si palubný počítač vozidla uloží poznámku „defektná
batéria“. Ak je potom nainštalovaná nová batéria, bez toho, aby bol zadaný kód BEM, nerozozná systém vozidla
zo začiatku, že batéria bola vymenená. Nový stav batérie musí byť preto systému riadenia energie oznámený prostredníctvom zadania kódu BEM, alebo sa musí systém stav batérie ešte len „naučiť“. Čím viac „spúšťacích udalostí“ (= impulzy, signály ako napr. naštartovania, studené štarty) batéria podstúpi, tým rýchlejšie je tento proces dokončený. Palubný počítač vozidla potom opätovne, postupne uvoľní predtým obmedzené systémy, napr. umožní spúšťanie klimatizácie na plný výkon.

 

Žiadne bezpečnostné riziko. Nainštalovanie vysoko kvalitnej náhradnej batérie bez toho, aby pri ňom bol zadaný kód BEM,
nepredstavuje žiadne bezpečnostné riziko a nemôže viesť ani k poškodeniu elektroniky vozidla alebo jeho iných konštrukčných dielov.

Audi, BEM Code

V prílohe je inštrukčný list na bezpečné zaobchádzanie s olovenými akumulátormi, platný pre batérie Banner (modely AGM, Nass, ...)..

 

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1907/2006/ES (tzv. nariadenie REACH) nahradilo smernicu EÚ o vydávaní bezpečnostných dátových listov (91/155/EU). Platné nariadenie REACH požaduje vyhotovovať a aktualizovať bezpečnostné dátové listy pre látky a prípravky. Pre výrobky/produkty ako sú olovené batérie však podľa európskej legislatívy na nakladanie s chemickými látkami nie sú EÚ bezpečnostné dátové listy vyžadované.

 

Spoločnosť Banner Batterien je členom nemeckého Ústredného zväzu elektrotechnického a elektronického priemyslu, odborného zväzu pre oblasť batérií (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V - skr. ZVEI), pričom priložený inštrukčný list „Pokyny na bezpečné zaobchádzanie s olovenými akumulátormi" bol prispôsobený pre potreby spoločnosti Banner. Tento inštrukčný list je určený pre maloobchod a používateľov batérií a jeho aplikácia je založená na jeho dobrovoľnom dodržiavaní. V ňom uvedené pokyny a upozornenia pomáhajú s dodržiavaním zákonných požiadaviek a noriem, tieto však nenahrádzajú.

 

Fyzický vek batérie má len veľmi obmedzenú vypovedaciu hodnotu čo sa týka životnosti a zdravia batérie; z tohto dôvodu neslúžia kódy vyrazené na batériách Banner na intuitívne určenie veku danej batérie.

 

Dátum výroby nie je rozhodujúcim faktorom, tým je doba uvedenia batérie do prevádzky vo vozidle - až potom je štartovacia batérie zaťažovaná a začína prebiehať elektrochemický proces, ktorý spôsobuje jej opotrebenie.

 

V čase od dátumu výroby do predaja batérie koncovému spotrebiteľovi batéria „nestarne“, ak je udržiavaná v dostatočne nabitom stave, čo je v prípade batérií Banner a predajných partnerov tejto značky vždy splnené.

 

Životnosť batérie je oveľa viac určovaná počtom vybíjacích a nabíjacích cyklov a hĺbky vybíjania tejto batérie, než jej fyzickým vekom.

 

Dokladom na uplatnenie zákonnej záruky a garancie výrobcu je výlučne nákupný doklad s vyznačeným dátumom kúpy batérie!

 

P.S. Označenie DOT (DOT= Department Of Transportation - Ministerstvo dopravy USA) tvorené postupnosťou číslic, ktoré u pneumatík pre vozidlá mimo iné udáva dátum výroby, nie je v prípade štartovacích batérií vyžadované!

Elektrolyt v batérii je silná žieravina!

- Ak dôjde ku kontaktu elektrolytu s očami, dôkladne ich vypláchnite vodou a vyhľadajte pomoc lekára.

- Vystreknutie elektrolytu: Ošetrenie sprejom Neutralon alebo mydlovým lúhom, následne opláchnuť veľkým množstvom vody a dôkladne osušiť.

- Kyselinový elektrolyt resp. batérie plnené týmto elektrolytom sa nesmú dostať do rúk deťom.

- Nádoby so zvyškami kyselinového elektrolytu odovzdávajte v zbernom dvore na nebezpečné látky. Zvyšková kyselina nesmie preniknúť do kanalizácie.

 

Prázdne nádoby od kyseliny zlikvidujte ako plast s domovým odpadom.

AGM batériu treba vybíjať do maximálne 50% stavu nabitia.

