DATA PROTECTION DECLARATION

Vážený návštevník,
vážená návštevníčka webových stránok spoločnosti Banner GmbH.

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás mimoriadne dôležitá.
Naše webové stránky môžete používať bez toho, aby ste uvádzali akékoľvek svoje osobné údaje.
Osobné údaje spracovávame v súlade s ustanoveniami európskeho Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (angl. skr. GDPR) a podľa rakúskeho spolkového zákona o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (zákon na ochranu údajov – nem. skr. DSG). Údaje sú osobné vtedy, ak ich možno jednoznačne priradiť k určitej fyzickej osobe. Všeobecné pravidlá platné pre tieto webové stránky, ako aj pravidlá platné v rôznych príslušných skupinách, Vás v tom tomto ohľade informujú o povahe, rozsahu a účeloch zhromažďovania, používania a spracúvania osobných údajov spoločnosťou

Banner GmbH
Banner Straße 1
A-4021 Linz
Tel. +43/(0)732/38 88-0
datenschutz@bannerbatterien.com

Keďže spoločnosť nie je spracovateľom údajov ako orgán verejnej moci alebo verejnoprávny subjekt, jej hlavná činnosť nespočíva vo vykonávaní spracovateľských operácií, ktoré si vyžadujú pravidelné a systematické monitorovanie dotknutých osôb, ani jej hlavná činnosť nespočíva v spracúvaní osobitných kategórií údajov vo veľkom rozsahu v súlade s čl. 9 resp. čl. 10 GDPR, nebola vymenovaná žiadna zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov. Akékoľvek prípadné otázky týkajúce sa ochrany údajov vybavuje koordinátor ochrany údajov spoločnosti Banner GmbH prostredníctvom e-mailovej adresy datenschutz@bannerbatterien.com.

Týmto Vás informujeme o najdôležitejších aspektoch spracúvania údajov na našich webových stránkach.


Google Analytics
Naše webové stránky používajú Google Analytics, službu webovej analýzy od spoločnosti Google Inc. Na deaktivovanie služby Google Analytics ponúka Google na webovej stránke http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk zásuvný modul do webového prehliadača. Google Analytics používa tzv. súbory cookie (cookies). Ide o malé textové súbory, ktoré umožňujú ukladať na koncovom zariadení používateľa špecifické informácie týkajúce sa používateľa. Tieto spoločnosti Google umožňujú analyzovať používanie našej webovej ponuky. Súbormi cookie generované informácie o používaní našich webových stránok (vrátane údaje o Vašej IP adrese) sa v anonymizovanej forme spravidla prenášajú na niektorý zo serverov spoločnosti Google v USA, kde sú tiež ukladané. Z dôvodu vykonanej anonymizácie dát nie je možné vyvodzovať závery ohľadom Vašej totožnosti. Spoločnosť Google dodržiava ustanovenia na ochranu osobných údajov, ktoré sú súčasťou dohody „Privacy Shield“ a je registrovaná v programe „Privacy Shield“ ministerstva obchodu USA, pri čom zhromaždené informácie využíva na vyhodnocovanie používania našich webových stránok, zostavovanie správ pre nás v tejto súvislosti, ako aj na to, aby nám poskytovala ďalšie, tohto sa týkajúce služby. Ďalšie informácie nájdete na webovej adrese http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

 

Okrem toho Vám tu umožňujeme túto službu pre seba deaktivovať.

Deaktivovať zhromažďovanie údajov službou Google Analytics pre tieto webové stránky


Smernice pre súbory cookies
Na našich stránkach používame takzvané súbory cookie, a to za účelom rozpoznania opakovaného použitia našej ponuky tým istým používateľom / majiteľom internetovej prípojky.
Inštaláciu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho webového prehliadača, musíme Vás však upozorniť na to, že v takom prípade nebudete prípadne môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie našich webových stránok.


Dáta ukladané na serveroch
Z technických dôvodov sú zaznamenávané okrem iného nasledujúce dáta, ktoré Váš webový prehliadač odosiela nám alebo nášmu poskytovateľovi webového priestoru (takzvané protokolové súbory servera - server log files):

 • typ a verzia webového prehliadača
 • používaný operačný systém
 • webové stránky, z ktorých ste nás navštívili (URL referer)
 • webové stránky, ktoré navštevujete
 • dátum a čas Vášho prístupu
 • Vaša adresa internetového protokolu (IP adresa).

Tieto anonymné údaje sú ukladané oddelene od Vami prípadne uvedených osobných údajov, a preto neumožňujú vyvodzovať žiadne závery o konkrétnej osobe.


