UDRŽITELNOST

A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

NAŠE ODPOVĚDNOST

 

Společnost Banner se již po celá desetiletí cítí být zavázána usilovat o dodržování optimální úrovně bezpečnosti, ochrany zdraví a ochrany životního prostředí. Naše přísné směrnice, které jsou neustále přizpůsobovány na podkladě nových poznatků, zaručují optimální ochranu zaměstnancům, místním obyvatelům žijícím v okolí, zákazníkům, spotřebitelům a v neposlední řadě životnímu prostředí.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPOVĚDNOST

 

Globální oteplování a pokračující ztenčování zásob fosilních paliv mají za následek přijímání právních předpisů v oblasti ochrany životního prostředí a vyvozování patřičných důsledků.

 

V zájmu snížení emisí CO2 u nových vozidel se výrobci zaměřují na mikrohybridní pohony. Rozhodující roli v tomto ohledu hraje technologie baterií!

 

V těchto ekologicky přívětivých vozidlech se uplatňují zásadně dva různé systémy startovacích baterií: AGM* (Absorbent Glass Mat) a EFB* (Enhanced Flooded Battery).

 

* AGM = absorbent glass mat – kyselina je v baterii navázána pomocí nasáknutí do rouna ze skelných vláken

* EFB = enhanced flooded battery, startovací baterie odolná proti cyklickému namáhání

MODERNÍ A EKOLOGICKÝ

 

Výrobní závod společnosti Banner Batterien je jedním z nejmodernějších a nejekologičtějších závodů na výrobu baterií v celé Evropě.

 

Udržitelnost a ochrana životního prostředí tvoří základní pilíře filozofie tohoto podniku. Společnost Banner je zakládajícím členem organizace UFS - Umweltforum Starterbatterien (Ekologické fórum pro startovací baterie), neboť si je jako zpracovatel olova velmi dobře vědoma své obzvláštní odpovědnosti.

ENERGIE ZE SLUNCE

 

V závodě v Linci vybuduje společnost LINZ AG fotovoltaickou elektrárnu s plochou 3 000 m².

 

Díky tomu bude v budoucnu tento závod ročně získávat téměř půl milionu kilowatthodin bezemisní solární energie. Elektrická energie vyrobená touto elektrárnou bude v budoucnu v plném rozsahu využívána pro výrobu startovacích baterií, průmyslových baterií a příslušenství.

 

PŘEPRAVA BATERIÍ A SBĚRNÁ SÍŤ

 

Naše síť, prostřednictvím které jsou dodávány nové baterie, slouží rovněž ke spolehlivému zpětnému odběru použitých baterií a jejich předání k recyklaci. V recyklačních provozech se použité baterie před zahájením recyklačního procesu rozeberou a roztřídí se na jednotlivé komponenty.

OLOVO

Látky obsahující olovo a oxid olovnatý se využívají při výrobě nových baterií. Recyklované olovo se rovněž používá na výrobu nových olověných mřížek.

 

PLAST

Plastové skříně a kryty baterií se sbírají a drtí. Takto získaný plastový granulát se používá na výrobu skříní a krytů nových baterií.

 

ELEKTROLYT

Použitý elektrolyt se dále zpracovává na síran sodný. Ten se využívá jako pevná látka při výrobě textilu, skla, čisticích prostředků a hnojiv.

MISTR EVROPY V RECYKLACI!

Olovo-kyselinové baterie od společnosti Banner: recyklační kvóta činí 100 %!

Srovnání míry recyklace v EU:

LI-ion baterie
5 %
5 %
Umělá hmota
40 %
40 %
Baterie zařízení
45 %
45 %
Papír
72 %
72 %
Sklo
74 %
74 %
Hliník
74 %
74 %
Olověné baterie
95-98 %
95-98 %
Součásti olovo-kyselinových baterií lze recyklovat v rozsahu nevídaných 99 %.
Každá baterie od společnosti Banner obsahuje výhradně recyklované olovo.

Rovněž všechny ostatní součásti obsahují určitý podíl recyklovaného materiálu.

