Tieto webové stránky používajú technológiu cookies. Súbory označované ako cookies sa používajú na zabezpečenie navigácie používateľa na týchto stránkach a na webovú analýzu, čím pomáhajú tieto webové stránky ďalej vylepšovať a optimalizovať ich používateľskú prívetivosť. Ďalšie informácie nájdete tu: Tiráž

5 NAJČASTEJŠIE POKLADANÝCH OTÁZOK

A ODPOVEDE NA NE

– Z dôvodu ochrany citlivej elektroniky vozidla je ako pomocný štartovací zdroj všeobecne nutné používať iba Banner Booster.

– Štartovanie vozidla pomocou batérie v inom automobile môže pri odpojení zo svoriek viesť k napäťovým špičkám a pri tom poškodiť alebo dokonca zničiť elektroniku vozidla.

– Preto sa pri používaní štartovacích káblov riaďte nasledujúcim návodom!

– Pri pomocnom štartovaní so štartovacími káblami sa odporúča použitie normovaných štartovacích káblov (napr. podľa normy DIN 72 553). – Riaďte sa pokynmi uvedenými v návode na použitie štartovacích káblov.

– Spájajte iba batérie s rovnakým menovitým napätím.

– Pripojenie: Vypnite motor oboch vozidiel! Najskôr spojte obidva kladné póly 1 a 2 a potom záporný pól vozidlá poskytujúceho štartovaciu pomoc 3 s holým kovovým miestom vozidlá vyžadujúceho štartovaciu pomoc 4, a to mimo batériu. (Riaďte sa pokynmi výrobcu vozidla).

– Teraz sa pokúste vozidlo vyžadujúce štartovaciu pomoc naštartovať, nie však dlhšie ako 15 sekúnd, pričom vozidlo poskytujúce štartovaciu pomoc neštartujte.

– Odpojenie: Káble odpojte v opačnom poradí.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

Plne nabitú batériu Banner môžete skladovať až do kľudového napätia 12,50 V. V závislosti na okolitej teplote možno batérie skladovať po dobu až 12 mesiacov bez dobíjania. Čím je okolitá teplota nižšia, tým pomalšie je samovybíjanie batérie.

 

Z preventívnych dôvodov odporúčame kontrolovať kľudové napätie batérie v intervale cca 3 mesiacov. Ak je toto < 12,50 V, je nutné batériu dobiť, pri < 12,60 V je potrebné vykonať opätovnú kontrolu za cca jeden mesiac.

 

Ak dobíjate batériu vo vonkajšom prostredí, majte prosím na pamäti to, že batéria najprv musí dosiahnuť teplotu vyššiu ako 0 °C, aby so mohla začať nabíjať.

 

Ak je potrebné nabitie, môžete batériu vymontovať a nechať ju „rozmraziť“ v miestnosti s teplotou > 0 °C. ... Alebo jednoducho nechajte batériu na niekoľko dní pripojenú k nabíjačke, nabíjacia energia potom bude najskôr využitá na zahrievanie batérie.

 

Nemajte obavy, na plnú kapacitu nabitá olovokyselinová batéria zamŕza až pri teplote cca -70 °C..... Vybitá batéria (kľudové napätie = 12,0 V) však zamŕza už pri niekoľko málo stupňoch pod nulou!

 

Nižšie sa prečítajte, čomu je potrebné venovať pozornosť:

- Pred začiatkom dobíjania doplňte chýbajúci elektrolyt s destilovanou alebo demineralizovanou vodou po značku MAX.

- Pred zazimovaním nechajte batériu (odpojenú) dobiť na plnú kapacitu, kým nie je tento stav signalizovaný nabíjačkou.

- Odpojte od batérie všetky spotrebiče (odpojenie zo svoriek batérie alebo vytiahnutie hlavnej poistky).

- Dbajte na to, aby bol povrch batérie stále suchý.

- V prípade vymontovania je nutné batériu uložiť na suchom a čo najchladnejšom mieste (po nabití na plnú kapacitu).

- Pred uložením batériu vybavte ochranou proti skratu.

- Pred inštaláciou do motorového vozidla resp. pred stykom s palubnou sieťou je nutné batérie vždy nabiť na plnú kapacitu.

- A na záver to najdôležitejšie: Počas manipulácie s olovokyselinovými batériami bezpodmienečne noste ochranné okuliare!

 

Existujú tiež nabíjačky, ktoré zabezpečujú automatické udržiavanie nabitého stavu (všetky prístroje Banner Accucharger). Tieto nabíjačky môžu zostať k batérii pripojené po celú zimu, bez toho aby sa batéria poškodila.

– V prípade mokrých batérií skontrolujte pred začiatkom dobíjania hladinu elektrolytu, a ak je to potrebné, doplňte demineralizovanú alebo destilovanú vodu po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad hornú hranu dosiek.

