Banner

PORTÁL PODPORY

FAQ

NEJČASTĚJI POKLÁDANÉ DOTAZY

 

Účelem následujících nejčastěji pokládaných dotazů (FAQ) je zprostředkovat Vám efektivně a rychle informace týkající se používání a zacházení s bateriemi značky Banner. Další odpovědi na své dotazy najdete rovněž prostřednictvím vyhledávání FAQ a volbou tagů.

– Z důvodu ochrany citlivé elektroniky ve vozidle je jako pomocný startovací zdroj obecně nutno používat pouze startovací zdroj Banner Booster. – Startování automobilu pomocí baterie v jiném automobilu může při odsvorkování vést k napěťovým špičkám a poškodit nebo dokonce zničit při tom elektroniku vozidla.

– Proto, pokud používáte startovací kabely, dodržujte následující návod!

– Při pomocném startování se startovacími kabely se doporučuje použití normovaných startovacích kabelů (např. podle normy DIN 72 553). – Dbejte pokynů uvedených v návodu na použití startovacích kabelů.

– Propojujte pouze baterie se stejným jmenovitým napětím.

– Připojení: V obou vozidlech vypněte motor! Nejprve propojte kladné póly 1 a 2 a poté záporný pól vozidla poskytujícího startovací pomoc 3 s holým kovovým místem vozidla vyžadujícího startovací pomoc 4, a to stranou této baterie. (Je při tom nutno dodržet pokyny výrobce vozidla).

– Nyní zkoušejte vozidlo vyžadující startovací pomoc po dobu max. 15 vteřin nastartovat, vozidlo poskytující startovací pomoc při tom nestartujte.

– Odpojení: Odpojení kabelů proveďte v obráceném pořadí.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

Pro dosažení dlouhé doby životnosti baterie je nutno řídit se následujícími pokyny:

- Povrch baterie udržujte tak, aby byl čistý a suchý.

- Pravidelně kontrolujte hladinu kyseliny a v případě potřeby ji dolévejte odsolenou nebo destilovanou vodou. K dolévání nikdy nepoužívejte kyselinu. V případě vysokých ztrát vody je třeba nechat napětí regulátoru zkontrolovat příslušným odborníkem.

- Nepoužívejte tzv. zušlechťující prostředky.

- Stav nabití baterie lze ověřit změřením hustoty kyseliny resp. napětí v klidu. Činí-li hustota kyseliny méně než 1,24 kg/l resp. napětí v klidu pokleslo pod hodnotu 12,50 V, je nutno baterii dobít.

- V případě sezónního využití vozidla se doporučuje provést dvakrát vyrovnávací nabíjení pomocí externí nabíječky resp. používat udržovací nabíječku.

 

V každém případě však musí být baterie před odstavením z provozu plně nabita.

 

Running Bull AGM/BackUp: Stav nabití lze zjistit výhradně změřením napětí v klidu. Pokud napětí v klidu pokleslo pod hodnotu 12,50 V, je nutno baterii dobít. Měření hustoty kyseliny resp. dolévání destilované vody není dovoleno - způsobilo by zničení baterie.

– V případě mokrých baterií zkontrolujte před začátkem dobíjení hladinu elektrolytu a je-li to třeba, dolijte demineralizovanou nebo destilovanou vodu po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad horní hranu desky.

 

Je třeba baterii před nabíjením vymontovat, aby se předešlo poškození vozidla? Zohledněte, prosím, o jaký typ nabíječky se jedná. V návodech k obsluze od výrobce vozidla resp. výrobce nabíječky se mnohdy nacházejí cenné rady pro nabíjení baterie ve vozidle. Obecně platí pravidlo, že plně automatické nabíječky (omezení nabíjecího napětí na 14,8 V) jsou velmi dobře způsobilé pro nabíjení baterií nainstalovaných ve vozidle.

Má-li Vaše nabíječka automatický režim s napětími >15,9 V, je bezpodmínečně nutné odpojit baterii od palubní elektroniky, popř. ji z vozidla vymontovat. V nejhorším případě by mohlo dojít ke zničení vestavěných řídicích jednotek následkem přepětí a ke vzniku enormně vysoké škody! Pozor: Při odsvorkování je nutno dodržovat pokyny výrobce vozidla.

 

– Baterie smějí být nabíjeny pouze stejnosměrným proudem. Propojte kladný pól (+) baterie s kladným pólem (+) nabíječky a záporný pól (-) baterie se záporným pólem (-) nabíječky.

– Nabíječku zapněte až po připojení baterie. Po skončení nabíjení vypněte nejprve nabíječku.

– Jako nabíjecí proud se doporučuje desetina kapacity baterie. (např. 44 Ah: 10 = nabíjecí proud 4,4 A ).

– Teplota elektrolytu nesmí během nabíjení přesáhnout hranici 55 °C. Dojde-li k takovému zvýšení teploty, je nutno nabíjení přerušit.

– Během nabíjení musí být zajištěno důkladné větrání.

- Šroubové spoje baterií není nutno otevírat.

- Mějte na zřeteli, že zpětně dobíjet je třeba 1,2násobek odebrané kapacity. (např.: odebraná kapacita 30 Ah --> zpětné dobití 36 Ah!)

- Nabíjení je dokončeno, jakmile nabíjecí proud poklesne k nule resp. již neklesá, v případě automatické nabíječky, když se tato vypne.

 

Pro hluboce vybité mokré baterie se doporučuje nabíjecí napětí 16 V (baterii bezpodmínečně odpojte od plaubní elektroniky)!

 

Pozor: Během nabíjení dochází k tvorbě vysoce výbušného, třaskavého plynu! Zdroje ohně, jisker, otevřeného světla, stejně jako kouření jsou zakázány!

 

Running Bull AGM/BackUp: Nabíjejte bezpodmínečně pomocí nabíječky s regulací napětí (max. 14,8 V)! Použití běžných, napěťově neregulovaných nabíječek vede ke zničení baterie v důsledku přebití a způsobuje únik elektrolytu!

V případě delší doby nepoužívání a odstavení motocyklu (např. v zimním období) baterii vyjměte a uložte ji na suchém a chladném (nemrznoucím) místě. Baterii buďto nabijte na plnou kapacitu a při poklesu napětí v klidu pod hranici 12,5 V ji vždy dobijte anebo ji připojte k udržovací nabíječce (např. Banner Accucharger).

 

Optimální je používat nabíječky s regulací napětí (Banner Accucharger). Tyto nabíječky automaticky zajistí správné nabití. V závislosti na kapacitě baterie můžete používat následující nabíječky:

3-20 Ah - Banner Accucharger 6/12V 2A - č. pol. 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12V 3A - č. pol. 1240000030

 

- Vymontujte baterii z vozidla, resp. v každém případě odpojte od svorek kabel baterie (nejprve se odpojuje záporný pól). Pozor: Po odpojení elektrického napájení můžete přijít o data v palubním počítači, autorádiu apod.!