Olovo lze recyklovat donekonečna. Ve prospěch olovo-kyselinových baterií navíc hovoří nejvyšší míra sběru a zpětného odběru v rámci trhu celé EU.
Tina Lupac Banner Batterien

Rozhovor – diplomovaná inženýrka Tina Lupac 

vedoucí oddělení řízení bezpečnosti a ochrany životního prostředí ve společnosti Banner GmbH

 

Co pro vás znamená udržitelnost?

Udržitelnost je něčím, k čemu může přispět každý jednotlivec. Velkou odpovědnost zde nesou zejména podniky – vůči lidem i přírodě. Společnost Banner kupříkladu přizpůsobila výrobu ve svém závodě v Leondingu již v rané fázi tak, aby tato splňovala nejpřísnější environmentální a bezpečnostní normy. Rovněž v budoucnu budou inovace a investice uskutečňovány v souladu s touto základní zásadou.

 

Na čem je založena udržitelnost rozvoje společnosti Banner?

Již samotný fakt, že společnost Banner je rodinným podnikem vedeným již třetí generací, svědčí o dlouhodobé udržitelnosti hospodaření tohoto podniku. Společnost Banner má zajištěno nezávislé zásobování vodou z vlastních studní ve svém hlavním závodě v Linci-Leondingu. 100 % vlastní spotřeby elektrické energie navíc pokrýváme z obnovitelných zdrojů, jako jsou vodní a větrná energie, energie získávaná prostřednictvím pevné a kapalné biomasy, fotovoltaiky, bioplynu a z dalších ekologických zdrojů.

Autobaterii považujeme za „zelenou“ tehdy, lze-li ji jednak použít pro koncepce pohonů šetřících palivo a snižujících emise CO2 a dále, jsou-li přírodní zdroje využívané při její výrobě získávány a opětovně zpracovávány tak, aby bylo minimalizováno procento jejich ztrát. Olovo-kyselinová baterie je v tomto ohledu ukázkovým příkladem, který nemá mezi alternativními technologiemi baterií pro vozidla obdoby.

Díky osvědčenému recyklačnímu koloběhu s nejvyšší mírou sběru ze všech recyklovatelných produktů na trhu je olovo-kyselinová baterie ukázkovým příkladem výrobku, který šetří zdroje a má udržitelný charakter.

 

Jaké jsou dva nejdůležitější cíle z hlediska udržitelnosti, na něž by se měla zaměřit pozornost vašeho odvětví, jde-li o životní prostředí?

  • Účinné šetření při nakládání se zdroji
  • Výroba v souladu s nejnovějšími jakostními normami

Udržitelné řízení pro nás představuje vyrábět vysoce kvalitní výrobky pro naše zákazníky, a to v souladu se všemi normativními hodnotami!

Banner Nachhaltigkeitsbericht

Zpráva společnosti Banner na téma udržitelnosti

 

Účelem této zprávy je poskytnout přehled o tom, jak společnost Banner uplatňuje zásady udržitelnosti ve svých procesech a jakého pokroku bylo v minulosti dosaženo. Z tohoto důvodu je tato zpráva každé dva roky aktualizována, aby byli partneři společnosti Banner informováni o nejnovějším vývoji.

Environmentální politika společnosti Banner

 

Společnost Banner si je vědoma své odpovědnosti ve vztahu k životnímu prostředí a budoucím generacím. Proto je environmentální politika, jakožto zásadní strategický nástroj řízení, určována, implementována a kontrolována na nejvyšší úrovni managementu. Aktuální platné znění environmentální politiky, schválené vedením společnosti, je známo všem zaměstnancům a každý k němu má přístup.

Charge the future

CHARGE THE FUTURE

 

Inovativní evropský řetězec tvorby hodnot v oblasti nízkouhlíkových olověných baterií.

 

Projekt Charge the Future demonstruje, jak olověné baterie a evropský průmysl olověných baterií podporují nízkouhlíkovou budoucnost. Olověné baterie jsou nedílnou součástí důležitých výrobků a služeb, včetně vozidel, úložišť energie z obnovitelných zdrojů, záložních zdrojů pro mobilní telekomunikace a datová centra. Používají se pro mnoho dalších aplikací, včetně oblasti průmyslové energie, pohonu vysokozdvižných vozíků a v celém odvětví železniční a místní hromadné dopravy.

Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies