5 NAJČASTEJŠIE POKLADANÝCH OTÁZOK

A ODPOVEDE NA NE

– Z dôvodu ochrany citlivej elektroniky vozidla je ako pomocný štartovací zdroj všeobecne nutné používať iba Banner Booster.

– Štartovanie vozidla pomocou batérie v inom automobile môže pri odpojení zo svoriek viesť k napäťovým špičkám a pri tom poškodiť alebo dokonca zničiť elektroniku vozidla.

– Preto sa pri používaní štartovacích káblov riaďte nasledujúcim návodom!

– Pri pomocnom štartovaní so štartovacími káblami sa odporúča použitie normovaných štartovacích káblov (napr. podľa normy DIN 72 553). – Riaďte sa pokynmi uvedenými v návode na použitie štartovacích káblov.

– Spájajte iba batérie s rovnakým menovitým napätím.

– Pripojenie: Vypnite motor oboch vozidiel! Najskôr spojte obidva kladné póly 1 a 2 a potom záporný pól vozidlá poskytujúceho štartovaciu pomoc 3 s holým kovovým miestom vozidlá vyžadujúceho štartovaciu pomoc 4, a to mimo batériu. (Riaďte sa pokynmi výrobcu vozidla).

– Teraz sa pokúste vozidlo vyžadujúce štartovaciu pomoc naštartovať, nie však dlhšie ako 15 sekúnd, pričom vozidlo poskytujúce štartovaciu pomoc neštartujte.

– Odpojenie: Káble odpojte v opačnom poradí.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

Na dosiahnutie dlhej doby životnosti batérie je nutné riadiť sa nasledujúcimi pokynmi:

- Povrch batérie udržujte čistý a suchý.

- Pravidelne kontrolujte hladinu kyseliny a v prípade potreby ju doplňte odsolenou alebo destilovanou vodou. Na dopĺňanie nikdy nepoužívajte kyselinu. V prípade veľkých strát vody je nutné nechať napätie regulátora skontrolovať odborníkom.

- Nepoužívajte žiadne tzv. zušľachťujúce prostriedky.

- Stav nabitia batérie možno overiť zmeraním hustoty kyseliny resp. kľudového napätia. Ak je hustota kyseliny nižšia ako 1,24 kg/l resp. kľudové napätie ako 12,50 V, je nutné batériu dobiť.

- Pri sezónne využívaných vozidlách sa odporúča vykonať dvakrát vyrovnávacie nabitie pomocou externej nabíjačky resp. používať udržiavaciu nabíjačku.

 

V každom prípade však musí byť batéria pred odstavením z prevádzky plne nabitá.

 

Running Bull AGM/BackUp: Stav nabitia možno zistiť výhradne zmeraním kľudového napätia. Ak je kľudové napätie nižšie alebo rovno 12,50 V, je nutné batériu dobiť. Meranie hustoty kyseliny resp. doplňovanie destilovanej vody nie je možné - spôsobilo by to zničenie batérie.

– V prípade mokrých batérií skontrolujte pred začiatkom dobíjania hladinu elektrolytu, a ak je to potrebné, doplňte demineralizovanú alebo destilovanú vodu po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad hornú hranu dosiek.

 

Je potrebné batériu pred nabíjaním vymontovať, aby sa zamedzilo poškodeniu vozidla? Venujte, prosím, pozornosť tomu, o aký typ nabíjačky ide. V návode na obsluhu od výrobcu vozidla resp. výrobcu nabíjačky sa často nachádzajú cenné rady na nabíjanie batérie vo vozidle. Všeobecne platí, že plne automatické nabíjačky (obmedzenie nabíjacieho napätia na 14,8 V) sú veľmi dobre spôsobilé na nabíjanie batérie nainštalovanej vo vozidle.

Ak má Vaša nabíjačka automatický režim s napätiami > 15,9 V, je bezpodmienečne nutné odpojiť batériu od palubnej elektroniky, popr. ju z vozidla vymontovať. V najhoršom prípade by mohlo dôjsť k zničeniu vstavaných riadiacich jednotiek následkom prepätia a spôsobeniu veľmi vysokej škody! Pozor: Pri odpájaní od svoriek vždy dodržiavajte pokyny výrobcu vozidla.