- Nejprve připojte nabíječku k baterii a až poté ji zapněte. Po skončení nabíjení nejprve vypněte nabíječku a poté odsvorkujte baterii.

- Nabíjecí proud: max. 1/10 A vztažených ke kapacitě baterie.

- Přesáhne-li teplota +55 °C, nabíjení přerušte.

- Po dobití zkontrolujte hladinu elektrolytu a v případě potřeby ho dolijte demineralizovanou vodou (platí jen pro mokré baterie, nikoli pro AGM, GEL nebo AGM PROfessional!) .

- Zajistěte dobré větrání odpovídajícího prostoru! Při nabíjení se vytváří třaskavý plyn představující ohrožení výbuchem. Bezpodmínečně se proto vyvarujte manipulace s otevřeným plamenem a činností, při nichž vzniká jiskření!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

Pro dosažení maximálního výkonu a životnosti musí být baterie před montáží nabita na plnou kapacitu (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Příprava: Otvor na odplyňování je uzavřený a musí být před zprovozněním baterie otevřen. Za tímto účelem sejměte ochranné víčko resp. ořízněte na konci hadičku na odplyňování. Plnění: Vyjměte všechny zátky baterie. Používejte pouze speciální kyselinu (hustota 1,28 kg/l), která je přiložena k baterii ve zvláštní plastové nádobě. Plnění provádějte po značku MAX, poté dopřejte baterii 30 minut odpočinku. Pozor: Nádoby se zbytkovou kyselinou odevzdejte ve sběrném dvoře odebírajícím nebezpečné látky. Zbytková kyselina nesmí proniknout do kanalizace. Prázdné nádoby od kyseliny zlikvidujte jako plast v domovním odpadu. Uvedení do provozu: Pro dosažení maximálního výkonu musí být baterie po naplnění kyselinou před montáží nabita na plnou kapacitu. V souladu s návodem na obsluhu nabíječky resp. baterie nabíjejte po dobu cca 5 až 10 hodin s napětím max. 1/10 kapacity baterie (Ah). Kapacitu baterie zjistíte podle druhé a třetí číslice čísla DIN uvedeného na kartónovém obalu: Jestliže je toto číslo např. 509 14, pak má baterie kapacitu 9 Ah a jako nabíjecí proud je proto třeba zvolit cca 0,9 A. Po skončení nabíjení zkontrolujte hladinu kyseliny a v případě potřeby ji dolijte demineralizovanou vodou. Baterii opět uzavřete zátkami. Údržba: Nikdy nenechejte klesnout hladinu kyseliny pod značku MIN. K dolévání používejte pouze demineralizovanou vodu (odsolenou nebo destilovanou podle normy DIN VDE 0510). 

Mějte, prosím, na zřeteli: V případě baterie Bike Bull není možná instalace v poloze na bok!

 

2. Bike Bull AGM

Příprava: Pečeť baterie sejměte až těsně před začátkem plnění. Zaslechnete při tom tiché zasyčení. Plnění: Používejte pouze speciální kyselinu (hustota 1,32 kg/l), která je přiložena k baterii ve zvláštní plastové nádobě. Poté dopřejte baterii 30 minut odpočinku. Po nabití se baterie uzavře zátkovou lištou a nesmí už být otevírána. V případě otevření dojde ke zničení baterie. Pozor: Nádoby se zbytkovou kyselinou odevzdejte ve sběrném dvoře odebírajícím nebezpečné látky. Zbytková kyselina nesmí proniknout do kanalizace. Prázdné nádoby od kyseliny zlikvidujte jako plast v domovním odpadu. Uvedení do provozu: Pro dosažení maximálního výkonu musí být baterie po naplnění kyselinou před montáží nabita na plnou kapacitu. V souladu s návodem na obsluhu nabíječky resp. baterie nabíjejte po dobu cca 5 až 10 hodin s napětím max. 1/10 kapacity baterie (Ah). Kapacitu baterie zjistíte podle druhé a třetí číslice čísla DIN uvedeného na kartónovém obalu: Jestliže je toto číslo např. 518 21, pak má baterie kapacitu 18 Ah a jako nabíjecí proud je proto třeba zvolit cca 1,8 A. 

Mějte, prosím, na zřeteli: V případě baterie Bike Bull AGM není možná instalace v poloze na bok!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Uvedení do provozu: Baterie je přednabitá a lze ji rovnou nainstalovat.

Mějte, prosím, na zřeteli: V případě baterie Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional je možná instalace v poloze na bok!

 

Všeobecně platí: Doporučujeme použití nabíječky s regulací napětí – Banner Accucharger 6/12V 2A nebo 12V 3A.

Pozor: Nikdy neinstalujte bezúdržbovou baterii (AGM, GEL, AGM PROfessional) do motocyklu bez regulátoru, max. nabíjecí napětí nesmí překročit 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme
Ano, podstatně.
Běžná startovací baterie je, jak již název napovídá, v podstatě navržena tak, aby poskytovala vysokou krátkou energii pro spuštění vozidla.

Jakmile je motor v chodu, nabíjecí systém vozidla zajišťuje, že energie odebraná z akumulátoru je dobíjena a dodává všechny ostatní elektrické spotřebiče.

 

Baterie start / stop je zodpovědná za mnohem více než jen startování motoru.

Jmenovitě pro napájení různých elektrických spotřebičů energií, když je vozidlo v klidu, motor neběží (zastaví se) a musí být stále zajištěn kompletní palubní napájecí zdroj včetně následujícího procesu rozběhu!

To znamená, že technologie a komponenty start / stop baterie se výrazně liší od technologie běžných startovacích akumulátorů.


Vezměte prosím na vědomí:
Je-li běžná mokrá baterie instalována ve vozidle s technologií start / stop, omylem - v důsledku chyby při přidělování - nebo v důsledku nesprávného povědomí o nákladech je předprogramován výpadek baterie nebo celková porucha. V závislosti na jízdním profilu (krátká vzdálenost, stop-and-go, ...) bude běžná startovací baterie vadná během několika měsíců kvůli extrémně vysokému cyklickému zatížení v důsledku funkce start-stop motoru.


Porucha baterie také vede k poruše různých funkcí vozidla (včetně start-stop). Nemluvě o nepříjemnosti zákazníka ohledně selhání baterie, možné ztráty času, čekání na pomoc, zpoždění, problémů s plánováním a nespokojenosti s instalovanou náhradní baterií.

 

Neinstalujte běžnou mokrou baterii ve vozidle s funkcí start / stop, která je standardně vybavena baterií AGM * nebo EFB **. V případě potřeby je nutné znovu použít akumulátor AGM nebo EFB! Ve stejném provedení a identické výkonnostní třídě.

