This site uses cookies. Cookies are used for user guidance and web analytics and help to make this website better and more user-friendly. If you do not want a recording, you can disable it under Legal notice & privacy statement

5 NAJČASTEJŠIE POKLADANÝCH OTÁZOK

A ODPOVEDE NA NE

– V prípade mokrých batérií skontrolujte pred začiatkom dobíjania hladinu elektrolytu, a ak je to potrebné, doplňte demineralizovanú alebo destilovanú vodu po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad hornú hranu dosiek.

 

Je potrebné batériu pred nabíjaním vymontovať, aby sa zamedzilo poškodeniu vozidla? Venujte, prosím, pozornosť tomu, o aký typ nabíjačky ide. V návode na obsluhu od výrobcu vozidla resp. výrobcu nabíjačky sa často nachádzajú cenné rady na nabíjanie batérie vo vozidle. Všeobecne platí, že plne automatické nabíjačky (obmedzenie nabíjacieho napätia na 14,8 V) sú veľmi dobre spôsobilé na nabíjanie batérie nainštalovanej vo vozidle.

Ak má Vaša nabíjačka automatický režim s napätiami > 15,9 V, je bezpodmienečne nutné odpojiť batériu od palubnej elektroniky, popr. ju z vozidla vymontovať. V najhoršom prípade by mohlo dôjsť k zničeniu vstavaných riadiacich jednotiek následkom prepätia a spôsobeniu veľmi vysokej škody! Pozor: Pri odpájaní od svoriek vždy dodržiavajte pokyny výrobcu vozidla.

 

– Batérie smú byť nabíjané len jednosmerným prúdom. Prepojte kladný pól (+) batérie s kladným pólom (+) nabíjačky a záporný pól (-) batérie so záporným pólom (-) nabíjačky.

– Nabíjačku zapnite až potom, čo ste pripojili batériu. Po skončení nabíjania vypnite najskôr nabíjačku.

– Ako nabíjací prúd sa odporúča desatina kapacity batérie (napr. 44 Ah: 10 = nabíjací prúd 4,4 A).

– Teplota kyselinového elektrolytu nesmie počas nabíjania prekročiť hranicu 55 ° C. Po prekročení tejto teploty je nutné nabíjanie prerušiť.

– Musí sa zabezpečiť dôkladné vetranie počas nabíjania.

- Skrutkové spoje batérií nie je nutné otvárať.

- Majte na pamäti, že spätne dobíjať treba 1,2-násobok odobratej kapacity (napr.: odobratá kapacita 30 Ah --> spätné dobíjanie 36 Ah!).

- Nabíjanie je dokončené, ak nabíjací prúd klesne na nulu resp. už ďalej neklesá; v prípade automatickej nabíjačky, keď sa táto vypne.

 

Pre hlboko vybité mokré batérie sa odporúča nabíjacie napätie 16 V (batériu bezpodmienečne odpojte od palubnej elektroniky!).

 

Pozor: Počas nabíjania sa vytvára vysoko výbušný plyn! Zdroje ohňa, iskier, otvoreného svetla, rovnako ako fajčenie sú zakázané!

 

Running Bull AGM/BackUp: Nabíjajte vždy len pomocou nabíjačky s reguláciou napätia (max. 14,8 V)! Použitie konvenčných, napäťovo neregulovaných nabíjačiek vedie k zničeniu batérie v dôsledku prebitia a k úniku elektrolytu!

Na dosiahnutie maximálneho výkonu a životnosti musí byť batéria pred montážou nabitá na plnú kapacitu (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Príprava: Otvor na odplyňovanie je uzatvorený a musí byť pred sprevádzkovaním batérie otvorený. Na tento účel odstráňte ochranné viečko resp. orežte na konci hadičku na odplyňovanie. Naplnenie: Vyberte všetky zátky z batérie. Používajte len špeciálnu kyselinu (hustota 1,28 kg/l), ktorá je priložená k batérii v osobitnej umelohmotnej nádobe. Naplňte batériu po značku MAX a potom ju nechajte 30 minút oddýchnuť. Pozor: Nádobu so zvyškami kyseliny odovzdajte v zbernom dvore pre nebezpečné látky. Zvyšková kyselina nesmie preniknúť do kanalizácie. Prázdne nádoby od kyseliny zlikvidujte ako plast s domovým odpadom. Uvedenie do prevádzky: Na dosiahnutie maximálneho výkonu musí byť batéria po naplnení kyselinou pred montážou nabitá na plnú kapacitu. V súlade s návodom na obsluhu nabíjačky resp. batérie nabíjajte po dobu cca 5 až 10 hodín s napätím max. 1/10 kapacity batérie (Ah). Kapacitu batérie zistíte podľa druhej a tretej číslice čísla DIN uvedeného na kartónovom obale: Ak je toto číslo napr. 509 14, potom má batéria kapacitu 9 Ah a nabíjací prúd má teda byť cca 0,9 A. Len čo skončí nabíjanie, skontrolujte hladinu kyseliny a v prípade potreby ju doplňte demineralizovanou vodou. Batériu opäť uzavrite zátkami. Údržba: Hladinu kyseliny nenechajte klesnúť nikdy pod značku MIN. Na doplňovanie používajte iba demineralizovanú vodu (odsolená alebo destilovaná podľa normy VDE 0510). 

