Tieto webové stránky používajú technológiu cookies. Súbory označované ako cookies sa používajú na zabezpečenie navigácie používateľa na týchto stránkach a na webovú analýzu, čím pomáhajú tieto webové stránky ďalej vylepšovať a optimalizovať ich používateľskú prívetivosť. Ďalšie informácie nájdete tu: Tiráž

5 NAJČASTEJŠIE POKLADANÝCH OTÁZOK

A ODPOVEDE NA NE

„Európske typy“ Power Bull (celková výška 175 alebo 190 mm), rovnako ako Running Bull AGM a EFB, majú otvor na pripojenie centrálneho odplyňovania buď na ľavej strane (pól mínus) alebo na pravej strane (pól plus).

 

Ak Vám príslušná strana otvoru na odplyňovanie nevyhovuje, možno zátku odstrániť. POZOR! Odstránenú zátku je nutné zastrčiť do odplyňovacieho kanálika na náprotivnej strane.

 

Na vybratie zátky použite, prosím, skrutku do dreva s priemerom 5 mm. Nemusíte sa báť, zátku nie je možné prestrčiť dovnútra batérie.

 

„Európske typy“ Starting Bull (celková výška 175 alebo 190 mm) majú otvor na pripojenie centrálneho odplyňovania na pravej strane (pól plus). Majte, prosím, na pamäti: Stranu odplyňovania nie je možné zmeniť.

Použitie hadičky na odplyňovanie (číslo dielu 1030001700) predpisujeme u všetkých olovokyselinových batérií inštalovaných vo vnútornom priestore. Ak batéria neponúka možnosť pripojenia hadičky na odplyňovanie (centrálne odplyňovanie), musíte ju prijatím vhodných opatrení voči okolitému vnútornému priestoru nepriedušne odizolovať. Navyše je nutné vytvoriť na účely prívodu a odvodu vzduchu zodpovedajúce ventilačné otvory vedúce do vonkajšieho priestoru.

 

Výbušný plyn vzniká zmiešaním vodíka s kyslíkom. Ak dôjde k priblíženiu zápalného zdroja (otvorené svetlo, horúci povrch, elektrostatický výboj...) nastáva výbušná reakcia. Detonačná rýchlosť je cca 2800 m/s (strelný prach 400 - 1000 m/s). Z dôvodu nízkej dolnej medze výbušnosti 4% obj. je výbuch spôsobený plynmi z batérií celkom dobre možný.

 

Pri manipulácii s olovokyselinovými batériami noste, na zaistenie vlastnej bezpečnosti, vždy ochranné okuliare!

Uhlová prípojka vrátane hadičky na odplyňovanie (číslo dielu 1030001700) je k dispozícii u našich predajných partnerov.
Náš vyhľadávač predajcov Vám nájde Vášho najbližšieho predajného partnera spoločnosti Banner.

 

Vložte hadičku odplyňovania za pomoci uhlovej prípojky do otvoru centrálneho odplyňovania na boku veka batérie. Nič ďalšieho už robiť nemusíte!!

Winkelstück

– Z dôvodu ochrany citlivej elektroniky vozidla je ako pomocný štartovací zdroj všeobecne nutné používať iba Banner Booster.

– Štartovanie vozidla pomocou batérie v inom automobile môže pri odpojení zo svoriek viesť k napäťovým špičkám a pri tom poškodiť alebo dokonca zničiť elektroniku vozidla.

– Preto sa pri používaní štartovacích káblov riaďte nasledujúcim návodom!

– Pri pomocnom štartovaní so štartovacími káblami sa odporúča použitie normovaných štartovacích káblov (napr. podľa normy DIN 72 553). – Riaďte sa pokynmi uvedenými v návode na použitie štartovacích káblov.

– Spájajte iba batérie s rovnakým menovitým napätím.

– Pripojenie: Vypnite motor oboch vozidiel! Najskôr spojte obidva kladné póly 1 a 2 a potom záporný pól vozidlá poskytujúceho štartovaciu pomoc 3 s holým kovovým miestom vozidlá vyžadujúceho štartovaciu pomoc 4, a to mimo batériu. (Riaďte sa pokynmi výrobcu vozidla).

– Teraz sa pokúste vozidlo vyžadujúce štartovaciu pomoc naštartovať, nie však dlhšie ako 15 sekúnd, pričom vozidlo poskytujúce štartovaciu pomoc neštartujte.

– Odpojenie: Káble odpojte v opačnom poradí.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

– V prípade mokrých batérií skontrolujte pred začiatkom dobíjania hladinu elektrolytu, a ak je to potrebné, doplňte demineralizovanú alebo destilovanú vodu po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad hornú hranu dosiek.

 

Je potrebné batériu pred nabíjaním vymontovať, aby sa zamedzilo poškodeniu vozidla? Venujte, prosím, pozornosť tomu, o aký typ nabíjačky ide. V návode na obsluhu od výrobcu vozidla resp. výrobcu nabíjačky sa často nachádzajú cenné rady na nabíjanie batérie vo vozidle. Všeobecne platí, že plne automatické nabíjačky (obmedzenie nabíjacieho napätia na 14,8 V) sú veľmi dobre spôsobilé na nabíjanie batérie nainštalovanej vo vozidle.

Ak má Vaša nabíjačka automatický režim s napätiami > 15,9 V, je bezpodmienečne nutné odpojiť batériu od palubnej elektroniky, popr. ju z vozidla vymontovať. V najhoršom prípade by mohlo dôjsť k zničeniu vstavaných riadiacich jednotiek následkom prepätia a spôsobeniu veľmi vysokej škody! Pozor: Pri odpájaní od svoriek vždy dodržiavajte pokyny výrobcu vozidla.

 

– Batérie smú byť nabíjané len jednosmerným prúdom. Prepojte kladný pól (+) batérie s kladným pólom (+) nabíjačky a záporný pól (-) batérie so záporným pólom (-) nabíjačky.

– Nabíjačku zapnite až potom, čo ste pripojili batériu. Po skončení nabíjania vypnite najskôr nabíjačku.

– Ako nabíjací prúd sa odporúča desatina kapacity batérie (napr. 44 Ah: 10 = nabíjací prúd 4,4 A).

– Teplota kyselinového elektrolytu nesmie počas nabíjania prekročiť hranicu 55 ° C. Po prekročení tejto teploty je nutné nabíjanie prerušiť.

– Musí sa zabezpečiť dôkladné vetranie počas nabíjania.

- Skrutkové spoje batérií nie je nutné otvárať.

- Majte na pamäti, že spätne dobíjať treba 1,2-násobok odobratej kapacity (napr.: odobratá kapacita 30 Ah --> spätné dobíjanie 36 Ah!).

- Nabíjanie je dokončené, ak nabíjací prúd klesne na nulu resp. už ďalej neklesá; v prípade automatickej nabíjačky, keď sa táto vypne.

 

Pre hlboko vybité mokré batérie sa odporúča nabíjacie napätie 16 V (batériu bezpodmienečne odpojte od palubnej elektroniky!).

 

Pozor: Počas nabíjania sa vytvára vysoko výbušný plyn! Zdroje ohňa, iskier, otvoreného svetla, rovnako ako fajčenie sú zakázané!

 

Running Bull AGM/BackUp: Nabíjajte vždy len pomocou nabíjačky s reguláciou napätia (max. 14,8 V)! Použitie konvenčných, napäťovo neregulovaných nabíjačiek vedie k zničeniu batérie v dôsledku prebitia a k úniku elektrolytu!