Při výměně baterie musí být dodrženy tyto pokyny!

 

Banner Tip: Baterii EFB lze upgradovat na ještě výkonnější a cyklickější baterii Running Bull AGM v pouzdrech H5 / L2 (60Ah), H6 / L3 (70Ah) a H7 / L4 (80Ah). Obraťte se prosím na správce bankovních účtů.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, kyselina je absorbována ve skleněném rounu a takto vázána
EFF = Enhanced Flooded Battery, startovací baterie odolná proti cyklu
 

Správnou kapacitu baterie Energy Bull, kterou potřebujete, vypočítáte následovně:

Příklad : Hledáte napájecí baterii pro svůj člun s elektrickým pohonem. Palubní síť člunu má napětí 24 V a poháněn je elektrickým motorem o výkonu 600 W. Navíc je třeba elektrickým proudem napájet rádio, různá polohová světla a hloubkoměr (dohromady 50 W). Chcete přitom zajistit autonomní provoz po dobu 5 hodin.

 

Tyto hodnoty se nyní dosadí do vzorce

hodnota ve W: napětí ve V = proud v A x počet hodin x koeficient bezpečnosti = celková kapacita v Ah, tedy: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230 Ah (K20)

 

Jako koeficient bezpečnosti je jako výchozí třeba použít 70% u mokrých baterií (u rekombinačních baterií, tj. AGM a Gel 30%). V daném případě bychom Vám doporučili použít dvě baterie Energy Bull 968 01 (po 230 Ah), které zapojíte do série.

 

Použít můžete dále také naši kalkulačku kapacity, viz internetový odkaz: http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/batterien/energy_bull/rechner/index.php

 

Automatický start / stop automaticky vypne a znovu zapne motor, když  sešlápnete spojku nebo brzdu během zastavení.

Potenciál úspor:

V závislosti na jízdní situaci, zejména v městském provozu,

až o 0,8 l méně paliva na 100 km!

 

Základní požadavek:

Mimořádně silná a cyklická start / stop baterie, která zůstává plně účinná i při častém nabíjení a vybíjení.

 

Banner start / stop autobaterie jsou skutečnými spořiči CO2 a paliva.

S vysoce specializovanými bateriemi řady Running Bull Banner zcela pokrývá segment napájení pro start-stop vozidla. Mimořádně vysoká stabilita cyklu činí z Bull Bull ideální palubní elektrárnu, která bezpečně zvládá extrémní zatížení způsobené vícenásobným startem mikrohybridních vozidel.

Najít tu pravou baterii pro použití v obytném automobilu není zrovna snadné. Níže uvádíme několik vysvětlení, které Vám přiměřeným způsobem přiblíží možnosti použití baterie Energy Bull a využití alternativních možností.

 

Nabíjení: Dbejte na to, aby přívodní kabel měl dostatečně dimenzované parametry (kvůli minimalizaci ztrát napětí). Nabíjecí napětí má u baterie Energy Bull činit 14,2 - 14,4 V. Má-li si baterie zachovat odpovídající životnost, nesmí nabíjecí proud překročit pětinásobek hodnoty jmenovitého proudu* (viz následný výpočet). Sečteno a podtrženo je Energy Bull baterie s dobrou odolností proti cyklickému namáhání, která toho dokáže poměrně (v porovnání s gelovými nebo AGM bateriemi) dost odpustit. „Nevýhoda" baterií Energy Bull oproti AGM nebo gelovým bateriím spočívá v náročnosti údržby. Při používání baterie Energy Bull je bezpodmínečně nutno provádět pravidelné kontroly hladiny elektrolytu. Používáte-li tuto baterii intenzivním způsobem (např. při kempování), je kontrola nezbytná v intervalu jednoho měsíce, v ostatních případech dostačuje údržba jednou za čtvrt nebo půl roku. Gelové resp. AGM baterie jsou bezúdržbové. Cena a odolnost proti vyšším teplotám a vyššímu nabíjecímu napětí hovoří pro volbu baterie Energy Bull.

 

Solární zařízení: Při volbě solárního článku dbejte na to, aby měl přiměřeně „dobrý" regulátor. V ideálním případě by měl disponovat funkcí PWM (impulzová šířková modulace), vyrovnávání teploty a uživatelsky volitelnými parametry (nabíjecí napětí,..).

 

Vybíjení: Měniče střídavého napětí zatěžují baterii vysokými vybíjecími proudy. Baterie Energy Bull a gelové baterie nejsou ze své podstaty vhodné pro vysokoproudové vybíjení (>40 krát hodnota jmenovitého proudu*, po dobu >1 min). Potřebujete-li vyšší vybíjecí proudy, je nutno doporučit použití AGM baterie (Running Bull). *--> Výpočet jmenovitého proudu je uveden níže!

 

Kapacita: Ideálním případem je provoz baterií s pouze nízkými hloubkami vybití. Ovlovokyselinová baterie zvládá určitou kapacitní konverzi (= počet konverzí jmenovité kapacity). Čím je cyklus pozvolnější, tím vyšší je počet možných opakování. Co se týče zvládání cyklického vybíjení, nabízí gelová baterie při odpovídajícím, šetrném zacházení přibližně dvojnásobnou životnost v porovnání s baterií Energy Bull. Užitečnu pomůcku pro výpočet potřebné kapacity Vám nabízí naše online kalkulačka pro výpočet kapacity (viz navazující odkaz). http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/batterien/energy_bull/rechner/index.php

 

Odplyňování: Pokud byla baterie vestavěna do vnitřního prostoru vozidla, opatřete ji hadičkou na odplyňování vyvedenou ven z vozidla. Věnujte, prosím, při výběru baterie pozornost tomu, aby byl zvolený typ vybaven přípojkou centrálního odplyňování. --> Tato umožňuje odvádět ven plyny vznikající při nabíjení (vodík a kyslík). AGM a gelové baterie za běžného provozního stavu neplynují (výjimkou je závada na nabíječce nebo baterii). Z bezpečnostních důvodů však musí být i v jejich případě připojena hadička na odplyňování. Baterie Energy Bull za běžného provozu plynují, hadičku na odplyňování je proto nutno bezpodmínečně používat.

 

*Výpočet jmenovitého proudu: Příkl.: 100 Ah (K20) Energy Bull 95751 Jmenovitý proud (In) = 100 Ah : 20 h = 5 A Maximální nabíjecí proud = 5 x In = 25 A

Z vlastní zkušenosti víme, že dostatečné dobití baterie je během jízdy, bohužel, možné jen ve velmi omezeném rozsahu. Obzvláště v letním období (klimatizace běží na plné obrátky, svítí světla, hraje rádio, chladnička je v provozu,...) zůstává na plné nabití baterie již jen velmi málo proudu. V mnohých případech musejí baterie pro napájení obytného prostoru dokonce vypomáhat s napájením palubní sítě....

