Banner

KUNDTJÄNSTPORTAL

Frågor och svar

DE VANLIGASTE FRÅGORNA

 

Följande frågor och svar ger dig information om användning av Banner-batterier och om deras egenskaper på ett snabbt och effektivt sätt. Du hittar även ytterligare svar på dina frågor om du söker i våra Frågor och svar eller genom att tagga dem.

– På grund av fordonets känsliga elektriska utrustning bör starthjälpen generellt endast ges med en Banner Booster.

– Starthjälp från bil till bil kan leda till spänningstoppar vid frånkoppling och därmed skada eller till och med förstöra fordonets elektriska komponenter.

– Därför måste följande instruktioner följas vid användning av startkablar!

– Vid starthjälp med startkabel rekommenderar vi att du använder standard-startkablar (t.ex. enligt DIN 72 553) – observera bruksanvisningen till startkabeln.

– Koppla endast ihop batterier med samma märkspänning.

– Koppla ihop batterierna: Stäng av motorerna på båda fordonen! Koppla först ihop först pluspol 1 och 2, koppla sedan minuspolen på matarbilen 3 till ett metallblankt ställe på den bil 4 som behöver starthjälp, men inte på batteriet. (Observera biltillverkarens anvisningar).

– Starta nu den bil som behöver starthjälp i max. 15 sek, men starta inte givarbilen.

– Koppla isär batterierna: Koppla från kablarna i omvänd ordning.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

För att batteriet ska hålla så länge som möjligt bör du följa följande anvisningar:

- Håll batteriets yta ren och torr.

- Kontrollera syranivån regelbundet och fyll på med avsaltat eller destillerat vatten vid behov. Fyll aldrig på syra. Vid stor vätskeförlust bör spänningsregulatorn kontrolleras av en tekniker.

- Använd inga så kallade förbättrande medel.

- Batteriets laddningsnivå kan kontrolleras genom att man mäter syrans täthet resp. vilospänningen. Om syradensiteten ligger under 1,24 kg/l resp. 12,50 V måste batteriet laddas.

- Vi rekommenderar en kompensationsladdning som görs 2 gånger per år med en extern laddare för batterier på fordon som används för säsongsarbete.

 

Batteriet måste alltid laddas helt innan det tas ur drift.

 

Running Bull AGM/BackUp: Laddningsnivån kan endast mätas via vilospänningen. Om vilospänningen ≤ 12,50 V måste batteriet laddas. Genomför aldrig en syradensitetmätning resp. fyll aldrig på destillerat vatten - i så fall förstörs batteriet.

– Kontrollera elektrolytnivån på vätskebatterier före laddning och fyll på avmineraliserat eller destillerat vatten vid behov upp till markeringen för max. syranivå resp. 15 mm över plattans övre kant.

 

Bör batteriet monteras ur fordonet för uppladdning för att undvika att fordonet skadas? Se till att du använder rätt sorts laddningsaggregat. Ofta finns det många praktiska tips om laddning i fordonet i den bruksanvisning som tillhandahålls av fordonstillverkaren resp. laddningsaggregatproducenten. I allmänhet är helautomatiska laddningsaggregat (laddningsspänningsbegränsning med 14,8V) mycket lämpliga att ladda fordonets batterier med.

Om laddningsaggregatet har ett automatiskt läge med spänningar på > 15,9V måste batteriet absolut kopplas från fordonsnätet resp. monteras ur fordonet. I värsta fall kan den inbyggda styrutrustningen förstöras på grund av överspänning, kostnaden för dessa skador är enorm! Obs: Observera fordonstillverkarens anvisningar när du kopplar från batteriet.

 

– Batterierna får endast laddas med likström. Koppla ihop batteriets pluspol (+) med laddningsaggregatets pluspol (+) och batteriets minuspol (-) med laddningsaggregatets minuspol (-).

– Slå först på laddningsaggregatet när batteriet är anslutet. När laddningen slutförts kopplar du först från laddningsaggregatet.

– Som laddningsström rekommenderar vi en tiondel av kapaciteten (t.ex. 44 Ah): 10 = 4,4 A laddningsström).

– Vid laddningen får syrans temperatur inte överstiga 55 grader C. Om temperaturen överstiger detta värde måste laddningen avbrytas.

– Sörj för god ventilation när du laddar batteriet.

- Batteriernas skruvkopplingar måste inte öppnas.

- Observera att 1,2 gånger den kapacitet som tagits ur måste laddas tillbaka (om t.ex. den tagna kapaciteten är 30 Ah --> 36 Ah returladdning!)

- Batteriet är fulladdat när strömflödet går mot 0 resp. inte längre avtar eller när det automatiska laddningsaggregatet stängs av.

 

För djupurladdade vätskebatterier rekommenderar vi en laddningsspänning på 16 V (glöm inte att koppla batteriet från fordonsnätet)!

 

Obs: När batteriet laddas bildas extremt explosiv knallgas! Eld, gnistor, öppen eld och rökning är förbjudna!

 

Running Bull AGM/BackUp: Laddningsaggregatet måste vara spänningsreglerat (max. 14,8 V)! Om du använder vanliga icke spänningsreglerade laddningsaggregat förstörs batteriet på grund av överladdning och elektrolyten läcker ur!

Om batteriet inte används och tas ur bruk under en längre tid (vid förvaring eller övervintring) måste det tas ur och förvaras på en torr och sval plats (över noll grader). Ladda antingen batteriet helt och ladda om det om vilospänningen är lägre än 12,50 V, eller anslut det till ett laddningsaggregat (t.ex. Banner Accucharger).

 

Använd helst spänningsreglerade laddningsaggregat (Banner Accucharger). Dessa enheter laddar batteriet automatiskt. Beroende på batteriets kapacitet kan du använda följande laddningsaggregat:

3-20 Ah - Banner Accucharger 6/12 V 2 A - Art.nr 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12 V 3 A - Art.nr 1240000030

 

- Ta ur batteriet ur fordonet resp. koppla från batterikablarna (börja med minuspolen). Obs: Utan strömtillförsel kan data i operatörssystemet, radion osv. gå förlorade!

- Koppla laddningsaggregatet till batteriet innan du startar aggregatet. När laddningen är slutförd stänger du först av laddningsaggregatet och kopplar sedan ifrån batteriet.

- Laddningsström: max. 1/10 Ampere av batterikapaciteten.

- Avbryt uppladdningen om temperaturen är högre än +55 grader C.

- Kontrollera elektrolytnivån efter laddning eller fyll på avmineraliserat vatten vid behov (gäller vätskebatterier, inte AGM, GEL resp. AGM PROfessional!).

- Sörj för bra ventilation i utrymmet! Under laddningen bildas explosiv knallgas. Undvik absolut rökning, öppen eld och gnistbildning!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

För att uppnå full effekt och livslängd måste batteriet laddas helt innan det installeras (1.+ 2.).

 

1. Bike Bull

Förberedelse: Avgashålet är förseglat och måste öppnas innan batteriet tas i drift. Avlägsna skyddslocket resp. kapa avgasslangens ände. Påfyllning: Avlägsna alla batteriproppar. Använd endast den specialsyra (densitet 1,28 kg/l) som medföljer batteriet i särskilda plastbehållare. Fyll på upp till maxmarkeringen och låt sedan batteriet vila i 30 min. Obs: Syrabehållare med syrarester måste lämnas in på en återvinningsplats. Syraresterna får inte hällas i avloppet. Tomma syrabehållare sorteras som plastsopor. Idrifttagning: För att uppnå full effekt måste batteriet laddas helt efter påfyllningen innan det installeras. Ladda batteriet i ca 5 till 10 timmar med max. 1/10 av batterikapaciteten (Ah). Följ bruksanvisningen till laddningsaggregatet resp. batteriet. Batterikapaciteten anges genom den 2:a och 3:e siffran i DIN-numret på förpackningen: Om numret är t.ex. 509 14 är batteriets kapacitet 9 Ah, alltså är laddningsströmmen ca 0,9 A. Efter laddningen måste syranivån kontrolleras och batteriet fyllas på med avmineraliserat vatten vid behov. Förslut sedan batteriet igen med hjälp av proppen. Underhåll: Låt aldrig syranivån sjunka till under minimimärket. Använd endast avmineraliserat vatten (avsaltat eller destillerat enligt VDE 0510). 

Obs: Bike Bull kan inte installeras på sidokant!

 

2. Bike Bull AGM

Förberedelse: Avlägsna inte batteriets försegling förrän strax innan du fyller på det. Ett milt väsande ljud hörs. Påfyllning: Använd endast den specialsyra (densitet 1,32 kg/l) som medföljer batteriet i särskilda plastbehållare. Låt sedan batteriet vila i 30 min. Batteriet försluts med propplisten efter påfyllning och får sedan inte öppnas. Batteriet förstörs om det öppnas. Obs: Syrabehållare med syrarester måste lämnas in på en återvinningsplats. Syraresterna får inte hällas i avloppet. Tomma syrabehållare sorteras som plastsopor. Idrifttagning: För att uppnå full effekt måste batteriet laddas helt efter påfyllningen innan det installeras. Ladda batteriet i ca 5 till 10 timmar med max. 1/10 av batterikapaciteten (Ah). Följ bruksanvisningen till laddningsaggregatet resp. batteriet. Batterikapaciteten anges genom den 2:a och 3:e siffran i DIN-numret på förpackningen: Om numret lyder t.ex. 518 21 är batteriets kapacitet 18 Ah och laddningsströmmen således ca 1,8 A. 

Obs: Bike Bull AGM kan inte installeras på sidokant!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Idrifttagning: Batteriet är laddat och kan installeras direkt.

Obs: Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional kan installeras på sidokant!

 

Allmänt: Vi rekommenderar att du använder ett spänningsreglerat laddningsaggregat – Banner Accucharger 6/12 V 2 A eller 12 V 3 A.

Obs: Installera aldrig ett underhållsfritt batteri (AGM, GEL, AGM PROfessional) på en motorcykel utan reglage. Max. laddningsspänning får inte överstiga 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Yes, essential.
A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.

 

A start/stop battery is responsible for much more than just starting the engine.

Namely to supply the various electrical consumers with energy when the vehicle is stationary, the engine is not running (stops) and the complete on-board power supply including the next starting process must still be ensured!

This means that the technology and components of a start/stop battery differ significantly from those of a conventional starter battery.


Please note:
If a conventional wet battery is installed in a vehicle with start/stop technology, by mistake - due to an allocation error - or due to incorrect cost awareness, a battery breakdown or total failure is pre-programmed. Depending on the driving profile (short distance, stop-and-go,...) a conventional starter battery will be defective within a few months due to the extremely high cyclic load due to the engine start-stop function.


The battery breakdown also leads to the failure of various vehicle functions (including start-stop). Not to mention the customer's annoyance about the battery failure, possible loss of time, waiting for help, delays, scheduling problems and dissatisfaction with the installed spare battery.

 

Do not install a conventional wet battery in a vehicle with a start/stop function that is equipped with an AGM* or EFB** battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

These tips must be followed when changing the battery!

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings. Please contact your Banner Account Manager.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound
EFF = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery

 

Så här beräknar du rätt kapacitet för Energy Bull-batterier.

Ett exempel: Du söker ett matningsbatteri till din elbåt. Nätspänningen ombord är 24 V och elmotoreffekten är 600 W. Dessutom måste en radio, diverse positionsljus och ett ekolod försörjas med ström (sammanlagt 50 W). Du vill uppnå en användningstid på 5 timmar.

 

Dessa värden anges nu i formeln

Watt : Volt = Ampere x timmar x säkerhetsfaktor = sammanlagd kapacitet i Ah, alltså: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230 Ah (K20)

 

Säkerhetsfaktorn bör som standard sättas till 70 % för vätskebatterier (för rekombinationsbatterier, dvs. AGM- och gelbatterier till 30 %). I det här fallet skulle vi rekommendera att du använder två Energy Bull 968 01 (230 Ah var), som sedan seriekopplas.

 

The automatic start/stop automatically switches the engine off and on again when you walk off or step on the clutch or brake during a stop.

The savings potential:

Depending on the driving situation, especially in city traffic,

up to 0.8 l less fuel per 100 km!

 

The basic requirement:

An especially strong and cycle-proof start/stop battery that remains fully efficient even during frequent charging and discharging processes.

 

Banner start/stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

With the highly specialized batteries of the Running Bull series, Banner completely covers the segment of power supply for start-stop vehicles. The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.

 

Det är inte lätt att hitta rätt batteri till en husbil. Här följer lite information om Energy Bull och alternativa lösningar.

 

Laddning: Se till att framledningens kapacitet motsvarar kraven (för att minimera spänningsförlust). Laddningsspänningen till Energy Bull-batterier bör vara 14,2 - 14,4 V. För att uppnå en motsvarande livslängd för batteriet bör laddningsströmmen inte överstiga märkströmmen multiplicerat med 5* (se beräkningen nedan). Allt som allt är Energy Bull ett bra djupurladdningsbatteri som tål betydligt mer än gel- eller AGM-batterier. ”Nackdelen” med Energy Bull-batterier jämfört med AGM- eller gelbatterier är att de kräver underhåll. När man använder ett Energy Bull-batteri måste elektrolytnivån kontrolleras regelbundet. Vid intensivt bruk (camping) bör detta ske en gång i månaden, annars räcker det med en gång i kvartalet resp. om halvåret. Gel- resp. AGM-batterier är underhållsfria. Priset och det faktum att batteriet tål högre temperaturer och laddningsspänningar talar för Energy Bull.

 

Solvärme: Se till att solcellernas reglage motsvarar kraven. I idealfall har solcellens reglage PWM (pulsbreddsmodulering), temperaturkompensering och fritt valbara parametrar (laddningsspänning osv.).

 

Urladdning: Växelriktare kräver relativt mycket urladdningsström från batteriet. Energy Bull-batterier och gel-batterier är i princip inte avsedda för högströmutsläpp (>40 gånger märkströmmen*, i >1 min). Om du behöver en starkare urladdningsström rekommenderar vi ett AGM-batteri (Running Bull). *--> Nedan följer en beräkning av märkströmmen!

 

Kapacitet: I idealfall drivs batterierna med endast små urladdningsdalar. Ett bly-syrabatteri klarar av en viss kapacitetsomsättning (=antal omsättningar av märkkapaciteten). Batteriet klarar av fler upprepningar ju mindre avståndet är mellan cykelns toppar och dalar. När det gäller cykelfasthet har Gel-batteriet, vid motsvarande omsorgsfull behandling, ungefär dubbelt så lång nyttjandeperiod som Energy Bull. 

 

Avgasning: Om batteriet installeras inne i ett fordon måste det förses med en avgasslang som leds ut på utsidan. Välj en batterityp som är försedd med en central avgasanslutning. --> På så sätt kan de gaser (väte och syre) som uppstår vid laddning ledas ut. AGM- och gelbatterier avger ingen gas vid normal drift (undantag: vid fel på laddningsaggregatet eller batteriet). En avgasslang måste dock användas för säkerhets skull. Energy Bull-batterier avger gas vid normal drift, alltså måste du absolut använda en avgasslang.

 

*Beräkning av märkström: Ex.: 100 Ah (K20) Energy Bull 95751 Märkström (In) = 100 Ah : 20 h = 5A max. laddningsström = 5 x In = 25A

Av erfarenhet vet vi att möjligheten att batteriet laddas tillräckligt medan du kör är begränsad. Särskilt på sommaren (när t.ex. luftkonditioneringen, lyset, radion och kylskåpet är på) kvarstår endast en liten mängd ström för laddning av batteriet. I vissa fall måste bodelsbatteriet till och med bidra till fordonsnätet...

 

Ett bra sätt är att använda ett B2B-laddningsaggregat. Denna utrustning kan åtminstone höja laddningsspänningen till en rimlig nivå.

 

Om dina batterier t.ex. är urladdade till ca 50 % (95 Ah saknas) måste ca 105 Ah tillföras för att batterierna ska bli fulladdade.

I bästa fall kvarstår 15 A (i genomsnitt) för bodelsbatteriet. För att batteriet ska laddas helt måste fordonet sedan köras i minst 7 timmar (!).

 

För att batteriet ska hålla så länge som möjligt är det viktigt att du kopplar bort det från fordonsnätet helt när husbilen inte används (>7 dagar). --> Först bör batteriet emellertid laddas helt.

Quite simply, brake energy recovery.
When you accelerate or brake, some of your car's kinetic energy is usually lost. Part of this energy is recovered through recuperation.

This is because the alternator (also called generator) intentionally puts more strain on it in this phase, the voltage of the alternator is raised so that the charging process is accelerated and thus more energy is supplied to the battery. The alternator converts the kinetic energy into electricity, in principle like a bicycle dynamo. In acceleration phases and in normal operation, the output of the alternator can be partially reduced or even set to zero, which means more energy is available for the drive.


The reason: The vehicle now uses the energy that the battery has previously stored. This saves fuel and emissions. Because Banner Running Bull series start-stop car batteries are real CO2 and fuel savers.

 

Energy for the environment.
Brake energy recovery and start/stop systems make modern cars much more environmentally friendly. With sustainable fuel savings and CO2 emission reductions.
Basic requirement: An extremely cycle-resistant start/stop battery Banner Running Bull, which reliably delivers maximum performance at start for start and drive for drive.

The particularly high cycle stability makes Running Bull the ideal on-board power plant that safely masters the extreme loads caused by the multiple starting processes of micro-hybrid vehicles.

 

Running Bull Produktfamilie

På Power Bulls ”Europatyper" (total höjd 175 eller 190 mm) samt på Running Bull AGM och EFB sitter anslutningshålet till huvudavgasledningen antingen på vänster sida (-polen) eller på höger sida (+polen).

 

Om avgasledningen sitter på fel sida, som i det här fallet, kan du ta bort proppen. OBS! Den propp som avlägsnats måste sättas i avgaskanalen på den motsatta sidan.

 

För att avlägsna proppen använder du en träskruv med 5 mm diameter. Oroa dig inte, du kan inte trycka in proppen i batteriet.

 

På Power Bulls ”Europatyper" (total höjd 175 eller 190 mm) samt på Running Bull AGM och EFB sitter anslutningshålet till huvudavgasledningen på höger sida (+polen). Obs: Den sida avgasöppningen sitter på kan inte ändras.

Enligt våra föreskrifter måste alla bly-syrabatterier som används i boendeutrymmet förses med en avgasslang (artikelnummer 1030001700). Om det inte finns någon koppling för en avgasslang (huvudavgasledning) måste du täta batteriet på lämpligt sätt för att skydda boendeutrymmet. Dessutom måste du förse boendeutrymmet med öppningar som släpper in frisk luft/släpper ut avgaser.

 

Knallgas är en blandning av väte och syre. Om det finns en tändkälla i närheten (öppen eld, heta ytor, elektrostatiska urladdningar osv.) uppstår en explosionsliknande reaktion. Detonationshastigheten uppgår till ca 2800 m/s (krut 400 - 1000 m/s). På grund av den låga nedre explosionsgränsen på 4 volymprocent är det tänkbart att en detonation utlöses om batteriet gasar.

 

För din egen säkerhets skull bör du alltid använda skyddsglasögon när du hanterar bly-syrabatterier!

For vehicles with automatic start/stop, two different battery technologies are used, depending on energy requirements and the required vibration and cycle resistance.
The technology used also depends largely on the electrical equipment of the vehicle and the price structure.

 

1. AGM technology (Running Bull AGM) is mainly used in start/stop systems with maximum energy consumption and brake energy recovery.
The Running Bull AGM battery is the ideal solution here, primarily for medium and luxury vehicles.

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.


2) EFB technology (Running Bull EFB) is mainly used in start/stop systems with high energy consumption.

The Running Bull EFB battery is the ideal solution for small cars up to the upper middle class.

EFB = Enhanced Flooded Battery, the cycle-proof starter battery.


Always observe when changing the battery:

Never install a conventional wet battery in a vehicle with start/stop function that is equipped with an AGM or EFB battery as standard. If necessary, an AGM or EFB battery must be used again! In identical housing and identical performance class.

 

Banner Tip: The EFB battery can be upgraded to the even more powerful and more cyclical Running Bull AGM battery in H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) and H7/L4 (80Ah) housings.

Vinkelstycken och avgasslangar (artikelnummer 1030001700) kan erhållas hos våra distributionspartners.
I vår återförsäljarförteckning hittar du närmaste Banner-distributionspartner.

 

Sätt avgasslangen i huvudavgasledningen på sidan av batteriets lock med hjälp av vinkelstycket Inga andra åtgärder krävs!

Winkelstück

Principiellt är AGM-batterier inte avsedda för ”drift på sidokant". På grund av konstruktionssättet kan AGM-batterierna även drivas på sidokant. Se bilden på Menzi Muck spindelgrävaren. Man bör dock montera en avgasslang (av säkerhetsskäl). Om olyckan är framme (vid skador på laddningsaggregatet eller batteriet) kan syran lättare rinna ur batteriet på grund av sidoläget.

 

Beroende på användningsområdet (startbatteri osv.) kan dock batteriets livslängd förkortas till en viss del.

Menzi Muck Schreitbagger mit Banner Running Bull AGM Batterien

Vid seriekoppling (=radkoppling) adderas de enskilda batteriernas spänning. För att erhålla ett elnät ombord på 24 V måste två batterier seriekopplas.


Obs:
- De båda batterierna måste ha exakt samma typbeteckning.
- De båda batterierna måste vara ungefär lika gamla.
- De båda batterierna måste vara laddade till samma nivå.
- Anslutningsledningarna måste ha tillräcklig kapacitet och vara så korta som möjligt.
- Byt alltid ut båda batterierna samtidigt!


Om rekommendationerna ovan inte följs uppstår olika inre motstånd i de enskilda batterierna, vilket gör att spänningen fördelas på ett motsvarande sätt och skapar en icke symmetrisk belastning under laddnings- och urladdningsfaserna.


En Charging Equalizer ser till att två seriekopplade batterier alltid har samma laddningsnivå.

Vid parallellkoppling adderas de enskilda batteriernas kapacitet och kallstartström.


Obs:
- De båda batterierna måste ha exakt samma typbeteckning.
- De båda batterierna måste vara ungefär lika gamla.
- De båda batterierna måste vara laddade till samma nivå.
- Anslutningsledningarna måste ha tillräcklig kapacitet och vara så korta som möjligt.
- Byt alltid ut båda batterierna samtidigt!


Om rekommendationerna ovan inte följs uppstår olika inre motstånd i de enskilda batterierna, vilket gör att strömmen fördelas på ett motsvarande sätt och skapar en icke symmetrisk belastning under laddnings- och urladdningsfaserna. Ibland förekommer starka kompensationsflöden mellan de båda batterierna.

 

Om utrymmet tillåter rekommenderar vi att du använder endast ett batteri med större kapacitet.

Parallelschaltung

Banner rekommenderar att endast batterier med en vilospänning > 12,50 V installeras.

 

- Innan batteriet installeras eller avlägsnas måste motorn och all elutrustning kopplas från.

– Undvik kortslutning på grund av verktyg.

– Koppla först från minuspolen (-) och sedan pluspolen (+) när du tar ur batteriet.

- Innan batteriet installeras måste installationsplatsen i fordonet rengöras.

– Spänn fast batteriet ordentligt.

– Rengör batteripolerna och polklämmorna och smörj dem lätt med syrafritt fett.

– Koppla först till pluspolen (+) och sedan minuspolen (-) när du installerar batteriet. Se till att polklämmorna sitter säkert.

 

Obs: Observera biltillverkarens anvisningar (bruks- eller serviceanvisningar)!

– Icke fyllda startbatterier är underhållsfria. Förvara dem torrt och svalt (ej under noll grader).

– Fyllda syrabatterier måste laddas om senast vid en syradensitet på 1,24 kg/l (vilospänning <12,50 V).

– Fyllda batterier måste transporteras och förvaras upprätt, eftersom de annars kan läcka syra.

– Spänn fast batteriet så att det inte välter vid transport.

- Använd ett kortslutningsskydd

 

Running Bull AGM/BackUp: Läckagesäkert på högkant och om höljet skadas. Måste laddas senast vid en vilospänning på ≤ 12,50 V. Genomför ingen syradensitetmätning resp. fyll inte på destillerat vatten.

Ofta laddas batteriet ur mer än det laddas upp i fordonet. Denna ”negativa laddningsbalans” är en belastning för varje batteri...

 

Särskilt på vintern utsätts fordonsnätet och startbatteriet för belastning från en mängd elektriska enheter. Härtill kommer de låga temperaturerna... Dessa påverkar för det första motoroljan, som blir trögflytande och därför orsakar friktion i motorn, och för det andra den kemiska reaktionen och laddningsupptagningen i moderna Ca/Ca-batterier.

 

Att ett bly-syrabatteri inte kan laddas förrän det uppnått en temperatur på >0 °C gör inte saken bättre. I början av körningen används den sammanlagda energi som står till förfogande till att värma upp batteriet (en elektrokemisk process). När batteriet sedan har uppnått den temperatur som krävs för laddningsupptagning händer det ofta att bilägaren stänger av motorn.

 

Beroende på fordonstypen resp. batteriets placering uppnås den temperatur vid vilken batteriet laddas först efter en genomgående körsträcka på minst 20 km...

 

Här hjälper det att ladda batteriet med ett externt laddningsaggregat.

Acchucharger Ladegeräte, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladegeräte

Urladdningen av batteriet beror antagligen på att fordonets viloströmförbrukning är för hög (>20 mA).

 

Ladda batteriet helt med ett externt laddningsaggregat (spänningsbegränsat till ca 14,8 V) och mät batteriet efter en tidsperiod utan drift på minst 5 h.

 

Den uppmätta spänningen bör ligga på mellan 12,7 - 12,8 V.

 

Om spänningen ligger över detta värde tänder du fordonets halvljus i ca 10 sekunder och mäter sedan vilospänningen efter en väntetid på ca 1 minut. Om spänningen ligger på under ca 12,6 V måste du starta laddningsprocessen på nytt.

 

Om ditt laddningsaggregat har ett ”reaktiveringsläge” måste batteriet absolut monteras ur fordonet före laddning!

 

Annars kan fordonets elsystem drabbas av permanenta skador på grund av för hög nätspänning.

Elektrolytnivån måste kontrolleras i förhållande till hur ofta batteriet används och till laddningsspänningen.

 

- Om batteriet laddas resp. laddas ur dagligen bör elektrolytnivån kontrolleras 1 gång i månaden

- Om batteriet laddas resp. laddas ur en gång i veckan bör underhållsåtgärderna vidtas en gång i kvartalet

 

Innan du hanterar batteriet måste du ta på dig personlig skyddsutrustning (skyddsglasögon osv.)!

Använd endast avmineraliserat eller destillerat vatten när du fyller på elektrolyt (inget mineral- eller källvatten!)

 

- Öppna cellpropparna med ett lämpligt verktyg

- Fyll på elektrolyt upp till max-markeringen (se markeringen på lådans utsida eller på bygeln i cellen)

- Förslut cellpropparna

- Låt batteriet laddas till full kapacitet så att elektrolytvätskorna blandas (batteriet ska bilda gaser)

 

Om plattorna inte täcks helt av syra skadas de icke täckta delarna permanent!

Vad händer om man installerar ett batteri utan BEM (=Battery Energy Management)-kod i ett fordon? Tillsammans med Audi har Banner tagit itu med denna fråga.


BEM = Battery Energy Management (batteri-energiförvaltning). Eftersom moderna fordon förses med allt mer komplicerad elutrustning utgör batteriet en viktig komponent. För att garantera batteriets livslängd trots den höga påfrestningen har bilar som t.ex. Audi A6 försetts med ett intelligent energiförvaltningssystem.


Funktion. Förbrukningen i elnäten på moderna fordonsmodeller och i synnerhet mikrohybrid-
fordon med start-stop och rekuperation (=återvinning) av bromsenergi har ökat enormt och ställer nya krav på bilbatterier. BEM registrerar kontinuerligt parametrar som t.ex. laddningsnivå, batteriets ålder osv. och skickar dessa data till operatörssystemet. Operatörssystemet fattar sedan ett beslut om fordonets energibalans och begränsar
användningen av bekvämlighetsutrustning som t.ex. sitsvärmare eller luftkonditionering vid behov. Målet är att motorn alltid ska kunna starta.

 

Olika system. De flesta fordonstillverkare, däribland BMW, arbetar med ett öppet system,
dvs. den oberoende reservdelsmarknaden kan installera ett lämpligt reservbatteri, utan att fordonet elutrustning måste omprogrammeras. Vissa tillverkare, som t.ex. Audi, använder dock ett slutet system och tilldelar s.k. BEM-koder för standard-reservbatterier. För fristående reservbatterier finns det inga dylika koder.


Installation av batterier utan BEM-kod. Det är i princip möjligt att installera ett icke ”BEM-godkänt batteri” i t.ex. en Audi
. Dock måste ett batteri användas som för det första har samma kvalitet som originalutrustningen (helst Power Bull PROfessional och om det handlar om ett AGM-originalbatteri måste detta ersättas med ett Running Bull AGM-batteri). För det andra måste det ha samma storlek som originalbatteriet samt samma angivna effekt som originalbatteriet.

 

Självlärande system. När batteriet blir äldre sparar fordonssystemet informationen ”defekt
batteri”. Om ett nytt batteri installeras utan att en BEM-kod anges registrerar fordonet
inte med detsamma att ett nytt batteri har installerats. Den nya batteristatusen måste alltså skickas till energihanteringen i form av en BEM-kod. Alternativt måste systemet lära sig den nya batteristatusen. Detta går fortare ju fler ”triggerhändelser” (=impulser, signaler som t.ex. starter och kallstarter) batteriet utsätts för. Fordonets kontrollsystem kopplar då succesivt till de system som tidigare begränsats, som t.ex. full effekt på luftkonditioneringen.

 

Ingen säkerhetsrisk. Om ett högkvalitativt reservbatteri installeras utan att en BEM-kod anges
föreligger ingen säkerhetsrisk och varken fordonets elektriska eller övriga komponenter skadas.

Audi, BEM Code

Här finns det aktuella datablad som gäller säker hantering av blyackumulatorer för Banner-batterier (AGM-, vätskebatterier osv.).

 

REACH-förordningen (1907/2006/EC) har ersatt EU-direktivet om säkerhetsdatablad (91/155/EU). Den aktuella REACH-förordningen stipulerar att säkerhetsdatablad för material och beredningar måste sammanställas och aktualiseras. För beredningar/produkter som t.ex. blybatterier måste inga EU-säkerhetsdatablad tillhandahållas enligt europeisk lagstiftning om kemikalier.

 

Banner batterier är medlem i den tyska yrkesföreningen ZVEI - centralförbundet för eltekniks- och elindustri, yrkesförbundet Batterier. Det medföljande databladet ”Anvisningar för säker hantering av blyackumulatorer” har anpassats till Banners produkter. Detta datablad är avsett för återförsäljare och batterikonsumenter och tillhandahålls frivilligt. Den information som anges i databladet ger hänvisningar om lagstadgade direktiv, men ersätter inte dessa.

 

Batteriets fysiska ålder ger endast en begränsad indikering av batteriets livslängd och skick; av denna anledning kan inga slutsatser gällande batteriets skick dras med hjälp av de präglade koderna på Banner-batterier.

 

Den avgörande faktorn är inte produktionsdatumet, utan när batteriet togs i drift i fordonet – först då belastas startbatteriet, och den elektro-kemiska slitageprocessen påbörjas.

 

Batterier ”åldras” inte under perioden mellan produktion och försäljning om det hålls i gott och fulladdat skick, vilket är fallet hos Banner batterier och företagets återförsäljare.

 

Batteriets livslängd bestäms snarare av antalet urladdnings- och laddningscykler och av urladdningsnivån än av batteriets fysiska ålder.

 

Det enda giltiga garanti- och ersättningsbeviset är ett köpkvitto med datum!

 

P.S. Ingen DOT-märkning med siffror som anger bl.a. tillverkningsdatum på bildäck (DOT=Department Of Transportation USA) krävs på startbatterier!

Batterisyra är starkt frätande!

- Vid kontakt med ögonen måste du skölja ögonen noga med vatten och uppsöka läkare.

- Stänk av syra: Behandlas med neutralonspray eller såplut. Skölj med rikligt med vatten och torka torrt.

- Syror resp. syrafyllda batterier måste hållas utom räckhåll för barn.

- Lämna in syrabehållare som innehåller rester av syra på en återvinningsplats. Syraresterna får inte hällas i avloppet.

 

Tomma syrabehållare sorteras som plastsopor.

Ett AGM-batteri bör inte laddas ur till lägre än max. 50 % laddningsnivå.

 

I princip gäller: Ju lägre nivå batteriet laddas ur till, desto kortare blir dess livslängd. Ett AGM-batteri klarar av ca 400 cykler vid ett urladdningsdjup på 50 % (ca 12,3 V vilospänning). Se till att batteriet laddas så snart vilospänningen understiger ca 12,50 V.

 

När du mäter vilospänningen måste du vänta tills ca 5 timmar efter uppladdning, eller åtminstone tills ingen urladdning har skett under minst en timme.

Byt alltid ut alla sammankopplade batterier. Anledningen är att batteriernas inre motstånd ändras (ökar) ju äldre de blir. Ett nytt och fulladdat batteri har ett mycket litet inre motstånd, medan ett ”gammalt” batteri har ett högt inre motstånd.

 

Om man nu kopplar samman ett ”gammalt” och ett ”nytt” batteri fördelas strömmen (vid parallellkoppling) och spänningen (vid seriekoppling) på olika sätt. Det uppstår asymmetriska belastningar under laddning resp. urladdning.

 

Om batterierna inte laddas eller urladdas uppstår det mycket höga kompensationsflöden mellan batterierna. --> Det ”nya” batteriet försöker ladda det ”gamla” batteriet (potentialutjämning).

 

Dessa kompensationsflöden kan medföra att batteriet går sönder.

Använd inställningen AGM. Laddningsspänningen bör uppgå till max. 14,8 V och underhållsladdningsspänningen ska ställas in på 13,5 V. Använd helst en IUoU-linje med temperaturkompensation (om inställningsalternativ finns).

 

För att batteriets nyttjandeperiod ska bli så lång som möjligt bör du koppla bort det helt från fordonsnätet när det inte används (>7 dagar). --> Först bör du ladda batteriet helt.

Observera följande:

- De båda batterierna måste vara ungefär lika gamla!

- De båda batterierna måste ha samma vilospänning.

- De båda batterierna måste ha exakt samma typbeteckning!

- Använd så korta anslutningsledningar som möjligt.

- Se till att anslutningskablarnas kapacitet är tillräcklig.

När batteriet laddas kan det ibland bildas knallgas. Knallgas är en högexplosiv blandning av väte och syre. På grund av den låga nedre explosionsgränsen på 4 volymprocent måste du vara mycket försiktig. Om det finns en tändkälla i närheten (öppen eld, heta ytor, elektrostatiska urladdningar osv.) uppstår en explosionsliknande reaktion med en reaktionshastighet på ca 2800 m/s (jämfört med krut: 400-1000 m/s).

 

Observera:

- Tänd inte motorn, rökning, eld och öppna lågor är förbjudna, undvik gnistbildning vid hantering av kablar och elutrustning.

- Innan batteriet installeras eller avlägsnas måste du koppla från all elutrustning med strömbrytare för att utesluta gnistbildning.

- När du kopplar från kablarna måste jordkabeln (anslutning till fordonets chassi) kopplas från först. Vid anslutningen ska denna koppling göras sist (undvik kortslutning på grund av verktyg).

- Anslut batteriet till laddningsaggregatet och starta sedan laddningsaggregatet för att ladda batteriet.

- Sörj för god ventilation vid laddning i slutna utrymmen.

- Använd en avgasslang om batteriet ska användas inomhus.

- För din egen säkerhets skull bör du alltid ta på dig skyddsglasögon när du hanterar bly-syrabatterier.

Det finns endast några få torrladdade modeller.

Övriga batterier är redo för drift redan vid köp (påfyllda och laddade)!

 

Icke fyllda, laddade startbatterier är redo för drift så snart de fyllts med batterisyra. Ingen ytterligare laddning krävs.

– Vid påfyllning för batteriets och syrans temperatur uppgå till minst 10 grader C.

– Ta bort proppen.

– Fyll batteriernas enskilda celler med svavelsyra enligt VDE 0510 med densitet 1,28 kg/l (för tropiska länder 1,23 kg/l) upp till markeringen för max. syranivå resp. 15 mm över plattans övre kant.

– Låt batteriet stå i 20 minuter, luta det lätt flera gånger och fyll på syra vid behov.

– Skruva fast pluggarna ordentligt resp. tryck in dem. Torka bort eventuella stänk av syra.

- Innan batteriet monteras måste batterispänningen ligga på minst 12,60 V, resp. syradensiteten på minst 1,26.

 

Idrifttagningsladdning: Om batteriet blir varmt vid påfyllning, om elektrolyten skummar (kraftig gasutveckling) eller om de värden som anges ovan inte uppnås efter påfyllning och aktiveringstid måste en idrifttagningsladdning genomföras.

Man bör inte koppla batterier av olika typ. På grund av olika konstruktionssätt har batterierna olika inre motstånd resp. olika laddningsbeteende.

 

Följande kan inträffa:

- Ett batteri resp. en batterigrupp laddas inte eller överladdas.

- Det uppstår starka kompensationsflöden, vilket kan leda till att säkringarna inte löser ut som de ska eller att ledningarna överhettas.

 

Tänk på följande anvisningar när du parallell- eller seriekopplar batterier:

- Batterierna måste vara ungefär lika gamla!

- Batterierna måste ha samma vilospänning.

- Batterierna måste ha exakt samma typbeteckning!

- Använd så korta anslutningsledningar som möjligt.

- Se till att anslutningskablarnas kapacitet är tillräcklig

När man vill öppna batteriets proppar måste man först avlägsna etiketten på dem.

 

Se till att du använder en spårskruvmejsel med motsvarande storlek eller Banners särskilda ”pluggnyckel” när du öppnar cellpluggarna. Skruvmejselns klinga måste vara minst 14 mm (max. 16 mm) bred. Om du använder en för liten skruvmejsel skadas pluggen resp. ”korsspringan” så att pluggen inte längre kan avlägsnas.

 

Banners proppnyckel kan beställas som Banner artikelnummer 1030001600.

 

Propparna sitter säkert tack vare den särskilda tätningsringen. ......detta är nödvändigt för att ge slutkonsumenten maximal säkerhet när det gäller elektrostatiska urladdningar.

 

Vid elektrostatiska urladdningar kan gnistor överföras från batteriet. I värsta fall antänds den knallgas som finns i batteriet, vilket leder till explosion. Tack vare de särskilda propparna har vi lyckats reducera risken för läckage (vid elektrostatisk urladdning) till minimum.

 

Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar bly-syrabatterier!

 

OBS: AGM-batterier får inte öppnas - Running Bull AGM och Running Bull Back Up. Buffalo Bull-sortimentet kräver inga särskilda verktyg.

Stopfendreher

Ett fulladdat Banner-batteri kan förvaras vid en vilospänning på upp till 12,50 V. Beroende på omgivningstemperaturen kan batterierna lagras i upp till 12 månader utan att de behöver laddas. Ju lägre omgivningstemperatur, desto mindre självurladdning på batteriet.

 

Kontrollera vilospänningen efter ca 3 månader för att vara på den säkra sidan. Om denna är <12,50 V måste batteriet laddas, vid >12,60 V skulle jag genomföra en ny kontroll efter ca en månad.

 

Observera att batteriet först måste uppnå en temperatur på över 0 °C för att kunna laddas om du vill ladda batteriet utomhus.

 

OM batteriet måste laddas kan du ta ur det och låta det ”tina” i ett utrymme med >0 °C ... eller helt enkelt låta batteriet vara kopplat till laddaren i några dagar. I början används laddningsenergin till att värma upp batteriet.

 

Oroa dig inte, ett fulladdat bly-syrabatteri fryser ”först” vid ca. -70 °C ..... Ett urladdat batteri (med en vilospänning = 12,0 V) fryser emellertid redan vid några få minusgrader!

 

Här följer några faktorer som du bör tänka på:

- Ersätt den elektrolyt som saknas med destillerat eller avmineraliserat vatten upp till maxnivån innan du laddar batteriet.

- Innan batteriet övervintras måste det laddas (separat) tills indikeringen på laddningsaggregatet anger att batteriet är fulladdat.

- Koppla från all elutrustning som drar ström från batteriet (genom att koppla från batteriets kablar eller med huvudsäkringen)

- Kontrollera att batteriets yta är resp. förblir torr.

- Om du monterar ur batteriet måste det förvaras på en så torr och sval plats som möjligt (fulladdat).

- Anslut ett kortslutningsskydd när du lagrar batteriet.

- Ladda batterierna helt innan de monteras i fordonet resp. innan de ansluts till fordonets strömkrets.

- Till slut kommer det viktigaste: Ta alltid på dig skyddsglasögon när du hanterar bly-syrabatterier!

 

Det finns även passande laddningsaggregat, som håller batteriet laddat automatiskt (alla Banner Accucharger-enheter). Laddningsaggregaten kan på så sätt förbli kopplade till batteriet hela vintern utan att batteriet skadas.

Yes. This is exactly the same technology as Banner Running Bull AGM batteries.
 

Only different designations from different suppliers are used. For example, Mercedes notes VRLA on the top label of AGM start/stop car batteries.

VRLA car batteries can be replaced by the Banner Running Bull AGM. In identical box and in the same performance class.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.

VRLA = Valve Regulated Lead Acid, a valve-regulated lead/acid battery with AGM technology.

Yes. This is exactly the same technology as the Banner Running Bull EFB batteries.
 

There are often different names used on the market for start/stop technology in the battery sector:

AFB = Advanced Flooded Battery
ECM = Enhanced Cyclic Mat
EFB = Enhanced Flooded Battery


AFB and ECM car batteries can be replaced by the Banner Running Bull EFB. In identical housing and identical performance class.

Carbon additives allow faster battery charging and improve cycle stability.

The "carbon loaded" technology enables better battery chargeability by incorporating carbon additives in the negative active mass. These carbon particles ensure increased conductivity of the active mass and increased current absorption capacity of the battery.

The result is a significant reduction in loading time!

Furthermore, the use of carbon additives reduces the gassing voltage, thus avoiding potential acid stratification.

 

It is not without reason that carbon is mentioned in the same breath as the most modern high-tech applications. Due to its low weight and at the same time enormous strength it is used in various areas - from motor sports, over aerospace up to offshore wind power plants... and now also in banner batteries!

 

Lead-acid batteries benefit from both the exceptionally good conductivity and the thermal properties of this high-tech material. Special carbon additives improve the chargeability and cycle stability of lead-acid batteries and show their full strength, especially in EFB batteries for vehicles with start/stop function or high energy consumption.

 

The use of carbon is further proof of the innovative power and continuous development work of banners, which is appreciated by renowned car manufacturers around the globe.

 

What is carbon?
Carbon is a chemical element found in nature in pure form (diamond, graphite) or in compounds such as carbonates, carbon dioxide, crude oil, natural gas and coal. Carbon is able to form complex molecules and forms the basis of all life on earth.

Yes, essential.

 

A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.


When compared to running, the starter battery of the Sprinter and the long-term discharge battery would be a marathon runner.

 

A long-term discharge battery in the hobby/leisure time range is required in order to supply a considerably lower current for the on-board power supply and a large number of electrical/electronic consumers over a longer period of time; it is also discharged and recharged several times.

This means that the technology and components differ significantly from those of a starter battery, so that the use of a starter battery in a cyclic application can lead to premature battery wear or even total battery failure in the first months of operation.

 

Banner Tip: For a long service life of an on-board battery.

An on-board battery should be discharged to a maximum of 50% charge. In principle, the lower the discharge, the shorter the expected service life. Please ensure immediate and sufficient recharging after each discharge.

Acceptera Marketing Cookies för att se innehållet.