 

– Batérie smú byť nabíjané len jednosmerným prúdom. Prepojte kladný pól (+) batérie s kladným pólom (+) nabíjačky a záporný pól (-) batérie so záporným pólom (-) nabíjačky.

– Nabíjačku zapnite až potom, čo ste pripojili batériu. Po skončení nabíjania vypnite najskôr nabíjačku.

– Ako nabíjací prúd sa odporúča desatina kapacity batérie (napr. 44 Ah: 10 = nabíjací prúd 4,4 A).

– Teplota kyselinového elektrolytu nesmie počas nabíjania prekročiť hranicu 55 ° C. Po prekročení tejto teploty je nutné nabíjanie prerušiť.

– Musí sa zabezpečiť dôkladné vetranie počas nabíjania.

- Skrutkové spoje batérií nie je nutné otvárať.

- Majte na pamäti, že spätne dobíjať treba 1,2-násobok odobratej kapacity (napr.: odobratá kapacita 30 Ah --> spätné dobíjanie 36 Ah!).

- Nabíjanie je dokončené, ak nabíjací prúd klesne na nulu resp. už ďalej neklesá; v prípade automatickej nabíjačky, keď sa táto vypne.

 

Pre hlboko vybité mokré batérie sa odporúča nabíjacie napätie 16 V (batériu bezpodmienečne odpojte od palubnej elektroniky!).

 

Pozor: Počas nabíjania sa vytvára vysoko výbušný plyn! Zdroje ohňa, iskier, otvoreného svetla, rovnako ako fajčenie sú zakázané!

 

Running Bull AGM/BackUp: Nabíjajte vždy len pomocou nabíjačky s reguláciou napätia (max. 14,8 V)! Použitie konvenčných, napäťovo neregulovaných nabíjačiek vedie k zničeniu batérie v dôsledku prebitia a k úniku elektrolytu!

V prípade dlhšej doby nepoužívania motocykla (napr. v zimnom období alebo počas odstavenia) batériu vyberte a uložte ju na suchom a chladnom (nemrznúcom) mieste. Batériu buď nabite na plnú kapacitu a pri poklese kľudového napätia pod hranicu 12,5 V ju vždy dobite, alebo ju pripojte na udržiavaciu nabíjačku (napr. Banner Accucharger).

 

Optimálne je použitie nabíjačky s reguláciou napätia (Banner Accucharger). Tieto nabíjačky zabezpečia správne nabitie automaticky. V závislosti na kapacite batérie môžete použiť nasledujúce nabíjačky:

3-20 Ah - Banner Accucharger 6/12V 2A - č. výr. 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12V 3A - č. výr. 1240000030

 

- Vymontujte batériu z vozidla, resp. v každom prípade odpojte od svoriek kabeláž batérie (najskôr odpojte záporný pól). Pozor: Po odpojení elektrického napájania môžete prísť o dáta v palubnom počítači, autorádiu atď.!

- Najskôr nabíjačku pripojte k batérii a až potom ju zapnite. Po konci nabíjania najskôr vypnite nabíjačku a potom odpojte batériu.

- Nabíjací prúd: max. 1/10 A z kapacity batérie.

- Ak teplota prekročí +55° C, nabíjanie prerušte.

- Po dobití skontrolujte hladinu elektrolytu a v prípade potreby ho doplňte demineralizovanou vodou (platí len pre mokré batérie, nie pre batérie AGM, GEL alebo AGM PROfessional!).