 

Vhodným řešením je použití nabíječky B2B (battery to battery). Tyto nabíječky dokáží přinejmenším nabíjecí napětí zvýšit na rozumnou míru.

 

Jsou-li Vaše baterie např. vybité na cca 50% (schází 95 Ah), musíte je dobít o cca 105Ah, aby byly nabité na plnou kapacitu.

Na baterii pro napájení obytného prostoru zbývá v nejlepším případě 15 A (průměrně). Pro plné nabití baterie byste nyní museli s vozidlem jezdit nejméně po dobu 7 hodin!

 

Pro dosažení maximální životnosti baterie dbejte, prosím, na to, aby tato byla při delším odstavení obytného vozidla (>7 dní) odpojená od palubní sítě. --> Předtím však baterii ještě nabijte na odpovídající plnou kapacitu.

Úhlová přípojka včetně hadičky na odplyňování (číslo dílu 1030001700) je k dostání u našich prodejních partnerů.

 

Náš vyhledávač prodejců Vám zobrazí Vašeho nejbližšího prodejního partnera společnosti Banner: http://www.bannerbatterien.com/banner/unternehmen/haendlerfinder/index.php

 

Zasuňte hadičku odplyňování prostřednictvím úhlové přípojky do otvoru centrálního odplyňování na boku víka baterie. Nic dalšího už dělat nemusíte!

 

P.S. Společnost Banner předepisuje použití hadičky na odplyňování u všech olovokyselinových baterií instalovaných ve vnitřním prostoru.

Running Bull Produktfamilie

„Evropské typy“ Power Bull (celková výška 175 nebo 190 mm), stejně jako Running Bull AGM a EFB, mají otvor pro připojení centrálního odplyňování buď na levé straně (pól minus) nebo na pravé straně (pól plus). Druhá strana je uzavřená vyjímatelnou zátkou.

 

Pokud někomu příslušná strana otvoru na odplyňování, stejně jako ve Vašem případě, nevyhovuje, lze zátku odstranit. POZOR! Vyjmutou zátku je nutno zastrčit do odplyňovacího kanálku na protější straně.

 

K vyjmutí zátky použijte, prosím, vrut do dřeva o průměru 5 mm. Nemusíte se při tom strachovat, že zátku prostrčíte dovnitř baterie, neboť to není možné.

 

„Evropské typy“ Starting Bull (celková výška 175 nebo 190 mm) mají otvor pro připojení centrálního odplyňování na pravé straně (pól plus). Mějte, prosím, na zřeteli: Stranu odplyňování zde nelze změnit.

Použití hadičky na odplyňování předepisujeme u všech olovokyselinových baterií instalovaných ve vnitřním prostoru. Nenabízí-li baterie možnost připojení hadičky na odplyňování (centrální odplyňování), musíte ji přijetím vhodných opatření vůči okolnímu vnitřnímu prostoru neprodyšně odizolovat. Navíc je nutno vytvořit za účelem přívodu a odvodu vzduchu (ventilace) odpovídající otvory vedoucí do vnějšího prostoru.

 

Třaskavý plyn vzniká smísením vodíku s kyslíkem. V případě odpovídajícího přiblížení zápalného zdroje (otevřené světlo, horký povrch, elektrostatický výboj,...) dochází k výbušné reakci. Detonační rychlost činí cca 2800 m/s (střelný prach 400 - 1000 m/s). Z důvodu nízké dolní meze výbušnosti 4 % obj. je výbuch způsobený plynující baterií docela dobře možný.

 

Při nakládání s olovokyselinovými bateriemi noste, pro zajištění vlastní bezpečnosti, vždy ochranné brýle!

U vozidel s automatickým spouštěním / vypínáním se používají dvě různé technologie baterií v závislosti na požadavcích na energii a požadované vibrační a cyklické odolnosti.
Použitá technologie do značné míry závisí na elektrickém vybavení vozidla a cenové struktuře.

 

1. Technologie AGM (Running Bull AGM) se používá hlavně v systémech start / stop s maximální spotřebou energie a rekuperací brzdné energie.
Baterie Running Bull AGM je zde ideálním řešením především pro střední a luxusní vozidla.

AGM = Absorbent Glass Mat, kyselina je absorbována ve skleněném rounu a takto vázána.


2) Technologie EFB (Running Bull EFB) se používá hlavně v systémech start / stop s vysokou spotřebou energie.

Baterie Running Bull EFB je ideálním řešením pro malá auta až do vyšší střední třídy.

EFB = Enhanced Flooded Battery, startovací baterie odolná proti cyklu.


Při výměně baterie vždy dodržujte:

Nikdy neinstalujte běžnou mokrou baterii do vozidla s funkcí start / stop, která je standardně vybavena baterií AGM nebo EFB. V případě potřeby je nutné znovu použít akumulátor AGM nebo EFB! Ve stejném provedení a identické výkonnostní třídě.

 

Banner Tip: Baterii EFB lze upgradovat na ještě výkonnější a cyklickější baterii Running Bull AGM v pouzdrech H5 / L2 (60Ah), H6 / L3 (70Ah) a H7 / L4 (80Ah).

Úhlová přípojka včetně hadičky na odplyňování (číslo dílu 1030001700) je k dostání u našich prodejních partnerů.
Naše vyhledávání prodejců Vám zobrazí Vašeho nejbližšího prodejního partnera společnosti Banner.

 

Zasuňte hadičku odplyňování prostřednictvím úhlové přípojky do otvoru centrálního odplyňování na boku víka baterie. Nic dalšího už dělat nemusíte!

Winkelstück

AGM baterie není v zásadě koncipována pro použití „vleže na boku". Použití baterie AGM v poloze na bok je však přesto, díky její konstrukci, také možné. Je však před tím nutno nainstalovat hadičku na odplyňování (z bezpečnostních důvodů). V nejnepříznivějším případě (poškození nabíječky nebo baterie) může z baterie, v důsledku polohy na bok, snadněji unikat kyselina.

 

V závislosti na použití (obytný prostor, startování,...) však může dojít k mírnému zkrácení životnosti baterie.

Menzi Muck Schreitbagger mit Banner Running Bull AGM Batterien

Při sériovém zapojení (= řazení za sebou) se sčítají napětí jednotlivých baterií. Pro provoz 24 V palubní sítě je tak nutno zapojit do série dvě baterie.


Vezměte, prosím, na zřetel:
- Obě baterie musejí mít stejné typové označení.
- Obě baterie musejí být přibližně stejného stáří.
- Stav nabití obou baterií musí být stejný.
- Propojovací kabely musejí být dostatečně dimenzované a je třeba, aby byly co možná nejkratší.
- Obě baterie neustále zaměňujte!


Nebudou-li výše uvedená doporučení respektována, bude v důsledku různých vnitřních odporů jednotlivých baterií docházet k odpovídající nerovnoměrné distribuci napětí a tím i k nesymetrickému zatěžování během fáze nabíjení a vybíjení.


