UDRŽATEĽNOSŤ

A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

NAŠA ZODPOVEDNOSŤ

 

Spoločnosť Banner sa už po celé desaťročia cíti byť zaviazaná usilovať o dodržiavanie maximálnej bezpečnosti, rovnako ako o ochranu zdravia a životného prostredia. Naše prísne smernice, ktoré sú neustále prispôsobované na základe nových poznatkov, zaručujú optimálnu ochranu zamestnancom, obyvateľom žijúcim v našom okolí, zákazníkom, spotrebiteľom a v neposlednom rade životnému prostrediu.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZODPOVEDNOSŤ

 

Globálne otepľovanie a pokračujúce zmenšovanie zásob fosílnych palív vedú k prijímaniu právnych predpisov na ochranu životného prostredia so s tým súvisiacimi dôsledkami.

 

S cieľom znížiť emisie CO2 pri nových vozidlách sa výrobcovia zameriavajú na mikrohybridné pohony. Technológia batérií má v tomto ohľade rozhodujúcu úlohu!

 

V týchto ekologicky šetrných vozidlách sa uplatňujú zásadne dva rôzne systémy štartovacích batérií: AGM* (Absorbent Glass Mat) a EFB* (Enhanced Flooded Battery).

 

* AGM = absorbent glass mat, kyselinový elektrolyt je absorbovaný a tým viazaný v rúne zo sklených vlákien

* EFB = enhanced flooded battery, štartovacia batéria odolná proti cyklickému namáhaniu

MODERNÝ A EKOLOGICKÝ

 

Výrobný závod spoločnosti Banner Batterien je jedným z najmodernejších a najekologickejších závodov na výrobu batérií v celej Európe.

 

Udržateľnosť a ochrana životného prostredia sú základné piliere filozofie tohto podniku. Spoločnosť Banner je zakladajúcim členom organizácie UFS - Umweltforum Starterbatterien (Ekologické fórum pre štartovacie batérie), keďže ako podnik spracúvajúci olovo si veľmi dobre uvedomuje svoju osobitnú zodpovednosť.

ENERGIA ZO SLNKA

 

V závode v Linzi vybuduje spoločnosť LINZ AG fotovoltaickú elektráreň s plochou 3 000 m².

 

Vďaka tomu bude tento závod v budúcnosti ročne získavať takmer pol milióna kilowatthodín solárnej energie vyrábanej bez emisií. Elektrická energia vyrobená touto elektrárňou sa bude v budúcnosti v plnom rozsahu využívať na výrobu štartovacích batérií, priemyselných batérií a príslušenstva.

 

Preprava batérií a zberná sieť

 

Naša sieť, prostredníctvom ktorej sa dodávajú nové batérie, slúži aj na spoľahlivý spätný odber použitých batérií a ich odovzdanie na recykláciu. V recyklačných prevádzkach sa použité batérie pred začatím recyklačného procesu rozoberú a roztriedia na jednotlivé komponenty.

OLOVO

Látky obsahujúce olovo a oxid olovnatý sa používajú pri výrobe nových batérií. Recyklované olovo sa používa aj na výrobu nových olovených mriežok.

 

PLAST

Plastové skrine a kryty batérií sa zbierajú a drvia. Takto získaný plastový granulát sa používa na výrobu skríň a krytov nových batérií.

 

ELEKTROLYT

Použitý elektrolyt sa ďalej spracúva na síran sodný. Tento sa používa ako pevná látka pri výrobe textilu, skla, čistiacich prostriedkov a hnojív.

MAJSTER EURÓPY V RECYKLÁCII!

Olovo-kyselinové batérie od spoločnosti Banner: 100% recyklačná kvóta!

Porovnanie miery recyklácie v EÚ:

LI-ion batérie
5 %
5 %
Umelá hmota
40 %
40 %
Batérie zariadenia
45 %
45 %
Papier
72 %
72 %
Sklo
74 %
74 %
Hliník
74 %
74 %
Olovené batérie
100 %
100 %
Komponenty olovo-kyselinových batérií možno recyklovať v asi bezprecedentnej miere 99 %.
Každá batéria od spoločnosti Banner pozostáva výlučne z recyklovaného olova.

Všetky ostatné komponenty tiež obsahujú určitý podiel recyklovaného materiálu.

