УСТОЙЧИВОСТ

И ОКОЛНА СРЕДА

НАШАТА ОТГОВОРНОСТ

 

В продължение на десетилетия Banner изпълнява своя ангажимент за оптимална безопасност и опазване на здравето и околната среда. Стриктните правила, които непрекъснато се адаптират към най-новите постижения, осигуряват оптимална защита за служителите, гражданите, клиентите и потребителите, както и за околната среда.

ОКОЛНА СРЕДА И ОТГОВОРНОСТ

 

Заради глобалното затопляне и задълбочаващият се недостиг на изкопаеми горива се приемат наредби в областта на околната среда, които водят до съответните последствия.

 

За да се понижат емисиите на CO2 при новите автомобили, производителите залагат на микрохибридни задвижвания. От решаващо значение за това е технологията за производство на акумулатори!

 

В тези екологични превозни средства се използват основно две различни системи стартерни акумулатори: AGM* (Absorbent Glass Mat) и EFB* (Enhanced Flooded Battery).

 

* AGM = absorbent glass mat, киселината се абсорбира от стъклена тъкан и така се задържа

* EFB = enhanced flooded battery, циклоустойчив стартерен акумулатор

МОДЕРНИ И ЩАДЯЩИ ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Banner Batterien е един от най-модерните и екосъобразни заводи за акумулатори в Европа.

 

Устойчивостта и опазването на околната среда са основен елемент на корпоративната ни философия. Banner е един от основателите на Екологичния форум за стартерни акумулатори (UFS), тъй като в качеството си на предприятие, преработващо олово, ние осъзнаваме своята специфична отговорност.

МОЩНОСТ ОТ СЛЪНЦЕТО

 

Във филиала в Линц LINZ AG изгради фотоволтаична инсталация с площ 3000 m².

 

Така за в бъдеще филиалът ще се захранва с половин милион киловатчаса слънчев ток без емисии годишно. Токът, произвеждан от инсталацията, за в бъдеще ще бъде използван изцяло за производството на стартерни акумулатори, промишлени акумулатори и принадлежностите за тях.

 

МРЕЖА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ И СЪБИРАНЕ НА АКУМУЛАТОРИ

 

Нашата мрежа, през която се доставят новите акумулатори, се използва и за надеждно събиране на използваните акумулатори с цел предаването им за рециклиране. В депата за рециклиране, преди да започне процесът на рециклиране, използваните акумулатори се разглобяват и техните компоненти се отделят един от друг.

Олово

Съставките, съдържащи олово, и оловният оксид се използват при производството на нови акумулатори. От рециклираното олово се произвеждат освен това и нови оловни решетки.

 

Пластмаса

Пластмасовите корпуси и капачки на акумулаторите се събират и раздробяват. Така полученият пластмасов гранулат се използва за производството на нови корпуси и капачки.

 

Електролит

Използваният електролит се преработва на натриев сулфат. Той се използва като твърдо вещество при производството на текстил, стъкло, почистващи препарати и торове.

ЕВРОПЕЙСКИ ШАМПИОН ПО РЕЦИКЛИРАНЕ!

Оловно-киселинни акумулатори на Banner: 100% коефициент на рециклиране!

Сравнение на нивата на рециклиране в ЕС:

Литиевойонни акумулатори
5 %
5 %
Пластмаса
40 %
40 %
Батерии за уреди
45 %
45 %
Хартия
72 %
72 %
Стъкло
74 %
74 %
Алуминий
74 %
74 %
Оловно-киселинни акумулатори
95-98 %
95-98 %
Компонентите на оловно-киселинните акумулатори могат да се рециклират до рекордните 99%.
Акумулаторите на Banner се състоят изключително от рециклирано олово.

Рециклируеми материали съдържат и всички останали компоненти.

Оловото подлежи на безкрайно често рециклиране. По тази причина оловно-киселинните акумулатори са с най-висок процент на събиране и връщане в целия пазар на ЕС.
Tina Lupac Banner Batterien

Интервю с дипл. инж. Лупак Тина 

Ръководител на отдел „Управление на безопасността и околната среда“, Banner GmbH

 

Какво означава за Вас устойчивост?

Всеки един може да даде своя принос към устойчивостта. Особено предприятията, те имат голяма отговорност в това – пред хората и пред природата. Banner още от самото начало съобрази производството в Леондинг с най-строгите стандарти относно околната среда и безопасността. Също и за в бъдеще иновациите и инвестициите ще се правят под този лайтмотив.

 

 На какво се дължи устойчивостта на предприятието Banner?

Дори само фактът, че Banner е семейно предприятие вече 3 поколения, е доказателство за устойчивото му управление. В основния си филиал в Линц-Леондинг Banner може да се снабдява автономно от собствен водоизточник. Освен това ние черпим нашия ток на 100% от възобновяеми енергоизточници, като например водна енергия, вятърна енергия, твърда и течна биомаса, фотоволтаици, биогаз и други екологични енергии.

Автомобилният акумулатор за нас е „зелен“ само тогава, когато наред с използването му в проекти за задвижвания, спестяващи гориво и CO2, набавянето и вторичната преработка на вложените в него ресурси са организирани по възможност без скрап. Оловно-киселинният акумулатор в това отношение е пример, който няма равен на себе си сред алтернативните технологии за производство на автомобилни акумулатори.

Утвърдената верига за рециклиране с най-висока събираемост измежду всички рециклируеми стоки на пазара превръща оловно-киселинния акумулатор в образец за щадящ ресурсите и устойчив продукт

 

 Кои са двете най-важни цели по отношение на устойчивостта, върху които Вашият бранш следва да се фокусира с оглед на околната среда?

  • Ефективно опазване на ресурсите
  • Производство в съответствие с актуалните стандарти за качество

Устойчивото производство означава за нас да произвеждаме за нашите клиенти висококачествени продукти при спазване на всички нормативни показатели!

Banner Nachhaltigkeitsbericht

Доклад на Banner относно устойчивостта

 

Този доклад трябва да даде обзор върху това как Banner внедрява устойчивостта в своите процеси и какъв напредък е постигнат в миналото. Затова този доклад се актуализира на всеки две години, за да може да информира партньорите на Banner за най-новите разработки.

Политика по отношение на околната среда на Banner

 

Banner осъзнава своята отговорност към околната среда и бъдещите поколения. Поради това политиката по отношение на околната среда се определя, прилага и следи на най-високо управленско ниво като основен стратегически инструмент за управление. Настоящата и утвърдена от ръководството формулировка на политиката по отношение на околната среда е известна на всички служители и е достъпна за всички.

Charge the future

ЗАРЕДИ БЪДЕЩЕТО

 

Европейска верига за иновативно нисковъглеродно производство на оловни акумулатори.

 

„Зареди бъдещето“ (Charge the Future) показва как оловните акумулатори и европейската акумулаторна промишленост работят за едно нисковъглеродно бъдеще. Оловните батерии са неразделна част от важни продукти и услуги, между които автомобили, възобновяеми акумулатори на енергия, резервни системи за мобилни устройства и за изчислителни центрове. Те имат и много други приложения, включително за индустриална енергия, задвижвания на вилкови електрокари, както и в цялата промишленост на железопътния и градския транспорт.

Моля, приемете Маркетингови бисквитки, за да видите съдържанието