Přístroj Charging Equalizer slouží k vyrovnávání napětí tak, aby bylo dosaženo rovnoměrného stavu nabití dvou sériově zapojených baterií.

Při paralelním zapojení se sčítají jednotlivé kapacity a startovací proudy při studeném startu jednotlivých baterií.


Vezměte, prosím, na zřetel:
- Obě baterie musejí mít stejné typové označení.
- Obě baterie musejí být přibližně stejného stáří.
- Stav nabití obou baterií musí být stejný.
- Propojovací kabely musejí být dostatečně dimenzované a je třeba, aby byly co možná nejkratší.
- Obě baterie neustále zaměňujte!


Nebudou-li výše uvedená doporučení respektována, bude v důsledku různých vnitřních odporů jednotlivých baterií docházet k odpovídající nerovnoměrné distribuci elektrického proudu a tím i k nesymetrickému zatěžování během fáze nabíjení a vybíjení. Mezi bateriemi proudí dílem vysoké vyrovnávací proudy.

 

Je-li to konstrukčně možné, doporučuje se použití pouze jedné baterie s větší kapacitou.

Parallelschaltung

Společnost Banner doporučuje instalovat pouze baterie s napětím v klidu > 12,50 V.

 

– Před montáží a demontáží baterie vypněte motor a všechny elektrické spotřebiče.

– Vyvarujte se vzniku zkratů při používání nářadí.

– Při demontáži nejprve odsvorkujte záporný pól (-), poté kladný pól (+).

– Před montáží baterie vyčistěte plochu pro uložení baterie ve vozidle.

– Baterii pevně ukotvěte.

– Póly baterie a pólové svorky vyčistěte a mírně je namažte tukem bez obsahu kyselin.

– Při montáži nejprve nasvorkujte kladný pól (+), poté záporný pól (-). Dbejte na pevné usazení pólových svorek.

 

Pozor: Dodržujte pokyny výrobce vozidla (v návodu k obsluze nebo návodu na údržbu)!

– Nenaplněné startovací baterie nevyžadují žádnou údržbu. Skladujte baterie v suchu a chladu (v nemrznoucích prostorách).

– Naplněné startovací baterie dobíjejte nejpozději při poklesu hustoty kyseliny pod hranici 1,24 kg/l (napětí v klidu < 12,50 V).

– Naplněné baterie je nutno přepravovat a skladovat v poloze nastojato, v opačném případě z nich může vytékat elektrolyt.

– Při přepravě zajistěte baterii proti převrácení.

- Používejte ochranu proti zkratu

 

Running Bull AGM/BackUp: Bezpečné proti vytečení elektrolytu při obrácení „vzhůru nohama“ a poškození skříně. Dobíjejte nejpozději, jakmile je napětí v klidu ≤ 12,50 V. Měření hustoty kyseliny resp. dolévání destilované vody není možné.

Baterie ve vozidle bývá namnoze častěji vybíjena než nabíjena. Tato „negativní bilance nabíjení" dává každé baterii pořádně zabrat....

 

Zejména v zimním období navíc palubní síť a startovací baterii zatěžují početné elektrické spotřebiče. A k tomu ještě nízké venkovní teploty.... Ty působí jednak na motorový olej, který začíná houstnout, což má za následek vznik vysokých třecích sil v motoru, a za druhé mají vliv rovněž na průběh chemické reakce v moderních bateriích na bázi Ca/Ca a na absorpční schopnost těchto baterií při nabíjení.

 

Situaci ještě dále znesnadňuje to, že olovokyselinová baterie se začíná nabíjet teprve poté, co dosáhne teploty >0°C. V počáteční fázi jízdy se tak veškerá dostupná nabíjecí energie využívá na zahřátí baterie (v podobě elektrochemického procesu). Jakmile se baterie konečně dostane do fáze vlastního nabíjení, velká část vlastníků motor svého vozidla už zase vypíná.

 

V závislosti na typu vozidla resp. místu instalace baterie je přitom teplotního rozpětí umožňujícího nabíjení baterie dosaženo až po průběžném projetí jízdní trasy o délce nejméně 20 km...

 

Nápravu zajistí dobití baterie pomocí externí nabíječky.

Acchucharger Ladegeräte, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladegeräte

Příčinou rychlého vybíjení baterie bude patrně vysoká spotřeba proudu v klidu (>20 mA) vozidlem.

 

Nabijte baterii na plnou kapacitu pomocí externí nabíječky (s omezením nabíjecího napětí na cca 14,8 V) a poté změřte napětí této baterie po odstavení na dobu nejméně 5 hodin.

 

Naměřené napětí by se mělo pohybovat v rozmezí 12,7 - 12,8 V.

 

Pokud se pohybuje v pásmu nad tímto rozmezím, zapněte, prosím, na cca 10 vteřin potkávací světla svého vozidla a po uplynutí čekací doby v trvání cca 1min. změřte napětí v klidu. Pokud je hodnota napětí nižší než cca 12,6 V, musíte nabíjení spustit ještě jednou.

 

Jestliže Vaše nabíječka disponuje „režimem reaktivace“, musí být baterie před začátkem nabíjení bezpodmínečně vymontována z vozidla!

 

V opačném případě hrozí, že dojde k nevratnému poškození elektroniky vozidla v důsledku příliš vysokého napětí palubní sítě.

Stav elektrolytu je nutno kontrolovat v závislosti na frekvenci používání a nabíjecím napětí.

 

- V případě každodenního nabíjení resp. vybíjení je třeba provádět kontroly elektrolytu v intervalu 1 měsíce

- V případě nabíjení resp. vybíjení jednou týdně je třeba provádět údržbu jednou za čtvrt roku.

 

Vždy dbejte na to, abyste dříve, než začnete s baterií manipulovat, měli nasazeno své osobní ochranné vybavení (ochranné brýle,...)!

Na dolévání elektrolytu používejte výlučně demineralizovanou nebo destilovanou vodu (nikdy minerální ani pramenitou vodu!)

 

- Na otevření zátek článků použijte odpovídající nástroj

- Dolijte hladinu až po dosažení značky MAX (viz značení na vnější straně skříně nebo na konzole článku)

- Uzavřete zátky článků

- Dopřejte baterii, za účelem promísení elektrolytu, plné nabití (baterie by měla plynovat)

 

Části desky nezakryté elektrolytem budou nevratně poškozené!

Co se stane, je-li do vozidla nainstalována baterie bez zadání kódu BEM (systém řízení energie baterie)? Touto otázkou se společnost Banner zabývá na příkladu vozu Audi.


BEM = systém řízení energie baterie (Battery Energy Management) V procesu neustále se zvyšující míry elektrifikace moderních vozidel představuje baterie velmi důležitou konstrukční součást. Pro zaručení odpovídající životnosti baterie, navzdory jejímu zvýšenému zatěžování, jsou vozidla, jako např. Audi A6, vybavovány inteligentními systémy řízení energie.


Funkce. Masivní nárůst proudů protékajících palubními sítěmi v aktuálních modelech vozidel a speciálně mikro hybridní
aplikace start-stop a rekuperace energie při brzdění, kladou na autobaterie nové nároky. BEM průběžně zjišťuje a zaznamenává parametry jako je stav nabití, stáří baterie apod., a předává tyto údaje palubnímu počítači vozidla. Ten poté podle energetické bilance vozidla rozhodne o případných omezeních
při používání spotřebičů sloužících k zajišťování komfortu, jako jsou např. vyhřívání sedadel nebo klimatizace, a řidiče o tom informuje formou výstražného hlášení. Cílem těchto opatření je přitom záruka nastartování motoru, a to pokud možno vždy.

 

Různé systémy. Většina výrobců automobilů, mezi nimi i BMW, používá otevřený systém,
který umožňuje nainstalovat náhradní baterii od nezávislého výrobce dodávajícího na trh dodatečné vybavení vozidel, aniž by to vyžadovalo nové naprogramování elektroniky vozidla. Někteří výrobci, jako třeba Audi, však používají uzavřený systém a vydávají pro dodatečně instalované originální baterie takzvané kódy BEM. Pro baterie nezávislých výrobců nejsou tyto kódy dostupné.


Instalace baterií bez kódu BEM. Instalace „baterie bez ověřeného kódu BEM“, jako v případě automobilu Audi,
je zásadně možná. Musí však být použita taková baterie, která za prvé dosahuje kvality originální baterie (optimální náhradou je Power Bull PROfessional, v případě originální AGM baterie je pak bezpodmínečně nutno použít baterii Running Bull AGM), a za druhé, jejíž konstrukční velikost je totožná s velikostí originální baterie, přičemž shodovat se s originální baterií musí rovněž výkon deklarovaný na štítku.

 

Učící se systém. V případě určitého pokročilého stáří baterie si palubní počítač vozidla uloží poznatek o „vadné
baterii“. Je-li poté nainstalována nová baterie, aniž by byl zadán kód BEM, nerozpozná systém vozidla
zpočátku, že byla baterie vyměněna. Nový stav baterie musí být proto systému řízení energie sdělen prostřednictvím zadání kódu BEM, nebo se systém musí stav baterie teprve „naučit“. Čím více „spouštěcích událostí“ (= impulzů, signálů jako např. nastartování, studené starty) baterie podstoupí, tím rychleji je tento proces dokončen. Palubní počítač vozidla poté opětovně, postupně uvolní předtím omezené systémy, např. umožní spouštění klimatizace na plný výkon.

 

Žádné bezpečnostní riziko. Nainstalování vysoce kvalitní náhradní baterie, aniž by při něm došlo k zadání kódu BEM,
nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko a nemůže ani vést k poškození elektroniky vozidla nebo jiných jeho konstrukčních součástí.

Audi, BEM Code

Přiložen je instrukční list pro bezpečné nakládání s olověnými akumulátory, platný pro baterie Banner (modely AGM, Nass,...).

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (1907/2006/ES - tzv. nařízení REACH) nahradila směrnici EU upravující vydávání bezpečnostních datových listů (91/155/EU). Platné nařízení REACH požaduje vyhotovování a aktualizování bezpečnostních datových listů pro látky a přípravky. Pro výrobky/produkty jako jsou olověné baterie však, podle evropské právní úpravy pro nakládání s chemikáliemi, nejsou vyžadovány EU bezpečnostní datové listy.

 

Společnost Banner Batterien je členem německého Ústředního svazu elektrotechnického a elektronického průmyslu, Odborného svazu pro oblast baterií (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V - zkr. ZVEI), přiložený instrukční list „Pokyny pro bezpečné nakládání s olověnými akumulátory" byl uzpůsoben pro společnost Banner. Tento instrukční list se obrací na maloobchod a uživatele baterií a jeho aplikace je založena na jeho dobrovolném dodržování. V něm vydané pokyny a upozornění pomáhají s dodržováním zákonných požadavků, nijak je však nenahrazují.

 

Fyzické stáří baterie má jen velmi omezenou vypovídací hodnotu co se týče životnosti a zdraví baterie; z tohoto důvodu nedávají kódy vyražené na bateriích Banner prostor pro intuitivní určení stáří dané baterie.

 

Směrodatným není datum výroby, nýbrž okamžik zprovoznění baterie ve vozidle - teprve poté je startovací baterie zatěžována a začíná probíhat elektrochemický proces způsobující opotřebení.

 

V mezidobí od vyrobení do prodeje baterie koncovému spotřebiteli baterie „nestárne", jestliže je udržována v dostatečně nabitém stavu, což je v případě baterií Banner a prodejních partnerů této značky vždy splněno.

 

Živostnost baterie je daleko spíše určována počtem vybíjecích a nabíjecích cyklů a hloubky vybíjení této baterie, než jejím fyzickým stářím.

 

Dokladem pro uplatnění zákonné záruky a záruky poskytované výrobcem je pouze a výlučně nákupní doklad s vyznačeným datem koupě baterie!

 

P.S. Označení DOT (DOT= Department Of Transportation, tj. ministerstvo dopravy USA) tvořené posloupností číslic, které u pneumatik pro vozidla a dalších výrobků udává datum výroby, není v případě startovacích baterií vyžadováno!

Elektrolyt v baterii je kyselina a proto se jedná o žíravinu!

- Dojde-li ke styku elektrolytu s očima, důkladně je vypláchněte vodou a vyhledejte pomoc lékaře.

- Vystříknutí kyseliny (elektrolytu): Ošetření pomocí spreje Neutralon nebo mýdlového louhu, následně opláchnout velkým množstvím vody a důkladně osušit.

- Kyselina resp. baterie plněné kyselinovým elektrolytem se nesmějí dostat do rukou dětem.

- Nádoby se zbytkovou kyselinou odevzdejte ve sběrném dvoře odebírajícím nebezpečné látky. Zbytková kyselina nesmí proniknout do kanalizace.

 

Prázdné nádoby od kyseliny zlikvidujte jako plast v domovním odpadu.

Baterie AGM by měla být vybíjena do maximálně 50% stavu nabití.

 

Platí zásada, že čím hlubší je vybíjení, tím nižší je očekávaná životnost baterie. Baterie AGM vydrží, při dodržení hloubky vybíjení do 50% (napětí v klidu cca 12,3 V), cca 400 cyklů. Dbejte, prosím, na to, aby při poklesu napětí v klidu pod hranici cca 12,5 V, byla baterie vždy okamžitě dobita.

 

Pro správné změření napětí v klidu je nutno počkat cca 5 hodin od skončení nabíjení, resp. nesmí po dobu nejméně jedné hodiny probíhat žádné vybíjení.

Zaměňujte, prosím, neustále zapojení všech vzájemně propojených baterií. Důvodem je ta okolnost, že se s pokračujícím používáním baterií mění jejich vnitřní odpor (narůstá). Nová a plně nabitá baterie má tak velmi nízký, zatímco „stará" baterie zase vysoký vnitřní odpor.

 

V případě vzájemného zapojení „staré" a „nové" baterie dochází k rozdílné distribuci proudů (při paralelním zapojení) resp. napětí (při sériovém zapojení). Následkem je nesymetrické zatížení během nabíjení resp. vybíjení.

 

Nejsou-li baterie vybíjeny nebo nabíjeny, vyskytují se mezi bateriemi při paralelním zapojení velmi vysoké vyrovnávací proudy. --> „Nová" baterie se pokouší „starou" baterii nabíjet (vyrovnávání napětí).

 

Tyto vyrovnávací proudy mohou zapříčinit předčasné selhání „nové“ baterie.

Použijte, prosím, nastavení pro AGM baterii, kdy nabíjecí napětí činí max. 14,8 V a udržovací nabíjecí napětí by mělo být nastaveno na hodnotu 13,5 V. Optimální je použít IUoU charakteristiku s vyrovnáváním teploty (pokud máte možnost takového nastavení k dispozici).

 

Pro dosažení maximální životnosti baterie dbejte, prosím, na to, aby tato byla při delším odstavení vozidla (>7 dní) odpojená od palubní sítě. --> Předtím však baterii ještě nabijte na odpovídající plnou kapacitu.

Zohledněte, prosím, následující skutečnosti:

- Obě baterie musejí být přibližně stejného stáří!

- Obě baterie musejí vykazovat shodné hodnoty napětí v klidu.

- Obě baterie musejí mít totožné typové označení!

- Propojovací kabely musejí být co nejkratší.

- Je nutno dbát na to, aby propojovací kabely byly dostatečně parametricky dimenzované.

Během nabíjení baterie se může za určitých okolností vytvářet třaskavý plyn. Třaskavý plyn vzniká smísením vodíku s kyslíkem a je vysoce výbušný. S ohledem na nízkou mez výbušnosti 4 % obj. nelze toto nebezpečí brát na lehkou váhu a je nutno jednat obezřetně. V případě odpovídajícího přiblížení zápalného zdroje (otevřené světlo, horký povrch, elektrostatický výboj,...) dochází k výbušné reakci s reakční rychlostí cca 2800 m/s (pro srovnání - u střelného prachu je to 400-1000 m/s).

 

Mějte, prosím, na zřeteli:

- Vyhýbejte se zápalným zdrojům, nekuřte, nepoužívejte otevřený plamen, manipulujte s kabely a elektrickými přístroji tak, aby nedocházelo k jiskření.

- Před montáží nebo demontáží baterie vypněte všechny spínatelné elektrické spotřebiče, abyste vyloučili možnost, že nedopatřením dojde k jiskření.

- Při odpojování nejprve uvolněte zemnicí kabel (spojení s rámem vozidla). Při připojování musíte toto spojení vytvářet jako poslední (vyvarujte se zkratů způsobeným nářadím).

- Při nabíjení nejprve připojte baterii k nabíječce a až poté zapněte nabíječku.

- Při nabíjení v uzavřených prostorách zajistěte dostatečné větrání.

- V případě baterií ve vnitřním prostoru musí být použita hadička na odplyňování.

- Při nakládání s olovokyselinovými bateriemi noste, pro zajištění vlastní bezpečnosti, vždy ochranné brýle!

V současné době již je nabízeno pouze několik málo typů suchých, přednabitých baterií.

Zbývající baterie jsou v okamžiku koupě připravené k provozu (naplněné a nabité)!

 

Nenaplněné, nabité startovací baterie jsou provozuschopné bez zvláštního nabíjení po svém naplnění.

– Během plnění musejí mít baterie i kyselina teplotu nejméně 10 °C.

– Vyjměte uzavírací zátky.

–Jednotlivé články baterie naplňte kyselinou sírovou podle normy DIN VDE 0510 o hustotě 1,28 kg/l (v tropické oblasti 1,23 kg/l) až po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad horní hranu desky.

– Nechejte baterii 20 minut odpočinout, několikrát ji mírně naklopte a v případě potřeby dolijte kyselinu.

– Pevně zašroubujte resp. zamáčkněte uzavírací zátky. Případné stříkance kyseliny mimo baterii setřete.

- Před nainstalováním musí mít baterie napětí min. 12,60 V, resp. hustota kyseliny musí být min. 1,26 kg/l.

 

Zprovozňující nabití: Pokud se baterie během plnění zahřeje, dojde k napěnění elektrolytu (prudký vývin plynů) nebo baterie po svém naplnění a aktivační době nedosáhne shora uvedených hodnot, je nutno provést zprovozňující nabití.

Zapojení různých baterií je třeba se vyhýbat. V důsledku různé konstrukce mají baterie různé vnitřní odpory resp. se jinak chovají při nabíjení.

 

Může se stát následující:

- Baterie resp. skupina baterií se nenabije nebo je přebita.

- Bateriemi protékají vysoké vyrovnávací proudy, které mohou vést k výpadku pojistek nebo k nadměrnému zahřívání kabelů.

 

V případě paralelního nebo sériového zapojení baterií je nutno mít na zřeteli následující:

- Baterie musejí být přibližně stejného stáří!

- Baterie musejí vykazovat shodné hodnoty napětí v klidu.

- Baterie musejí mít totožné typové označení!

- Propojovací kabely musejí být co nejkratší.

- Je nutno dbát na to, aby propojovací kabely byly dostatečně parametricky dimenzované

Pro otevření zátek baterie musíte nejprve odstranit svrchní nálepku.

 

Na otevření zátek článků používejte, prosím, za všech okolností plochý šroubovák odpovídající velikosti nebo speciální „klíč na zátky" značky Banner. Plochý šroubovák musí mít břit široký nejméně 14 mm a nejvýše 16 mm. Použijete-li příliš malý šroubovák, poškodíte zátku resp. její „křížovou drážku“, a zátku již nebude možné vyjmout.

 

Klíč na zátky Banner si lze objednat pomocí čísla dílu Banner 1030001600.

 

Zátky jsou, díky speciálnímu těsnicímu kroužku, pevně usazené. ......toto pevné usazení je nezbytné, aby bylo možno koncovým zákazníkům zaručit maximální míru bezpečnosti ve vztahu k elektrostatickým výbojům.

 

Při elektrostatických výbojích může dojít k přeskoku jiskry do baterie. V nejhorším případě může dojít ke vznícení třaskavého plynu nacházejícího se v baterii a k následnému výbuchu. Díky speciálním zátkám se nám podařilo snížit riziko přeskoku (v případě elektrostatického výboje) na nejnižší možnou úroveň.

 

Mějte, prosím, na paměti, že při manipulaci s olovokyselinovými bateriemi musíte vždy nosit ochranné brýle!

 

POZOR: AGM baterie nesmějí být otevírány - Running Bull AGM a Running Bull Back Up. V případě výrobních řad Buffalo Bull není zapotřebí žádný zvláštní nástroj.

Stopfendreher

Plně nabitou baterii Banner můžete skladovat až do hodnoty napětí v klidu 12,50 V. V závislosti na teplotě okolního prostředí lze baterie skladovat po dobu až 12 měsíců bez dobíjení. Čím nižší je teplota okolní prostředí, tím menší je samovolné vybíjení baterie.

 

Z preventivních důvodů doporučujeme kontrolovat napětí baterií v klidu v intervalu cca 3 měsíců. Je-li toto napětí < 12,50 V, je nutno baterii dobít, je-li hodnota < 12,60 V je třeba provést opětovnou kontrolu po cca jednom měsíci.

 

Dobíjíte-li baterii ve venkovním prostředí, mějte prosím na zřeteli to, že baterie se nejprve musí zahřát na teplotu převyšující 0°C, aby se mohla začít nabíjet.

 

V případě nutnosti nabití můžete baterii vymontovat a nechat ji „rozmrazit“ v místnosti s teplotou >0 °C. ...nebo jednoduše nechejte k baterii několik dní připojenou nabíječku, pak totiž bude nabíjecí energie ze začátku využita na zahřívání baterie.

 

Žádné zbytečné obavy, plně nabitá olovokyselinová baterie zamrzá teprve při teplotě cca -70 °C..... Vybitá baterie (napětí v klidu = 12,0 V) však zamrzá již při několika málo stupních pod nulou!

 

Níže uvádíme několik skutečností, kterým je třeba věnovat pozornost:

- Před začátkem dobíjení doplňte chybějící elektrolyt jeho dolitím destilovanou nebo demineralizovanou vodou po značku MAX.

- Před zazimováním nechejte baterii (zvlášť) dobít na plnou kapacitu, dokud není tento stav signalizován nabíječkou.

- Odpojte od baterie všechny spotřebiče (odpojení odsvorkováním baterie nebo vytažením hlavní pojistky)

- Dbejte na to, aby povrch baterie zůstával stále suchý.

- V případě vymontování je nutno baterii uložit na suchém a co nejchladnějším místě (plně nabitou).

- Před skladováním baterii opatřete ochranou proti zkratu.

- Před instalací do motorového vozidla resp. před stykem s palubní sítí je nutno baterie vždy plně nabít.

- A na závěr to nejdůležitější: Během manipulace s olovokyselinovými bateriemi bezpodmínečně noste ochranné brýle!

 

Existují rovněž nabíječky zajišťující automatické udržování nabitého stavu (všechny přístroje Banner Accucharger). Taková nabíječka pak může zůstat k baterii připojená celou zimu, aniž by to baterii jakkoli uškodilo.

Ano. Je to naprosto stejná technologie jako baterie Banner Running Bull AGM.

 

Používají se pouze různá označení od různých dodavatelů. Například, Mercedes si všimne VRLA na horním štítku autobaterií AGM start / stop.

Autobaterie VRLA mohou být nahrazeny baterií Banner Running Bull AGM. Ve stejné krabici a ve stejné výkonnostní třídě.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, kyselina je absorbována ve skleněném rounu a takto vázána.

VRLA = Regulovaná olověná kyselina, ventilem řízená olověná / kyselinová baterie s technologií AGM.
Ano. Je to naprosto stejná technologie jako baterie Banner Running Bull EFB.

 

V oblasti baterií se na trhu často používají různé názvy technologií start / stop:

AFB = Pokročilá zaplavená baterie
ECM = Enhanced Cyclic Mat
EFB = Vylepšená zaplavená baterie


Baterie AFB a ECM mohou být nahrazeny baterií Banner Running Bull EFB. Ve stejném provedení a identické výkonnostní třídě.

Uhlíkové přísady umožňují rychlejší nabíjení akumulátoru a zlepšují stabilitu cyklu.

Technologie "uhlíkem zatíženého" umožňuje lepší nabití akumulátoru začleněním uhlíkových přísad do negativní aktivní hmoty. Tyto uhlíkové částice zajišťují zvýšenou vodivost aktivní hmoty a zvýšenou absorpční kapacitu proudu akumulátoru.

Výsledkem je výrazné zkrácení doby nabíjení!

Použití uhlíkových přísad navíc snižuje plynné napětí, čímž se zabraňuje potenciální ztráta kyseliny.

 

Není bezdůvodně, že uhlík je uváděn stejným dechem jako nejmodernější high-tech aplikace. Díky své nízké hmotnosti a zároveň enormní síle se používá v různých oblastech - od motoristického sportu, přes letecký a kosmický průmysl až po pobřežní větrné elektrárny ... a nyní i v banner bateriích!

 

Olověné baterie těží z mimořádně dobré vodivosti a tepelných vlastností tohoto high-tech materiálu. Speciální uhlíkové přísady zlepšují schopnost nabíjení a stabilitu cyklu olověných baterií a vykazují svou plnou pevnost, zejména u baterií EFB pro vozidla s funkcí start / stop nebo vysokou spotřebou energie.

 

Ano, podstatně.

 

Běžná startovací baterie je, jak již název napovídá, v podstatě navržena tak, aby poskytovala vysokou krátkou energii pro spuštění vozidla.

Jakmile je motor v chodu, nabíjecí systém vozidla zajišťuje, že energie odebraná z akumulátoru je dobíjena a dodává všechny ostatní elektrické spotřebiče.


Ve srovnání s provozem by startovací baterie byly Sprinter a dlouhodobá vybíjecí baterie byla maratonským běžcem.

 

Je zapotřebí dlouhodobý vybíjecí akumulátor pro volný čas, aby bylo možné dodávat podstatně nižší proud pro palubní napájení a velký počet elektrických / elektronických spotřebičů po delší dobu; několikrát se také vybije a dobije.

To znamená, že technologie a komponenty se výrazně liší od technologie startovací baterie, takže použití startovací baterie v cyklickém použití může vést k předčasnému opotřebení baterie nebo dokonce k úplnému selhání baterie v prvních měsících provozu.

 

Banner Tip: Pro dlouhou životnost zabudované baterie.

Palubní baterie by měla být vybita maximálně na 50%. Čím hlubší vybití, tím kratší je očekávaná životnost. Zajistěte okamžité a dostatečné nabití po každém vybití.
 
Pro zobrazení obsahu prosím přijměte Marketing Cookies