 

Platí zásada, že čím hlbšie je vybíjanie, tým nižšia je očakávaná životnosť batérie. Batéria AGM vydrží, pri hĺbke vybíjania 50% (kľudové napätie cca 12,3 V), približne 400 cyklov. Dbajte, prosím, na to, aby ste batériu pri poklese kľudového napätia pod hranicu cca 12,5 V vždy okamžite dobili.

 

Pre správne zmeranie kľudového napätia je nutné počkať cca 5 hodín od skončenia nabíjania, resp. nesmie po dobu najmenej jednej hodiny prebiehať žiadne vybíjanie.

Vymieňajte, prosím, vždy všetky vzájomne zapojené batérie. Dôvodom je to, že s pokračujúcim používaním batérií sa mení ich vnútorný odpor (narastá). Nová a plne nabitá batéria má veľmi nízky, zatiaľ čo „stará“ batéria zasa vysoký vnútorný odpor.

 

V prípade vzájomného zapojenia „starej“ a „novej“ batérie dochádza k rozdielnej distribúcii prúdov (pri paralelnom zapojení) resp. napätí (pri sériovom zapojení). Výsledkom je nesymetrické zaťažovanie počas nabíjania resp. vybíjania.

 

Ak nie sú batérie vybíjané alebo nabíjané, vyskytujú sa medzi nimi pri paralelnom zapojení veľmi vysoké vyrovnávacie prúdy. --> „Nová“ batéria sa pokúša „starú“ batériu nabíjať (vyrovnávanie napätia).

 

Tieto vyrovnávacie prúdy môžu spôsobiť predčasné zlyhanie „novej“ batérie.

Použite, prosím, nastavenie pre AGM batériu, pričom nabíjacie napätie musí byť max. 14,8 V a udržiavacie nabíjacie napätie 13,5 V. Optimálne je použiť IUoU charakteristiku s vyrovnávaním teploty (ak máte možnosť takéto nastavenie urobiť).

 

Na dosiahnutie maximálnej životnosti batérie dbajte, prosím, na to, aby táto bola pri dlhšom odstavení vozidla (> 7 dní) odpojená od palubnej siete. --> Predtým však batériu ešte nabite na jej plnú kapacitu.

Majte, prosím, na pamäti nasledujúce zásady:

- Obidve batérie musia byť približne rovnako staré!

- Obidve batérie musia vykazovať rovnaké hodnoty kľudového napätia.

- Obidve batérie musia mať totožné typové označenie!

- Prepojovacie káble musia byť čo najkratšie.

- Je nutné dbať na to, aby prepojovacie káble boli dostatočne dimenzované.

Počas nabíjania batérie sa môže za určitých okolností vytvárať výbušný plyn. Výbušný plyn je vysoko explozívna zmes vodíka s kyslíkom. S ohľadom na nízky spodný limit výbušnosti 4% obj. nie je toto nebezpečenstvo možné podceňovať a je nutné konať obozretne. Ak dôjde k priblíženiu zápalného zdroja (otvorené svetlo, horúci povrch, elektrostatický výboj...) nastáva výbušná reakcia s reakčnou rýchlosťou cca 2800 m/s (na porovnanie - pri strelnom prachu je to 400-1000 m/s).

 

Majte, prosím, na pamäti:

- Vyhýbajte sa zápalným zdrojom, nefajčite, nepoužívajte otvorený plameň, manipulujte s káblami a elektrickými prístrojmi tak, aby nedochádzalo k iskreniu.

- Pred montážou alebo demontážou batérie vypnite všetky spínateľné elektrické spotrebiče, aby ste vylúčili možnosť, že nedopatrením spôsobí iskrenie.

- Pri odpájaní najskôr odoberte uzemňovací kábel (spojenie s rámom vozidla). Pri pripájaní musíte toto spojenie vytvárať ako posledné (vyvarujte sa skratov spôsobených náradím).

- Pri nabíjaní najskôr pripojte batériu k nabíjačke a až potom zapnite nabíjačku.

- Počas nabíjania v uzavretých priestoroch zabezpečte dostatočné vetranie.

- Pri batériách vo vnútornom priestore musí byť použitá hadička na odplyňovanie.

- Pri manipulácii s olovokyselinovými batériami noste, na zaistenie vlastnej bezpečnosti, vždy ochranné okuliare.

V súčasnosti je v ponuke už len málo suchých, vopred nabitých typov.

Zvyšné batérie sú pri kúpe už pripravené na prevádzku (naplnené a nabité)!

 

Nenaplnené, vopred nabité štartovacie batérie sú prevádzkyschopné bez zvláštneho nabíjania hneď po naplnení kyselinovým elektrolytom.