Externé služby: zásuvný modul Facebook
Na našich webových stránkach sú integrované zásuvné (plug-in) moduly sociálnej siete spoločnosti Facebook so sídlom 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Tieto zásuvné moduly sociálnej siete Facebook na našich webových stránkach rozpoznáte podľa loga Facebook alebo podľa tlačidla „Páči sa mi“ („Like“). Prehľad zásuvných modulov Facebook nájdete tu: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite naše webové stránky, vytvorí zásuvný modul priame spojenie medzi Vaším webovým prehliadačom a serverom sociálnej siete Facebook. Facebook vďaka tomu dostane informáciu o tom, že ste so svojou IP adresou navštívili naše webové stránky. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi“ sociálnej siete Facebook, zatiaľ čo ste prihlásení do svojho účtu na sociálnej sieti Facebook, môžete obsah našich stránok prepojiť vo forme odkazov so svojím profilom na Facebooku. V dôsledku toho môže Facebook priradiť Vašu návštevu našich webových stránok k Vášmu používateľskému účtu. V tejto súvislosti upozorňujeme na to, že my ako poskytovateľ týchto stránok nie sme žiadnym spôsobom informovaní o obsahu týchto prenesených dát, ani o spôsobe ich využitia spoločností Facebook. Ďalšie informácie nájdete v Zásadách používania údajov spoločnosti Facebook na webovej adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation. Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook mohla Vašu návštevu na našich webových stránkach priradiť k Vášmu používateľskému účtu na sociálnej sieti Facebook, odhláste sa, prosím, z tohto používateľského účtu.

 

Použite The Trade Desk

 

Na tejto webovej stránke používame nástroj od spoločnosti The Trade Desk, Inc. (42 N. Chestnut Street, Ventura, CA 93001), ktorý zhromažďuje údaje na účely analýzy, marketingu a optimalizácie, a tým nám pomáha zlepšovať naše marketingové opatrenia a našu webovú stránku. Zhromaždené údaje používa spoločnosť The Trade Desk na vytváranie anonymných používateľských profilov. Na zber údajov sa používajú pseudonymné online identifikačné čísla (online ID), ako sú cookies, IP adresa, reklamné ID. Nie sú tu uložené žiadne jasné používateľské údaje, ako je meno alebo adresa. ID cookie aj reklamné ID umožňujú rozpoznať vaše koncové zariadenie a váš internetový prehliadač. Zásady ochrany osobných údajov Trade Desk nájdete tu: https://www.thetradedesk.com/general/privacy

 

Súbory cookie od spoločnosti The Trade Desk:

TDCPM

TDID

 

Ak nechcete, aby spoločnosť The Trade Desk zhromažďovala údaje, môžete namietať a deaktivovať zhromažďovanie údajov prostredníctvom nasledujúceho odkazu, v takom prípade sa na vašom počítači nastaví súbor cookie na odhlásenie: http://insight.adsrvr.org/track/stop?action=dooptout

 

Tento súbor opt-out cookie sa nesmie vymazať, pokiaľ je uloženie údajov namietané a vzťahuje sa len na použitý prehliadač, a teda na zariadenie, na ktorom sa prehliadač používa.

 

Referencia: https://www.bannerbatterien.com/de/Anfrage/Datenschutzerkl%C3%A4rung

 

Možnosti kontaktu
Na našich stránkach Vám ponúkame možnosť kontaktovať nás prostredníctvom e-mailu a/alebo prostredníctvom kontaktného formulára. V tomto prípade budú údaje uvedené používateľom uložené na účely spracovania záležitostí súvisiacich s ním naviazaným kontaktom. Žiadne údaje nebudú odovzdané tretím osobám. Porovnávanie takto zhromaždených údajov s údajmi, ktoré prípadne mohli byť zhromaždené inými komponentmi našich webových stránok, sa takisto nevykonáva.

 

Kategórie dotknutých osôb

Spoločnosť Banner GmbH spracúva osobné údaje nasledujúcich kategórií dotknutých osôb:

 • Zákazníci
 • Záujemcovia
 • Uchádzači
 • Externí poskytovatelia služieb
 • Dodávatelia
 • Návštevníci


Vaše práva
Na základe Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) sa na nás môžete bezplatne obracať v prípade otázok týkajúcich sa zhromažďovania, spracúvania alebo používania Vašich osobných údajov, ako aj so žiadosťami ohľadom opravy, zablokovania alebo vymazania týchto dát, alebo za účelom odvolania akéhokoľvek Vami udeleného súhlasu. V tejto súvislosti Vás upozorňujeme na to, že máte nárok na opravu nesprávnych údajov, vymazanie osobných údajov alebo na obmedzenie ich spracovania, ak tomuto nároku nebráni žiadna zákonná povinnosť uchovávať údaje. Okrem toho ste oprávnení podať sťažnosť u rakúskeho Úradu na ochranu údajov.


Banner GmbH
Banner Straße 1
A-4021 Linz
Tel. +43/(0)732/38 88-0

datenschutz@bannerbatterien.com


Linz, 25. mája 2018

Akceptujte prosím Marketing Cookies pre zobrazenie obsahu