Olovo je možné recyklovať donekonečna. V prospech oloveno-kyselinových batérií okrem toho hovorí aj najvyššia miera zberu a spätného odberu na trhu celej EÚ.
Tina Lupac Banner Batterien

Rozhovor – diplomovaná inžinierka Tina Lupac 

vedúca oddelenia bezpečnostného a environmentálneho manažmentu v spoločnosti Banner GmbH

 

Čo pre vás znamená udržateľnosť?

Udržateľnosť je niečo, čo môže pozitívne ovplyvniť každý jednotlivec. Veľkú zodpovednosť tu majú predovšetkým podniky – voči ľuďom aj prírode. Spoločnosť Banner napríklad už v počiatočnej fáze prispôsobila výrobu vo svojom závode v Leondingu tak, aby boli splnené najprísnejšie environmentálne a bezpečnostné štandardy. Aj v budúcnosti sa budú inovácie a investície uskutočňovať v súlade s touto základnou zásadou.

 

 Na čom je založená udržateľnosť rozvoja spoločnosti Banner?

Už samotný fakt, že spoločnosť Banner je rodinným podnikom vedeným už treťou generáciou, svedčí o dlhodobej udržateľnosti jej podnikania. Spoločnosť Banner má zabezpečené nezávislé zásobovanie vodou z vlastných studní vo svojom hlavnom závode v Linzi-Leondingu. Okrem toho pokrývame 100 % vlastnej spotreby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov, ako sú vodná a veterná energia, energia získavaná z pevnej a kvapalnej biomasy, z bioplynu, prostredníctvom fotovoltaiky, ako aj iných ekologických zdrojov.

Autobatériu považujeme za „zelenú“, ak sa dá použiť v koncepciách pohonov šetriacich palivo a znižujúcich emisie CO2 a ak sa prírodné zdroje použité pri jej výrobe získavajú a opätovne spracúvajú takým spôsobom, aby sa minimalizovalo percento ich straty. V tomto ohľade je olovo-kyselinový akumulátor ukážkovým príkladom, ktorý nemá medzi alternatívnymi batériovými technológiami pre vozidlá konkurenciu.

Vďaka osvedčenému recyklačnému cyklu s najvyššou mierou zberu spomedzi všetkých recyklovateľných tovarov na trhu je olovo-kyselinová batéria vzorovým príkladom výrobku, ktorý šetrí zdroje a je trvalo udržateľný.

 

 Aké sú dva najdôležitejšie ciele z hľadiska udržateľnosti, na ktoré by sa malo vaše odvetvie zamerať, pokiaľ ide o životné prostredie?

  • Účinné šetrenie zdrojov
  • Výroba v súlade s najnovšími normami kvality

Udržateľné hospodárenie pre nás znamená vyrábať vysokokvalitné výrobky pre našich zákazníkov, a to v súlade so všetkými normatívnymi hodnotami!

Banner Nachhaltigkeitsbericht

Správa spoločnosti Banner na tému udržateľnosti

 

 Cieľom tejto správy je poskytnúť prehľad o tom, ako spoločnosť Banner uplatňuje zásady udržateľnosti v rámci svojich procesov a aký pokrok bol dosiahnutý v minulosti. Z tohto dôvodu je táto správa aktualizovaná každé dva roky, aby boli partneri spoločnosti Banner informovaní o najnovšom vývoji.

Environmentálna politika spoločnosti Banner

 

Spoločnosť Banner si je vedomá svojej zodpovednosti voči životnému prostrediu a budúcim generáciám. Preto sa o environmentálnej politike, ako o základnom strategickom nástroji riadenia, rozhoduje na najvyššej úrovni manažmentu, ktorý ju tiež implementuje a kontroluje. Aktuálnu platnú verziu environmentálnej politiky schválenú vedením spoločnosti poznajú všetci zamestnanci a každý má k nej prístup.

Charge the future

CHARGE THE FUTURE

 

Inovatívny európsky reťazec tvorby hodnôt v oblasti nízkouhlíkových olovených batérií.

 

Projekt Charge the Future demonštruje, ako olovené batérie a európsky priemysel olovených batérií podporujú nízkouhlíkovú budúcnosť. Olovené batérie sú neoddeliteľnou súčasťou dôležitých výrobkov a služieb, vrátane vozidiel, úložísk energie z obnoviteľných zdrojov a záložných zdrojov energie pre mobilné telekomunikácie a dátové centrá. Používajú sa na mnoho ďalších aplikácií vrátane oblasti priemyselnej energie, pohonu vysokozdvižných vozíkov a v celom odvetví železničnej a miestnej hromadnej dopravy.

Akceptujte prosím Marketing Cookies pre zobrazenie obsahu