– Počas plnenia musí byť teplota batérie aj kyseliny najmenej 10° C.

– Vyberte uzatváracie zátky.

– Jednotlivé články batérie naplňte kyselinou sírovou podľa normy VDE 0510, s hustotou 1,28 kg/l (v oblasti trópov 1,23 kg/l), a to až po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad hornú hranu dosiek.

– Nechajte batériu na 20 minút oddýchnuť, niekoľkokrát ju mierne nakloňte, a ak je to potrebné, doplňte kyselinu.

– Pevne naskrutkujte resp. zatlačte uzatváracie zátky. Prípadné striekance kyseliny zotrite.

- Pred nainštalovaním musí mať batéria napätie min. 12,60 V, resp. hustota kyseliny musí mať min. 1,26 kg/l.

 

Nabitie na uvedenie do prevádzky: Ak sa batéria počas plnenia zahrieva, dôjde k napeneniu elektrolytu (prudký vývin plynov) alebo batéria po svojom naplnení a aktivačnej dobe nedosiahne hore uvedených hodnôt, je nutné vykonať nabitie na jej uvedenie do prevádzky.

Zapájania rôznych batérií je nutné sa vyvarovať. V dôsledku rôznej konštrukcie majú batérie rôzne vnútorné odpory resp. iné vlastnosti pri nabíjaní.

 

Môžu nastať nasledujúce situácie:

- Batéria resp. skupina batérií sa nenabije alebo sa prebije.

- Batériami prúdia vysoké vyrovnávacie prúdy, ktoré môžu viesť k výpadku poistiek alebo k nadmernému zahrievaniu káblov.

 

V prípade paralelného alebo sériového zapojenia batérií je nutné mať na zreteli nasledujúce:

- Batérie musia byť približne rovnako staré!

- Batérie musia vykazovať rovnaké hodnoty kľudového napätia.

- Batérie musia mať totožné typové označenie!

- Prepojovacie káble musia byť čo najkratšie.

- Je nutné dbať na to, aby prepojovacie káble boli dostatočne dimenzované.

Pre otvorenie zátok batérie musíte najprv odstrániť vrchnú nálepku.

 

Na otvorenie zátok článkov použite, prosím, v každom prípade plochý skrutkovač na skrutky s krížovou drážkou zodpovedajúcej veľkosti alebo špeciálny „kľúč na zátky“ Banner. Šírka ostria plochého skrutkovača musí byť pritom najmenej 14 mm a najviac 16 mm. Ak použijete príliš malý skrutkovač, poškodíte ním zátku resp. jej „krížovú drážku“, a zátku už nebude možné vybrať.

 

Kľúč na zátky Banner si môžete objednať pod číslom dielu 1030001600.

 

Zátky sú, vďaka špeciálnemu tesniacemu krúžku, pevne usadené. ...... toto pevné usadenie je nevyhnutné, aby bolo možné koncovým zákazníkom zaručiť maximálnu mieru bezpečnosti čo sa týka elektrostatických výbojov.

 

Pri elektrostatických výbojoch môže dôjsť k preskoku iskry do batérie. V najhoršom prípade môže dôjsť k vznieteniu výbušného plynu nachádzajúceho sa v batérii a k následnému výbuchu. Vďaka špeciálnym zátkam sa nám podarilo znížiť riziko tohto preskoku (v prípade elektrostatického výboja) na najnižšiu možnú úroveň.

 

Majte, prosím, na pamäti, že pri manipulácii s olovokyselinovými batériami musíte vždy nosiť ochranné okuliare!

 

POZOR: AGM batérie nesmú byť otvárané - Running Bull AGM a Running Bull Back Up. V prípade produktových radov Buffalo Bull k tomu nepotrebujete žiadny osobitný nástroj.

Stopfendreher

Plne nabitú batériu Banner môžete skladovať až do kľudového napätia 12,50 V. V závislosti na okolitej teplote možno batérie skladovať po dobu až 12 mesiacov bez dobíjania. Čím je okolitá teplota nižšia, tým pomalšie je samovybíjanie batérie.

 

Z preventívnych dôvodov odporúčame kontrolovať kľudové napätie batérie v intervale cca 3 mesiacov. Ak je toto < 12,50 V, je nutné batériu dobiť, pri < 12,60 V je potrebné vykonať opätovnú kontrolu za cca jeden mesiac.

 

Ak dobíjate batériu vo vonkajšom prostredí, majte prosím na pamäti to, že batéria najprv musí dosiahnuť teplotu vyššiu ako 0 °C, aby so mohla začať nabíjať.

 

Ak je potrebné nabitie, môžete batériu vymontovať a nechať ju „rozmraziť“ v miestnosti s teplotou > 0 °C. ... Alebo jednoducho nechajte batériu na niekoľko dní pripojenú k nabíjačke, nabíjacia energia potom bude najskôr využitá na zahrievanie batérie.

 

Nemajte obavy, na plnú kapacitu nabitá olovokyselinová batéria zamŕza až pri teplote cca -70 °C..... Vybitá batéria (kľudové napätie = 12,0 V) však zamŕza už pri niekoľko málo stupňoch pod nulou!

 

Nižšie sa prečítajte, čomu je potrebné venovať pozornosť:

- Pred začiatkom dobíjania doplňte chýbajúci elektrolyt s destilovanou alebo demineralizovanou vodou po značku MAX.

- Pred zazimovaním nechajte batériu (odpojenú) dobiť na plnú kapacitu, kým nie je tento stav signalizovaný nabíjačkou.

- Odpojte od batérie všetky spotrebiče (odpojenie zo svoriek batérie alebo vytiahnutie hlavnej poistky).

- Dbajte na to, aby bol povrch batérie stále suchý.

- V prípade vymontovania je nutné batériu uložiť na suchom a čo najchladnejšom mieste (po nabití na plnú kapacitu).

- Pred uložením batériu vybavte ochranou proti skratu.

- Pred inštaláciou do motorového vozidla resp. pred stykom s palubnou sieťou je nutné batérie vždy nabiť na plnú kapacitu.

- A na záver to najdôležitejšie: Počas manipulácie s olovokyselinovými batériami bezpodmienečne noste ochranné okuliare!

 

Existujú tiež nabíjačky, ktoré zabezpečujú automatické udržiavanie nabitého stavu (všetky prístroje Banner Accucharger). Tieto nabíjačky môžu zostať k batérii pripojené po celú zimu, bez toho aby sa batéria poškodila.

Yes. This is exactly the same technology as Banner Running Bull AGM batteries.
 

Only different designations from different suppliers are used. For example, Mercedes notes VRLA on the top label of AGM start/stop car batteries.

VRLA car batteries can be replaced by the Banner Running Bull AGM. In identical box and in the same performance class.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.

VRLA = Valve Regulated Lead Acid, a valve-regulated lead/acid battery with AGM technology.

Yes. This is exactly the same technology as the Banner Running Bull EFB batteries.
 

There are often different names used on the market for start/stop technology in the battery sector:

AFB = Advanced Flooded Battery
ECM = Enhanced Cyclic Mat
EFB = Enhanced Flooded Battery


AFB and ECM car batteries can be replaced by the Banner Running Bull EFB. In identical housing and identical performance class.

Carbon additives allow faster battery charging and improve cycle stability.

The "carbon loaded" technology enables better battery chargeability by incorporating carbon additives in the negative active mass. These carbon particles ensure increased conductivity of the active mass and increased current absorption capacity of the battery.

The result is a significant reduction in loading time!

Furthermore, the use of carbon additives reduces the gassing voltage, thus avoiding potential acid stratification.

 

It is not without reason that carbon is mentioned in the same breath as the most modern high-tech applications. Due to its low weight and at the same time enormous strength it is used in various areas - from motor sports, over aerospace up to offshore wind power plants... and now also in banner batteries!

 

Lead-acid batteries benefit from both the exceptionally good conductivity and the thermal properties of this high-tech material. Special carbon additives improve the chargeability and cycle stability of lead-acid batteries and show their full strength, especially in EFB batteries for vehicles with start/stop function or high energy consumption.

 

The use of carbon is further proof of the innovative power and continuous development work of banners, which is appreciated by renowned car manufacturers around the globe.

 

What is carbon?
Carbon is a chemical element found in nature in pure form (diamond, graphite) or in compounds such as carbonates, carbon dioxide, crude oil, natural gas and coal. Carbon is able to form complex molecules and forms the basis of all life on earth.

Yes, essential.

 

A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.


When compared to running, the starter battery of the Sprinter and the long-term discharge battery would be a marathon runner.

 

A long-term discharge battery in the hobby/leisure time range is required in order to supply a considerably lower current for the on-board power supply and a large number of electrical/electronic consumers over a longer period of time; it is also discharged and recharged several times.

This means that the technology and components differ significantly from those of a starter battery, so that the use of a starter battery in a cyclic application can lead to premature battery wear or even total battery failure in the first months of operation.

 

Banner Tip: For a long service life of an on-board battery.

An on-board battery should be discharged to a maximum of 50% charge. In principle, the lower the discharge, the shorter the expected service life. Please ensure immediate and sufficient recharging after each discharge.

Akceptujte prosím Marketing Cookies pre zobrazenie obsahu