HÅLLBARHET

OCH MILJÖ

VÅRT ANSVAR

 

Därför engagerar sig Banner redan sedan årtionden i högsta säkerhet samt i hälso- och miljöskydd. Stränga direktiv som ständigt anpassas till nya rön ger optimalt skydd för anställda, besökare, kunder, konsumenter och för miljön.

MILJÖ OCH ANSVAR

 

Den globala växthuseffekten och den tilltagande bristen på fossilt bränsle leder till miljörättsliga förordningar och påföljder.

 

Med syftet att sänka koldioxidutsläppen från nyproducerade fordon satsar tillverkarna på mikrohybrid-drivanordningar. I sammanhanget spelar batteritekniken en avgörande roll!

 

I dessa miljövänliga fordon används i princip två olika startbatterisystem: AGM* (Absorbent Glass Mat) och EFB* (Enhanced Flooded Battery).

 

* AGM = Absorbent Glass Mat, syran sugs upp av glasfibermattan och binds i denna

* EFB = enhanced flooded battery, ett cykelfast startbatteri

MODERNA OCH MILJÖVÄNLIGA

 

Banner Batterien är en av Europas modernaste och miljövänligaste batteritillverkare.

 

Hållbarhet och miljöskydd utgör en väsentlig del av vår företagsfilosofi. Banner deltog vid grundandet av UFS - ett miljöforum för startbatterier. Eftersom företaget använder bly vid tillverkningen känner Banner ett särskilt ansvar.

KRAFT FRÅN SOLEN

 

Vid anläggningen i Linz uppförs ett 3 000 m² stort solcellssystem av LINZ AG.

 

Detta kommer att medföra att anläggningen försörjas med nästa en halv miljon kilowattimmar utsläppsfri solkraft per år. Strömmen som alstras av anläggningen kommer framöver vara den enda strömkällan som används vid tillverkning av startbatterier, industribatterier och tillbehör.

 

BATTERITRANSPORT OCH ETT GEMENSAMT NÄTVERK

 

Vårt nätverk som vi använder oss av för att leverera nya batterier används även för att samla in uttjänta batterier på ett tillförlitligt sätt och se till att de återvinns. I återvinningssystem plockas uttjänta batterier isär och man separerar komponenterna innan återvinningsprocessen kan ta vid.

BLY

Vid produktionen av nya batterier använder man blyhaltiga ämnen och blyoxid. Av återvunnet bly kan man dessutom tillverka nya blygaller.

 

PLAST

Batterihus och -kåpor av plast samlas in och sönderdelas. Plastgranulatet som utvinns på detta sätt används för att tillverka nya hus och kåpor.

 

ELEKTROLYT

Förbrukad elektrolyt återanvänds i form av natriumsulfat. Detta används som ett fast material vid produktion av textilier, glas, rengörings- och gödselmedel.

EUROPAMÄSTARE PÅ ÅTERVINNING!

Banners bly-syra-batterier: 100 % återvinningskvot!

Jämförelse av EU-återvinningskvoter:

Litiumjonbatterier
5 %
5 %
Plaster
40 %
40 %
Batterier för maskiner
45 %
45 %
Papper
72 %
72 %
Glas
74 %
74 %
Aluminium
74 %
74 %
Blysyrabatterier
100 %
100 %
Bly-syra-batteriernas komponenter kan återanvändas till rekordartade 99 %.
Ett Banner-batteri består endast av återvunnet bly.

Alla övriga komponenter består av en mängd återvunnet material.

Bly kan återanvändas hur många gånger som helst. Dessutom sticker bly-syra-batterierna ut med tanke på att de har den högsta insamlings- och returkvoten på hela EU-marknaden.
Tina Lupac Banner Batterien

Intervju med den legitimerade ingenjören Tina Lupac 

Chef för säkerhets- och miljöfrågor på Banner GmbH

 

Vad innebär hållbarhet för dig?

Var och en av oss kan göra en insats för hållbarheten. I synnerhet företag behöver ta stort ansvar på det här området – med tanke på människorna och naturen. Hos Banner i Leonding har man redan sedan första början rättat produktionen efter de allra rigorösaste miljö- och säkerhetsstandarderna. Och med samma utgångspunkt kommer innovationer och investeringar genomföras enligt detta ledmotiv även i framtiden.

 

 På vilket sätt är företaget Banner hållbart?

Bara det faktum att familjeföretaget Banner nu leds av den tredje generationen chefer är prov på att det drivs på ett hållbart sätt. I vår huvudanläggning i Linz-Leonding har vi självförsörjning av vatten från vår egen brunn. Sedan får vi 100 % av strömmen från förnybara energikällor, som vattenkraft, vindkraft, fast och flytande biomassa, solcellsteknik, biogas och annan ekologisk energi.

För oss är ett fordonsbatteri inte ”grönt” förrän det, förutom tillämpningen i drivmedels- och koldioxidsnåla drivningskoncept, även produceras i ett sammanhang där organisation, införskaffning och återanvändning av använda resurser genomförs utan att generera avfall. I det här avseendet är bly-syra-batteriet verkligen ett tydligt exempel på något som saknar motstycke bland alternativa batteritekniker för fordon.

Med det etablerade återvinningskretsloppet och den högsta insamlingskvoten bland alla återvinningsbara varor på marknaden är bly-syra-batteriet en förebild för en resurssnål och hållbar produkt.

 

 Vilka är de två viktigaste hållbarhetsmålen som ni i er bransch borde fokusera på ur ett miljöperspektiv?

  • Effektiv resurshantering
  • Produktion enligt de senaste kvalitetsstandarderna

För oss är en del av vårt hållbara koncept att vi producerar kvalitativt högvärdiga produkter för våra kunder genom att respektera alla riktvärden!

Banner Nachhaltigkeitsbericht

Banners hållbarhetsrapport

 

Med den här rapporten vill vi presentera en översikt av hur Banner arbetar med hållbarhet i processerna och vilka framsteg man har kunnat göra tidigare. Med detta som utgångspunkt uppdateras den här rapporten vartannat år så att Banners partner följer med i den senaste utvecklingen.

Banners miljöpolicy

 

Banner är medveten om sitt ansvar gentemot miljön och kommande generationer. Därför beslutas, genomförs och kontrolleras miljöpolicyn av den högsta ledningsnivån som ett viktigt strategiskt ledningsinstrument. Den nuvarande utformningen av miljöpolicyn, giltigt undertecknad av ledningen, är känd för alla medarbetare och tillgänglig för alla.

Charge the future

CHARGE THE FUTURE

 

Europas innovativa, kolsnåla värdeskapande kedja för blybatterier.

 

Charge the Future visar på hur man med hjälp av blybatterier och den europeiska blybatteriindustrin bidrar till en kolsnål framtid. Blybatterier är en integrerad komponent i väsentliga produkter och tjänster, som t.ex. fordon, förnybara kraftackumulatorer, reserver för mobila enheter och forskningscenter. De har även många andra användningsområden, inklusive industriell energi, drivanordningar för gaffeltruckar och i hela branschen för tåg- och lokaltrafik.

Acceptera Marketing Cookies för att se innehållet.