Majte, prosím, na pamäti: V prípade batérie Bike Bull nie je možná inštalácia v polohe na boku!

 

2. Bike Bull AGM

Príprava: Pečať batérie odoberte až tesne pred začiatkom plnenia. Začujete pri tom tiché syčanie. Naplnenie: Používajte len špeciálnu kyselinu (hustota 1,32 kg/l), ktorá je priložená k batérii v osobitnej umelohmotnej nádobe. Potom nechajte batériu 30 minút oddýchnuť. Naplnená batéria sa uzatvorí pomocou zátkovej lišty a už nesmie byť otváraná. Pri otvorení dôjde k zničeniu batérie. Pozor: Nádobu so zvyškami kyseliny odovzdajte v zbernom dvore pre nebezpečné látky. Zvyšková kyselina nesmie preniknúť do kanalizácie. Prázdne nádoby od kyseliny zlikvidujte ako plast s domovým odpadom. Uvedenie do prevádzky: Na dosiahnutie maximálneho výkonu musí byť batéria po naplnení kyselinou pred montážou nabitá na plnú kapacitu. V súlade s návodom na obsluhu nabíjačky resp. batérie nabíjajte po dobu cca 5 až 10 hodín s napätím max. 1/10 kapacity batérie (Ah). Kapacitu batérie zistíte podľa druhej a tretej číslice čísla DIN uvedeného na kartónovom obale: Ak je toto číslo napr. 518 21, potom má batéria kapacitu 18 Ah a nabíjací prúd má teda byť cca 1,8 A. 

Majte, prosím, na pamäti: V prípade batérie Bike Bull AGM nie je možná inštalácia v polohe na boku!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Uvedenie do prevádzky: Batéria je vopred nabitá a možno ju hneď nainštalovať.

Majte, prosím, na pamäti: V prípade batérií Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional je možná inštalácia v polohe na boku!

 

Všeobecná zásada: Odporúčame použitie nabíjačky s reguláciou napätia – Banner Accucharger 6/12V 2A alebo 12V 3A.

Pozor: Nikdy neinštalujte bezúdržbovú batériu (AGM, GEL, AGM PROfessional) do motocykla bez regulátora, max. nabíjacie napätie nesmie prekročiť 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Potrebnú kapacitu batérie Energy Bull vypočítate nasledujúcim spôsobom.

Príklad: Hľadáte napájaciu batériu pre svoj čln poháňaný elektromotorom. Palubná sieť má napätie 24 V a použitý je elektrický motor s výkonom 600 W. Elektrickým prúdom je ďalej nutné napájať rádio, rôzne polohové svetlá a hĺbkomer (dohromady 50 W). Chcete pritom pre čln zabezpečiť autonómnu prevádzku po dobu 5 hodín.

 

Tieto hodnoty sa potom dosadia do vzorca

watty : volty = ampéry x hodiny x koeficient bezpečnosti = celková kapacita v Ah, čiže: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230 Ah (K20)

 

Pri koeficiente bezpečnosti je u mokrých batérií štandardne nutné počítať so 70% (u rekombinačných batérií, tzn. AGM a gélových, s 30%). V danom prípade by sme Vám odporúčali použiť dve batérie Energy Bull 968 01 (každá 230 Ah), a to so sériovým zapojením.

 

Nájsť správnu batériu na použitie v obytnom automobile nie je práve jednoduché. Ďalej si môžete prečítať niekoľko vysvetlení, ktoré Vám primeraným spôsobom priblíži možnosti použitia batérie Energy Bull ako aj alternatívne možnosti.

 

Nabíjanie: Dbajte na to, aby ste používali dostatočne dimenzované prívodné káble (z dôvodu minimalizácie napäťových strát). Nabíjacie napätie pre batérie Energy Bull má dosahovať 14,2 - 14,4 V. Ak si má batéria zachovať zodpovedajúcu životnosť, nesmie nabíjací prúd prekročiť päťnásobok hodnoty menovitého prúdu* (pozri nasledujúci výpočet). Zrátané a podčiarknuté: Energy Bull je batéria s dobrou odolnosťou proti cyklickému namáhaniu, ktorá toho dokáže relatívne veľa odpustiť (v porovnaní s gélovými alebo AGM batériami). „Nevýhoda“ batérií Energy Bull v porovnaní s AGM alebo gélovými batériami spočíva v náročnosti údržby. Počas používania batérie Energy Bull je bezpodmienečne nutné vykonávať pravidelné kontroly hladiny elektrolytu. Ak túto batériu používate intenzívnym spôsobom (napr. kemping), je nutná kontrola v mesačnom intervale, v ostatných prípadoch je dostačujúca údržba raz za štvrť alebo pol roka. Gélové resp. AGM batérie sú bezúdržbové. Cena a odolnosť proti vyšším teplotám a vyššiemu nabíjaciemu napätiu hovoria pre batérie Energy Bull.

 

Solárne zariadenia: Pri solárnom článku dbajte na to, aby mal primerane „dobrý“ regulátor. V ideálnom prípade by mal mať funkciu PWM (pulzová šírková modulácia), vyrovnávanie teploty a užívateľsky voliteľné parametre (nabíjacie napätie, ..).

 

Vybíjanie: Meniče striedavého napätia zaťažujú batériu vysokými vybíjacími prúdy. Batérie Energy Bull a gélové batérie nie sú zo svojej podstaty vhodné pre vysokoprúdové vybíjanie (> 40 krát hodnota menovitého prúdu*, počas > 1 min). Ak potrebujete vyššie vybíjacie prúdy, potom odporúčame použiť AGM batériu (Running Bull). *--> Výpočet menovitého prúdu je uvedený nižšie!

 

Kapacita: Ideálnym prípadom je prevádzka batérií len s nízkymi hĺbkami vybitia. Olovokyselinová batéria vydrží určitú kapacitnú konverziu (= počet konverzií menovitej kapacity). Čím je cyklus „plochejší“, tým vyšší je počet jeho možných opakovaní. Čo sa týka vlastností pri cyklickom namáhaní, ponúka gélová batéria pri zodpovedajúcom šetrnom zaobchádzaní približne dvojnásobnú životnosť v porovnaní s batériou Energy Bull. 

 

Odplyňovanie: Ak je batéria zabudovaná vo vnútornom priestoru vozidla, vybavte ju hadičkou na odplyňovanie, vyvedenou von z vozidla. Počas výberu batérie venujte, prosím, pozornosť tomu, aby ste zvolili typ s prípojkou centrálneho odplyňovania. --> Táto umožňuje odvádzať plyny vznikajúce pri nabíjaní (vodík a kyslík). AGM a gélové batérie za bežného prevádzkového stavu plyny neuvoľňujú (s výnimkou defektu na nabíjačke alebo batérii). Z bezpečnostných dôvodov však musí byť aj u týchto batérií pripojená hadička na odplyňovanie. Batérie Energy Bull za bežnej prevádzky uvoľňujú plyny, hadičku na odplyňovanie je preto bezpodmienečne nutné používať.

 

*Výpočet menovitého prúdu: Príklad: 100 Ah (K20) Energy Bull 95751 menovitý prúd (In) = 100 Ah : 20 h = 5 A maximálny nabíjací prúd = 5 x In = 25 A

Z vlastnej skúsenosti vieme, že dostatočné dobitie batérie je počas jazdy, bohužiaľ, možné len veľmi obmedzene. Najmä v letnom období (klimatizácia beží na plno, svietia svetlá, hrá rádio, chladnička je v prevádzke, ...) zostáva na plné nabitie batérie už len veľmi málo prúdu. Niekedy musia batérie obytného priestoru dokonca vypomáhať s napájaním palubnej siete....

 

Vhodným riešením je použitie nabíjačky B2B (battery to battery). Tieto nabíjačky dokážu nabíjacie napätie aspoň zvýšiť na rozumnú mieru.

 

Ak sú Vaše batérie napr. vybité na cca 50% (chýba 95 Ah), musíte ich dobiť o cca 105 Ah, aby ste tieto nabili do plnej kapacity.

Na batériu na napájanie obytného priestoru zostáva v najlepšom prípade 15 A (priemerne). Na plné nabitie batérie by ste teraz museli s vozidlom jazdiť najmenej po dobu 7 hodín!

 

Na dosiahnutie maximálnej životnosti batérií dbajte, prosím, na to, aby tieto boli pri dlhšom odstavení obytného automobilu (> 7 dní) odpojené od palubnej siete . --> Predtým však batériu ešte nabite na jej plnú kapacitu.