- Zaistite dôkladné vetranie priestoru! Počas nabíjania vzniká výbušný plyn. Bezpodmienečne nefajčite, nemanipulujte s otvoreným plameňom a nevykonávajte činnosti, pri ktorých dochádza k iskreniu!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

Na dosiahnutie maximálneho výkonu a životnosti musí byť batéria pred montážou nabitá na plnú kapacitu (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Príprava: Otvor na odplyňovanie je uzatvorený a musí byť pred sprevádzkovaním batérie otvorený. Na tento účel odstráňte ochranné viečko resp. orežte na konci hadičku na odplyňovanie. Naplnenie: Vyberte všetky zátky z batérie. Používajte len špeciálnu kyselinu (hustota 1,28 kg/l), ktorá je priložená k batérii v osobitnej umelohmotnej nádobe. Naplňte batériu po značku MAX a potom ju nechajte 30 minút oddýchnuť. Pozor: Nádobu so zvyškami kyseliny odovzdajte v zbernom dvore pre nebezpečné látky. Zvyšková kyselina nesmie preniknúť do kanalizácie. Prázdne nádoby od kyseliny zlikvidujte ako plast s domovým odpadom. Uvedenie do prevádzky: Na dosiahnutie maximálneho výkonu musí byť batéria po naplnení kyselinou pred montážou nabitá na plnú kapacitu. V súlade s návodom na obsluhu nabíjačky resp. batérie nabíjajte po dobu cca 5 až 10 hodín s napätím max. 1/10 kapacity batérie (Ah). Kapacitu batérie zistíte podľa druhej a tretej číslice čísla DIN uvedeného na kartónovom obale: Ak je toto číslo napr. 509 14, potom má batéria kapacitu 9 Ah a nabíjací prúd má teda byť cca 0,9 A. Len čo skončí nabíjanie, skontrolujte hladinu kyseliny a v prípade potreby ju doplňte demineralizovanou vodou. Batériu opäť uzavrite zátkami. Údržba: Hladinu kyseliny nenechajte klesnúť nikdy pod značku MIN. Na doplňovanie používajte iba demineralizovanú vodu (odsolená alebo destilovaná podľa normy VDE 0510). 

Majte, prosím, na pamäti: V prípade batérie Bike Bull nie je možná inštalácia v polohe na boku!

 

2. Bike Bull AGM

Príprava: Pečať batérie odoberte až tesne pred začiatkom plnenia. Začujete pri tom tiché syčanie. Naplnenie: Používajte len špeciálnu kyselinu (hustota 1,32 kg/l), ktorá je priložená k batérii v osobitnej umelohmotnej nádobe. Potom nechajte batériu 30 minút oddýchnuť. Naplnená batéria sa uzatvorí pomocou zátkovej lišty a už nesmie byť otváraná. Pri otvorení dôjde k zničeniu batérie. Pozor: Nádobu so zvyškami kyseliny odovzdajte v zbernom dvore pre nebezpečné látky. Zvyšková kyselina nesmie preniknúť do kanalizácie. Prázdne nádoby od kyseliny zlikvidujte ako plast s domovým odpadom. Uvedenie do prevádzky: Na dosiahnutie maximálneho výkonu musí byť batéria po naplnení kyselinou pred montážou nabitá na plnú kapacitu. V súlade s návodom na obsluhu nabíjačky resp. batérie nabíjajte po dobu cca 5 až 10 hodín s napätím max. 1/10 kapacity batérie (Ah). Kapacitu batérie zistíte podľa druhej a tretej číslice čísla DIN uvedeného na kartónovom obale: Ak je toto číslo napr. 518 21, potom má batéria kapacitu 18 Ah a nabíjací prúd má teda byť cca 1,8 A. 

Majte, prosím, na pamäti: V prípade batérie Bike Bull AGM nie je možná inštalácia v polohe na boku!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Uvedenie do prevádzky: Batéria je vopred nabitá a možno ju hneď nainštalovať.

Majte, prosím, na pamäti: V prípade batérií Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional je možná inštalácia v polohe na boku!

 

Všeobecná zásada: Odporúčame použitie nabíjačky s reguláciou napätia – Banner Accucharger 6/12V 2A alebo 12V 3A.

Pozor: Nikdy neinštalujte bezúdržbovú batériu (AGM, GEL, AGM PROfessional) do motocykla bez regulátora, max. nabíjacie napätie nesmie prekročiť 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme
Akceptujte prosím Marketing Cookies pre zobrazenie obsahu