 

Je potrebné batériu pred nabíjaním vymontovať, aby sa zamedzilo poškodeniu vozidla? Venujte, prosím, pozornosť tomu, o aký typ nabíjačky ide. V návode na obsluhu od výrobcu vozidla resp. výrobcu nabíjačky sa často nachádzajú cenné rady na nabíjanie batérie vo vozidle. Všeobecne platí, že plne automatické nabíjačky (obmedzenie nabíjacieho napätia na 14,8 V) sú veľmi dobre spôsobilé na nabíjanie batérie nainštalovanej vo vozidle.

Ak má Vaša nabíjačka automatický režim s napätiami > 15,9 V, je bezpodmienečne nutné odpojiť batériu od palubnej elektroniky, popr. ju z vozidla vymontovať. V najhoršom prípade by mohlo dôjsť k zničeniu vstavaných riadiacich jednotiek následkom prepätia a spôsobeniu veľmi vysokej škody! Pozor: Pri odpájaní od svoriek vždy dodržiavajte pokyny výrobcu vozidla.

 

– Batérie smú byť nabíjané len jednosmerným prúdom. Prepojte kladný pól (+) batérie s kladným pólom (+) nabíjačky a záporný pól (-) batérie so záporným pólom (-) nabíjačky.

– Nabíjačku zapnite až potom, čo ste pripojili batériu. Po skončení nabíjania vypnite najskôr nabíjačku.

– Ako nabíjací prúd sa odporúča desatina kapacity batérie (napr. 44 Ah: 10 = nabíjací prúd 4,4 A).

– Teplota kyselinového elektrolytu nesmie počas nabíjania prekročiť hranicu 55 ° C. Po prekročení tejto teploty je nutné nabíjanie prerušiť.

– Musí sa zabezpečiť dôkladné vetranie počas nabíjania.

- Skrutkové spoje batérií nie je nutné otvárať.

- Majte na pamäti, že spätne dobíjať treba 1,2-násobok odobratej kapacity (napr.: odobratá kapacita 30 Ah --> spätné dobíjanie 36 Ah!).

- Nabíjanie je dokončené, ak nabíjací prúd klesne na nulu resp. už ďalej neklesá; v prípade automatickej nabíjačky, keď sa táto vypne.

 

Pre hlboko vybité mokré batérie sa odporúča nabíjacie napätie 16 V (batériu bezpodmienečne odpojte od palubnej elektroniky!).

 

Pozor: Počas nabíjania sa vytvára vysoko výbušný plyn! Zdroje ohňa, iskier, otvoreného svetla, rovnako ako fajčenie sú zakázané!

 

Running Bull AGM/BackUp: Nabíjajte vždy len pomocou nabíjačky s reguláciou napätia (max. 14,8 V)! Použitie konvenčných, napäťovo neregulovaných nabíjačiek vedie k zničeniu batérie v dôsledku prebitia a k úniku elektrolytu!

Spoločnosť Banner odporúča inštalovať iba batérie s kľudovým napätím > 12,50 V.

 

– Pred montážou a demontážou batérie vypnite motor a všetky elektrické spotrebiče.

– Zabráňte vzniku skratov pri používaní náradia.

– Pri demontáži najskôr odpojte svorku záporného pólu (-) a potom kladného pólu (+).

– Pred montážou batérie vyčistite plochu na uloženie batérie vo vozidle.

– Batériu pevne ukotvite.

– Póly batérie a pólové svorky vyčistite a ľahko ich namažte tukom neobsahujúcim kyseliny.

– Pri montáži najskôr pripojte svorku kladného pólu (+) a potom záporného pólu (-). Dbajte na pevné usadenie pólových svoriek.

 

Pozor: Dodržiavajte pokyny výrobcu vozidla (uvedené v návode na obsluhu alebo návode na údržbu)!

Batéria vo vozidle sa väčšinou ďaleko častejšie vybíja než nabíja. Táto „negatívna bilancia nabíjania“ dáva každej batérii riadne zabrať....

 

Najmä v zimnom období navyše palubnú sieť a štartovaciu batériu zaťažujú nespočetné elektrické spotrebiče. A k tomu ešte tieto nízke vonkajšie teploty.... Tieto pôsobia jednak na motorový olej, ktorý začína hustnúť, čo má za následok vznik vysokých trecích síl v motore, a za druhé majú vplyv aj na priebeh chemickej reakcie v moderných batériách na báze Ca/Ca a na absorpčnú schopnosť týchto batérií pri nabíjaní.

 

Situáciu ďalej sťažuje to, že olovokyselinová batéria sa začína nabíjať až po dosiahnutí teploty > 0 °C. V počiatočnej fáze jazdy sa všetka dostupná nabíjacia energia spotrebuje na zahriatie batérie (vo forme elektrochemického procesu). Len čo sa batéria nakoniec dostane do fázy vlastného nabíjania, veľká časť vodičov motor svojho vozidla už zasa vypína.

 

V závislosti na type vozidla resp. mieste inštalácie batérie sa pritom teplotného rozpätia umožňujúceho nabíjanie batérie dosiahne až po nepretržitom prejdení jazdnej trasy dlhej najmenej 20 km...

 

Nápravu zaistí dobitie batérie s pomocou externej nabíjačky.

Acchucharger Ladegeräte, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladegeräte