DE 5 VANLIGASTE FRÅGORNA

OCH SVAREN PÅ DESSA

– På grund av fordonets känsliga elektriska utrustning bör starthjälpen generellt endast ges med en Banner Booster.

– Starthjälp från bil till bil kan leda till spänningstoppar vid frånkoppling och därmed skada eller till och med förstöra fordonets elektriska komponenter.

– Därför måste följande instruktioner följas vid användning av startkablar!

– Vid starthjälp med startkabel rekommenderar vi att du använder standard-startkablar (t.ex. enligt DIN 72 553) – observera bruksanvisningen till startkabeln.

– Koppla endast ihop batterier med samma märkspänning.

– Koppla ihop batterierna: Stäng av motorerna på båda fordonen! Koppla först ihop först pluspol 1 och 2, koppla sedan minuspolen på matarbilen 3 till ett metallblankt ställe på den bil 4 som behöver starthjälp, men inte på batteriet. (Observera biltillverkarens anvisningar).

– Starta nu den bil som behöver starthjälp i max. 15 sek, men starta inte givarbilen.

– Koppla isär batterierna: Koppla från kablarna i omvänd ordning.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

För att batteriet ska hålla så länge som möjligt bör du följa följande anvisningar:

- Håll batteriets yta ren och torr.

- Kontrollera syranivån regelbundet och fyll på med avsaltat eller destillerat vatten vid behov. Fyll aldrig på syra. Vid stor vätskeförlust bör spänningsregulatorn kontrolleras av en tekniker.

- Använd inga så kallade förbättrande medel.

- Batteriets laddningsnivå kan kontrolleras genom att man mäter syrans täthet resp. vilospänningen. Om syradensiteten ligger under 1,24 kg/l resp. 12,50 V måste batteriet laddas.

- Vi rekommenderar en kompensationsladdning som görs 2 gånger per år med en extern laddare för batterier på fordon som används för säsongsarbete.

 

Batteriet måste alltid laddas helt innan det tas ur drift.

 

Running Bull AGM/BackUp: Laddningsnivån kan endast mätas via vilospänningen. Om vilospänningen ≤ 12,50 V måste batteriet laddas. Genomför aldrig en syradensitetmätning resp. fyll aldrig på destillerat vatten - i så fall förstörs batteriet.

– Kontrollera elektrolytnivån på vätskebatterier före laddning och fyll på avmineraliserat eller destillerat vatten vid behov upp till markeringen för max. syranivå resp. 15 mm över plattans övre kant.

 

Bör batteriet monteras ur fordonet för uppladdning för att undvika att fordonet skadas? Se till att du använder rätt sorts laddningsaggregat. Ofta finns det många praktiska tips om laddning i fordonet i den bruksanvisning som tillhandahålls av fordonstillverkaren resp. laddningsaggregatproducenten. I allmänhet är helautomatiska laddningsaggregat (laddningsspänningsbegränsning med 14,8V) mycket lämpliga att ladda fordonets batterier med.

Om laddningsaggregatet har ett automatiskt läge med spänningar på > 15,9V måste batteriet absolut kopplas från fordonsnätet resp. monteras ur fordonet. I värsta fall kan den inbyggda styrutrustningen förstöras på grund av överspänning, kostnaden för dessa skador är enorm! Obs: Observera fordonstillverkarens anvisningar när du kopplar från batteriet.

 

– Batterierna får endast laddas med likström. Koppla ihop batteriets pluspol (+) med laddningsaggregatets pluspol (+) och batteriets minuspol (-) med laddningsaggregatets minuspol (-).

– Slå först på laddningsaggregatet när batteriet är anslutet. När laddningen slutförts kopplar du först från laddningsaggregatet.

– Som laddningsström rekommenderar vi en tiondel av kapaciteten (t.ex. 44 Ah): 10 = 4,4 A laddningsström).

– Vid laddningen får syrans temperatur inte överstiga 55 grader C. Om temperaturen överstiger detta värde måste laddningen avbrytas.

– Sörj för god ventilation när du laddar batteriet.

- Batteriernas skruvkopplingar måste inte öppnas.

- Observera att 1,2 gånger den kapacitet som tagits ur måste laddas tillbaka (om t.ex. den tagna kapaciteten är 30 Ah --> 36 Ah returladdning!)

- Batteriet är fulladdat när strömflödet går mot 0 resp. inte längre avtar eller när det automatiska laddningsaggregatet stängs av.

 

För djupurladdade vätskebatterier rekommenderar vi en laddningsspänning på 16 V (glöm inte att koppla batteriet från fordonsnätet)!

 

Obs: När batteriet laddas bildas extremt explosiv knallgas! Eld, gnistor, öppen eld och rökning är förbjudna!

 

Running Bull AGM/BackUp: Laddningsaggregatet måste vara spänningsreglerat (max. 14,8 V)! Om du använder vanliga icke spänningsreglerade laddningsaggregat förstörs batteriet på grund av överladdning och elektrolyten läcker ur!

Om batteriet inte används och tas ur bruk under en längre tid (vid förvaring eller övervintring) måste det tas ur och förvaras på en torr och sval plats (över noll grader). Ladda antingen batteriet helt och ladda om det om vilospänningen är lägre än 12,50 V, eller anslut det till ett laddningsaggregat (t.ex. Banner Accucharger).

 

Använd helst spänningsreglerade laddningsaggregat (Banner Accucharger). Dessa enheter laddar batteriet automatiskt. Beroende på batteriets kapacitet kan du använda följande laddningsaggregat:

3-20 Ah - Banner Accucharger 6/12 V 2 A - Art.nr 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12 V 3 A - Art.nr 1240000030

 

- Ta ur batteriet ur fordonet resp. koppla från batterikablarna (börja med minuspolen). Obs: Utan strömtillförsel kan data i operatörssystemet, radion osv. gå förlorade!

- Koppla laddningsaggregatet till batteriet innan du startar aggregatet. När laddningen är slutförd stänger du först av laddningsaggregatet och kopplar sedan ifrån batteriet.

- Laddningsström: max. 1/10 Ampere av batterikapaciteten.

- Avbryt uppladdningen om temperaturen är högre än +55 grader C.

- Kontrollera elektrolytnivån efter laddning eller fyll på avmineraliserat vatten vid behov (gäller vätskebatterier, inte AGM, GEL resp. AGM PROfessional!).

- Sörj för bra ventilation i utrymmet! Under laddningen bildas explosiv knallgas. Undvik absolut rökning, öppen eld och gnistbildning!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

För att uppnå full effekt och livslängd måste batteriet laddas helt innan det installeras (1.+ 2.).

 

1. Bike Bull

Förberedelse: Avgashålet är förseglat och måste öppnas innan batteriet tas i drift. Avlägsna skyddslocket resp. kapa avgasslangens ände. Påfyllning: Avlägsna alla batteriproppar. Använd endast den specialsyra (densitet 1,28 kg/l) som medföljer batteriet i särskilda plastbehållare. Fyll på upp till maxmarkeringen och låt sedan batteriet vila i 30 min. Obs: Syrabehållare med syrarester måste lämnas in på en återvinningsplats. Syraresterna får inte hällas i avloppet. Tomma syrabehållare sorteras som plastsopor. Idrifttagning: För att uppnå full effekt måste batteriet laddas helt efter påfyllningen innan det installeras. Ladda batteriet i ca 5 till 10 timmar med max. 1/10 av batterikapaciteten (Ah). Följ bruksanvisningen till laddningsaggregatet resp. batteriet. Batterikapaciteten anges genom den 2:a och 3:e siffran i DIN-numret på förpackningen: Om numret är t.ex. 509 14 är batteriets kapacitet 9 Ah, alltså är laddningsströmmen ca 0,9 A. Efter laddningen måste syranivån kontrolleras och batteriet fyllas på med avmineraliserat vatten vid behov. Förslut sedan batteriet igen med hjälp av proppen. Underhåll: Låt aldrig syranivån sjunka till under minimimärket. Använd endast avmineraliserat vatten (avsaltat eller destillerat enligt VDE 0510). 

Obs: Bike Bull kan inte installeras på sidokant!

 

2. Bike Bull AGM

Förberedelse: Avlägsna inte batteriets försegling förrän strax innan du fyller på det. Ett milt väsande ljud hörs. Påfyllning: Använd endast den specialsyra (densitet 1,32 kg/l) som medföljer batteriet i särskilda plastbehållare. Låt sedan batteriet vila i 30 min. Batteriet försluts med propplisten efter påfyllning och får sedan inte öppnas. Batteriet förstörs om det öppnas. Obs: Syrabehållare med syrarester måste lämnas in på en återvinningsplats. Syraresterna får inte hällas i avloppet. Tomma syrabehållare sorteras som plastsopor. Idrifttagning: För att uppnå full effekt måste batteriet laddas helt efter påfyllningen innan det installeras. Ladda batteriet i ca 5 till 10 timmar med max. 1/10 av batterikapaciteten (Ah). Följ bruksanvisningen till laddningsaggregatet resp. batteriet. Batterikapaciteten anges genom den 2:a och 3:e siffran i DIN-numret på förpackningen: Om numret lyder t.ex. 518 21 är batteriets kapacitet 18 Ah och laddningsströmmen således ca 1,8 A. 

Obs: Bike Bull AGM kan inte installeras på sidokant!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Idrifttagning: Batteriet är laddat och kan installeras direkt.

Obs: Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional kan installeras på sidokant!

 

Allmänt: Vi rekommenderar att du använder ett spänningsreglerat laddningsaggregat – Banner Accucharger 6/12 V 2 A eller 12 V 3 A.

Obs: Installera aldrig ett underhållsfritt batteri (AGM, GEL, AGM PROfessional) på en motorcykel utan reglage. Max. laddningsspänning får inte överstiga 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme
Acceptera Marketing Cookies för att se innehållet.