Banner

ПОРТАЛ ЗА ПОДДРЪЖКА

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИТЕ ВЪПРОСИ

 

Целта на посочените по-долу често задавани въпроси е да Ви дадат възможност бързо и ефективно да получите информация за използването и употребата на акумулаторите Banner. Също така ще намерите още отговори на въпросите си относно търсенето на често задавани въпроси и избора на тагове.

– Заради чувствителната електроника в превозното средство помощ при стартиране трябва да се оказва само с Banner Booster.

– Ако автомобил оказва помощ за запалване на друг автомобил, при отделяне от клемите може да се появят колебания в напрежението, които да повредят или дори да унищожат електрониката на превозното средство.

– Ето защо, когато ползвате стартови помощни кабели, следвайте долните инструкции!

– Когато за помощ при стартиране се ползва стартов помощен кабел, се препоръчва употребата на стандартни стартови помощни кабели (напр. по DIN 72 553). – Спазвайте указанията от ръководството за ползване на стартовия помощен кабел.

– Свързват се само акумулатори с еднакво номинално напрежение.

– Свързване към клемите: Двигателите на двете превозни средства се изключват! Първо се свързват двата положителни полюса 1 с 2, а след това отрицателният полюс на превозното средство-донор 3 се свързва към шасито на нуждаещото се от помощ превозно средство 4 извън акумулатора. (Спазват се указанията от производителя на превозното средство).

– Сега нуждаещото се от помощ превозно средство се стартира за макс. 15 секунди, а превозното средство-донор не се включва.

– Отделяне от клемите: Кабелите се разединяват в обратен ред.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

За да се осигури дълъг експлоатационен живот на акумулатора, е необходимо спазването на следните указания:

- Повърхността на акумулатора се поддържа суха и чиста.

- Нивото на киселината се проверява редовно, при необходимост се долива обезсолена или дестилирана вода. Никога да не се долива киселина. При големи загуби на вода е необходимо специалист да провери напрежението на регулатора.

- Не се използват подобрители.

- Нивото на зареждане на акумулатора се проверява чрез измерване плътността на киселината или на остатъчното напрежение. Ако плътността на киселината е под 1,24 kg/l или 12,50V, акумулаторът трябва да се дозареди.

- За сезонно използваните автомобили препоръчваме двукратно изравнително зареждане с външно зарядно устройство или устройство за поддържане на заряда.

 

Преди да бъде изведен от експлоатация, акумулаторът задължително се зарежда докрай.

 

Running Bull AGM/BackUp: Нивото на зареждане може да се определи само чрез остатъчното напрежение. Ако това остатъчно напрежение е ≤ 12,50 V, акумулаторът трябва да се дозареди. Не се разрешава измерване на плътността на киселината или доливане на дестилирана вода, тъй като това ще унищожи акумулатора.

– Преди да заредите акумулатора с течност, проверете нивото на електролита и ако е необходимо долейте деминерализарана или дестилирана вода макс. до маркировката за ниво на киселината или 15 mm над горния ръб на плочата.

 

Трябва ли акумулаторът да се демонтира, за да бъде зареден и за да се избегнат повреди по транспортното средство? Обърнете внимание на вида зарядно устройство. На много места в ръководството за експлоатация от производителя на автомобила или в това от производителя на зарядното устройство ще намерите ценни съвети за зареждане в транспортното средство. Общ принцип: напълно автоматичните зарядни устройства (ограничаване на зарядното напрежение до 14,8V) са подходящи за зареждане на акумулатори, монтирани в транспортни средства.

Ако Вашето зарядно устройство има автоматичен режим с напрежения >15,9V, задължително разединете акумулатора от бордовата електроника или я извадете от транспортното средство. В най-лошия случай е възможно управляващите модули да бъдат унищожени от свръхнапреженията, а възникналата щета би била огромна! Внимание: Когато отделяте акумулатора от клемите, спазвайте указанията на производителя на транспортното средство.

 

– Зареждайте акумулаторите само с постоянен ток. Положителният полюс (+) на акумулатора се свързва с положителния полюс (+) на зарядното устройство, а отрицателният полюс (-) с отрицателния полюс (-).

– Зарядното устройство се включва след свързване на акумулатора. При завършване на зареждането се изключва първо зарядното устройство.

– Като заряден ток се препоръчва най-малко една десета от капацитета. (напр. 44 Ah: 10 = 4,4 A заряден ток).

– Температурата на киселината по време на зареждането не трябва да превишава 55 ° C. При превишаване зареждането трябва да се прекъсне.

– При зареждане трябва да се осигури добра вентилация.

- Винтовите тапи на акумулатора не трябва да се отварят.

- Имайте предвид, че отнетият капацитет трябва да се зареди обратно 1,2 пъти. (Например: отнет капацитет 30Ah --> обрано зареждане 36Ah!)

- Зареждането е завършено, когато токът наближава 0 или повече не намалява, или когато автоматичното зарядно устройство се изключи.

 

За дълбоко разредените акумулатори с течност се препоръчва зарядно напрежение от 16V (задължително разединете акумулатора от бордовата електроника)!

 

Внимание: По време на зареждането се образува силно експлозивен гърмящ газ! Огънят, искрите, откритият пламък и тютюнопушенето са забранени!

 

Running Bull AGM/BackUp: Задължително се зарежда със зарядно устройство с регулиране на напрежението (макс. 14,8V)! Употребата на конвенционални зарядни устройства, при които стойността на напрежението не може да се регулира, може да доведе до унищожаване на акумулатора заради презареждане и да предизвика изтичане на електролита!

Ако превозното средство няма да се ползва или ще престои дълго време, без да се движи (престой или презимуване), демонтирайте акумулатора, съхранявайте го на сухо и хладно място (без вероятност от измръзване). Или заредете акумулатора докрай и го дозаредете, ако остатъчното напрежение падне под 12,50V, или го свържете към устройство за автоматично поддържане на заряда (напр. Banner Accucharger).

 

Най-добре е да ползвате зарядни устройства с регулиране на напрежението (Banner Accucharger). Тези устройства извършват автоматично процеса на зареждане. В зависимост от капацитета на акумулатора можете да ползвате следните зарядни устройства:

3-20 Ah – Banner Accucharger 6/12V 2A – артикулен номер 1240000020

> 20 Ah – Banner Accucharger 12V 3A – артикулен номер 1240000030

 

- Демонтирайте акумулатора от превозното средство и задължително отделете кабела от клемите (първо отрицателния полюс). Внимание: Без електрозахранване е възможно данните в бордовия компютър, радиото и др. да изчезнат!

- Най-напред свържете зарядното устройство към акумулатора, след което го включете. След зареждане първо изключете зарядното устройство, а след това отделете акумулатора от клемите.

- Заряден ток: макс. 1/10 ампера от капацитета на акумулатора.

- Прекъснете зареждането, ако температурата е над +55 ° C.

- След зареждане проверете нивото на електролита или при нужда долейте деминерализирана вода (отнася се само за акумулатори с електролит, не и за АGM, акумулатори с гел или AGM PROfessional!).

- Осигурете добро проветряване на помещението! При зареждане се образува експлозивен гърмящ газ. Тютюнопушенето, откритите пламъци и образуването на искри са забранени!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

За да достигне пълна мощност и експлоатационен живот, акумулаторът се зарежда докрай преди монтаж (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Подготовка: Отворът за отвеждане на газове е затворен и задължително се отваря преди пускане на акумулатора в експлоатация. За тази цел се сваля защитната капачка или се отрязва края на маркуча за отвеждане на газове. Пълнене: Свалете всички запушалки на акумулатора. Ползвайте само специална киселина (плътност 1,28 kg/l), опакована в специален пластмасов съд към акумулатора. Напълнете до маркировката за максимално ниво, оставете акумулатора в покой за 30 мин. Внимание: Съдът за киселина с остатъчното количество в него се предава в пункт за събиране на опасни отпадъци. Остатъчното количество киселина не трябва да попада в канализацията. Празните съдове за киселина се изхвърлят като битов пластмасов отпадък. Пускане: За да достигне пълна мощност, акумулаторът се зарежда докрай с киселина преди монтаж. Според информацията от ръководството за експлоатация на зарядното устройство или на акумулатора, зареждането трябва да продължи около 5-10 часа с мин. 1/10 от капацитета на акумулатора (Ah). Капацитетът на акумулатора е посочен в цифра 2 и 3 на DIN номера върху отделния кашон: Ако номерът например е 509 14, значи капацитетът на акумулатора е 9 Ah, следователно зарядният ток е 0,9 A. След зареждане проверете нивото на киселината и при нужда долейте деминерализирана вода. Затворете акумулатора със запушалката. Поддръжка: Нивото на киселината никога не трябва да пада под маркировката за минимум. За доливане използвайте само деминерализирана вода (обезсолена или дестилирана по VDE 0510). 

Обърнете внимание: Bike Bull не може да се монтира в странична позиция!

 

2. Bike Bull AGM

Подготовка: Махнете печата на акумулатора, малко преди да го напълните. Ще се чуе леко свистене. Пълнене: Ползвайте само специална киселина (плътност 1,32 kg/l), опакована в специален пластмасов съд към акумулатора. Оставете акумулатора в покой за 30 мин. След пълнене акумулаторът се затваря с лайсната със запушалки и не се разрешава да се отваря повече. Отварянето унищожава акумулатора. Внимание: Съдът за киселина с остатъчното количество в него се предава в пункт за събиране на опасни отпадъци. Остатъчното количество киселина не трябва да попада в канализацията. Празните съдове за киселина се изхвърлят като битов пластмасов отпадък. Пускане: За да достигне пълна мощност, акумулаторът се зарежда докрай с киселина преди монтаж. Според информацията от ръководството за експлоатация на зарядното устройство или на акумулатора, зареждането трябва да продължи около 5-10 часа с мин. 1/10 от капацитета на акумулатора (Ah). Капацитетът на акумулатора е посочен в цифра 2 и 3 на DIN номера върху отделния кашон: Ако номерът например е 518 21, значи акумулаторът е с капацитет 18 Ah, а зарядният ток е около 1,8 A. 

Обърнете внимание: Bike Bull AGM не може да се монтира в странична позиция!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Пускане: Акумулаторът е предварително зареден и може да се монтира директно.

Обърнете внимание: Bike Bull GEL/Bike Bull AGM PROfessional може да се монтира в странична позиция!

 

Обща информация: Препоръчваме да се ползва зарядно устройство с регулиране на напрежението Banner Accucharger 6/12V 2A или 12V 3A.

Внимание: Никога не монтирайте неизискващ поддръжка акумулатор (AGM, GEL, AGM PROfessional) в мотоциклет без регулатор! Максималното зарядно напрежение от 14,8 V не трябва да се превишава!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme

Да, разбира се.

Конвенционалната батерия доставя за кратко време стартова мощност на превозно средство.

След като двигателят е стартиран, зарядната система на превозното средство зарежда батерията и се грижи за останалите електрически потребители.

 

Старт/стоп батерията има и други функции, освен стартиране на двигателя.

Тя осигурява необходимата електрическа енергия на консуматори, когато превозното средство не се движи, двигателят не работи (спрял е) и стартирането отново на двигателя трябва да бъде сигурно!

 

Моля, имайте впредвид:

Ако в превозно средство със старт/стоп система се постави конвенционална батерия поради допусната грешка или по икономически причини, това ще доведе до авария. В зависимост от профила на каране (на къси разтояния, старт/стоп, ...) конвенционалната батерия за няколко месеца ще дефектира, поради голямото циклично натоварване на двигателя със старт/стоп функция.

 

Дефектирала батерия води до отпадане на различни функции на превозното средство (вкл. старт/стоп функцията).

 

Не поставяйте конвенционална батерия в превозно средство със старт/стоп функция, което е оборудвано от производителя с AGM или EFB батерия. Заменяйте задължително отново с AGM или EFB батерия! С идентични размери и капацитети.

Задължително спазвайте тази стъпка при смяна на батерията!

 

Съвет на Banner: Възможно е да замените EFB батерия с AGM батерия, която е по-издръжлива на цикли.

 

 

AGM = Absorbent Glass Mat, киселината е абсорбирана от стъклофибър и не е в течно състояние
EFF = Enhanced Flooded Battery, издръжлива на цикли стартерна батерия

Правилният капацитет за Вашия акумулатор Energy Bull се изчислява по следния начин:

Пример: Търсите захранващ акумулатор за Вашата електрическа лодка. За бордова мрежа 24V се използва електродвигател с мощност 600W. Допълнително трябва да се осигури електричество за радиото, различните светлини за позиция и ехолота (общо 50W). Искате да осигурите захранване за 5 часа.

 

Тези стойности се залагат в следната формула

Ватове: Волт = ампер x часове x коефициент на безопасност = общ капацитет в Ah, тоест: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230Ah (K20)

 

При акумулаторите с течност стандартно се залага коефициент на безопасност 70% (съответно 30% за рекомбинационни акумулатори, тоест за AGM и гелови). В конкретния случай бихме препоръчали да се използват два акумулатора Energy Bull 968 01 (всеки с 230Ah), които се свързват последователно.

 

Старт/стоп автоматиката изключва двигателя, когато натиснете спирачка и освободите съединителя и го стартира отново.

Пестене:

В зависимост от ситуацията на пътя, особено при градско движение, се пести до 0,8 L/ 100 km.

 

Причината за това:

Старт/стоп батерия, издръжлива на цикли, която независимо от ежедневните цикли на разряд и заряд остава винаги надеждна.

 

Старт/стоп батериите на Banner са истински спестовници на гориво и СО2-емисии.

С високотехнологичните батерии от серия Running Bull, Banner покрива нуждата на пазара от батерии за старт/стоп автомобилите. Голямата издръжливост на цикли, прави Running Bull идеални за нуждите на бордовата техника при микро-хибридните превозни средства.

 

Не е лесна задача да намериш правилния акумулатор, който да се ползва в кемпер. По-нататък ще намерите някои обяснения, за да се запознаете с Energy Bull и с алтернативните възможности.

 

Зареждане: Захранващата линия трябва да е с подходящи параметри (за минимизиране на загубите на напрежение). Зарядното напрежение за акумулаторите Energy Bull трябва да бъде 14,2-14,4V. За да се осигури достатъчен експлоатационен живот на акумулатора, зарядният ток трябва да бъде максимум 5 пъти по-голям от номиналния* (виж формулата по-долу). Като цяло Energy Bull е добър цикличен акумулатор, който „позволява“ доста волности (в сравнение с акумулаторите с гел или AGM). „Недостатъкът" на акумулаторите Energy Bull спрямо AGM или акумулаторите с гел е свързан с тяхната техническа поддръжка. Задължително е при ползване на акумулатор Energy Bull нивото на електролита да се проверява редовно. Ако акумулаторът се ползва интензивно (къмпинг), той трябва да се проверява ежемесечно, в останалите случаи е достатъчно да се осигурява техническа поддръжка на три или шест месеца. Акумулаторите с гел или AGM не изискват поддръжка. Цената и нечувствителността на високи температури, както и по-високите зарядни напрежения, категорично потвърждават качествата на Energy Bull.

 

Соларни инсталации: При соларната клетка е важно наличието на „добър" регулатор. В идеалния случай той е оборудван с PWM (широчинно импулсно модулиране), термостабилизация и свободно избираеми параметри (зарядно напрежение..).

 

Разреждане: Инверторите потребяват известно количество от разрядния ток на акумулатора. По принцип акумулаторите Energy Bull и тези с гел не са подходящи за стартерни разряди (>40 кратен номинален ток*, за >1 мин.). Ако се нуждаете от по-голям разряден ток, препоръчваме да ползвате AGM акумулатор (Running Bull). *--> формулата на номиналния ток е дадена по-долу!

 

Капацитет: В идеалния случай акумулаторите работят с ниски дълбочини на разряд. Оловно-киселинната батерия осигурява определен обем на капацитет (=брой превръщания на номиналния капацитет). Колкото по-равен е цикълът, толкова по-голям е броят на възможните повторения. По отношение на цикличността и ако с него се борави внимателно, акумулаторът с гел предлага почти двойно по-голям експлоатационен живот в сравнение с Energy Bull. 

 

Отвеждане на газове: Ако акумулаторът се монтира в купето на превозното средство, той трябва да бъде снабден с маркуч за отвеждане на газове, сочещ навън. Когато избирате акумулатор, се спирайте на тип, оборудван с извод за централна система за отвеждане на газове. --> По този начин газовете, които се образуват при зареждането (водород и кислород), се отвеждат навън. AGM акумулаторите и тези с гел не отделят газове, когато са в нормално работно състояние (изключение: дефект в зарядното устройство или в акумулатора). Все пак, за по-голяма безопасност, е добре да се използва маркуч за отвеждане на газове. Акумулаторите Energy Bull отделят газове, когато са в нормално работно състояние, затова ползването на маркуч за отвеждане на газовете е задължително.

 

*Изчисляване на номинален ток: Пример: 100Ah (K20) Energy Bull 95751 Номинален ток (In) = 100 Ah : 20 h = 5A Максимален заряден ток = 5 x In = 25A

Базирайки се на опита си, ние знам, че за съжаление достатъчното зареждане по време на движение е възможно само в определени граници. Най-вече през лятото (климатикът работи на пълни обороти, има включени светлини, радиото и хладилникът също работят...) остава много малко излишен ток за пълно зареждане на акумулатора. В някои случаи дори се налага акумулаторите на жилищното помещение да подпомогнат бордовите акумулатори....

 

Употребата на зарядно устройство B2B е добро решение. Тези устройства поне успяват да увеличат зарядното напрежение до нужните стойности.

 

Ако Вашите акумулатори са разредени, напр. до 50% (липсват 95Ah), е необходимо да се дозаредят около 105Ah, за да бъде акумулаторът зареден напълно зареден.

В най-добрия случай за акумулатора на жилищното помещение остават 15A (средно). За пълно зареждане Вашето превозно средство би трябвало да се движи поне 7h (!).

 

За да извлечете максималния експлоатационен живот от акумулаторите, е необходимо да ги разединявате напълно от бордовата мрежа по време на престой (>7 дни) на кемпера. --> Преди това трябва да заредите акумулатора докрай.

Просто оползотворяване на спирачната енергия.

Когато отнемате газ или спирате, част от енергията на движение на вашето превозно средство се губи. Чрез рекуперация част от тази енергия се оползотворява.  

 

Тъй като натоварването на динамото в тази фаза е голямо, напрежението му се увеличава, за да се зареди батерията по-добре. Динамото преобразува енергията на движение в ток. Във фазата на ускоряване и по време на нормална експлоатация, мощността на динамото се редуцира или е равна на нула, с което се предоставя повече енергия за задвижване.

Причината: превозното средство използва енергията, която по-рано е усвоило. Това пести гориво и вредни емисии.

Батерии Banner Running Bull за старт/стоп автомобили пестят гориво и СО2.

 

 

Running Bull Produktfamilie

Отворите за свързване на централната система за отвеждане на газове при акумулаторите Power Bull „Европейски тип“ (обща височина 175 или 190 mm), както и Running Bull AGM и EFB, са разположени от лявата (-Pol) или от дясната страна (+Pol).

 

Ако, както е във Вашия случай, страната на отвора за отвеждане на газове не пасва, можете да свалите запушалката. ВНИМАНИЕ! Свалената запушалка се поставя на срещуположната страна в канала за отвеждане на газове.

 

За да извадите запушалката, ползвайте дървен винт с диаметър 5 mm. Не се притеснявайте, няма как запушалката да попадне вътре в акумулатора.

 

Отворът за свързване на централната система за отвеждане на газове при акумулаторите Starting Bull „Европейски тип“ (обща височина 175 или 190 mm) е разположен от дясната страна (+Pol). Обърнете внимание: Страната за отвеждане на газове не може да се сменя.

Изискваме употребата на маркуч за отвеждане на газове (номер на част 1030001700) при всички оловно-киселинни акумулатори, които се монтират в купе. Ако няма възможност за свързване на маркуч за отвеждане на газове (централна система за отвеждане на газове), акумулаторът трябва да се изолира от купето, като се ползват подходящи средства. Допълнително трябва да се направят подходящи отвори за вентилация към външна зона.

 

Експлозивният гърмящ газ представлява смес от водород и кислород. Ако се внесе източник на запалване (открит пламък, гореща повърхност, електростатично разреждане...), се получава експлозивна реакция. Скоростта на детонация е около 2800 m/s (барут 400-1000 m/s). Заради ниската граница на експлозия от 4 Vol% е напълно възможно да се появи детонация от отделящите газ акумулатори.

 

За своя собствена безопасност винаги носете защитни очила, когато боравите с оловно-киселинни акумулатори!

За превозни средства със старт/стоп автоматика има два различни типа батерии, в зависимост от необходимата енергия и издръжливостта на цикли и вибрации. Изборът на батерия зависи още от електрическото натоварване и цената.

 

1. AGM технологията (Running Bull AGM) се използва предимно при старт/стоп системи с голяма нужда от енергия и рекуперация на спирачната енергия.

Предимно при превозни средства от среден и висок клас, както и при до луксозните автомобили,  AGM батерията е оптималното решение.

AGM = Absorbent Glass Mat, киселината е просмукана от стъклофибър и не е в течно състояние.

 

2. EFB технологията (Running Bull EFB) е подходяща за старт/стоп система с голяна нужда от енергия. Идеална е за автомобили от нисък и среден клас.

EFB = Enhanced Flooded Battery, издръжлива на цикли стартерна батерия.

 

При смяна на батерия задължително съблюдавайте:

Не поставяйте конвенционална батерия на превозно средство със стсрт/стоп система, а заменете с AGM или EFB батерия. В този случай само EFB батерия може да се замени с AGM батерия! Със същите размери и мощност.

 

Съветът на Banner: EFB батерия може да се замени с по-издръжливата на цикли и вибрации Running Bull AGM батерия в кутия H5/L2 (60Ah), H6/L3 (70Ah) и H7/L4 (80Ah).

Ъглов накрайник в комплект с маркуч за отвеждане на газове (номер на част 1030001700) се предлага от нашите дилъри.
Функцията за търсене Ви показва най-близкия дилър на Banner.

 

С помощта на ъгловия накрайник поставете маркуча за отвеждане на газове в отвора на централната система за отвеждане на газове отстрани на капака на акумулатора. Не са необходими други допълнителни дейности!

Winkelstück

По принцип AGM акумулаторът не е конструиран за ползване в „странична позиция за монтаж". Заради Вашата конструкция обаче той може да се ползва и монтиран в странична позиция. Виж снимката на крачещ екскаватор Menzi Muck. Все пак (от съображения за безопасност) трябва да се монтира маркуч за отвеждане на газове. В най-неблагоприятния случай (повреди по зарядното устройство или акумулатора) е възможно малко количество киселина да изтече навън вследствие на страничната позиция.

 

Но в зависимост от употребата (стартерен акумулатор и т.н.) експлоатационният живот може леко да бъде ограничен.

Menzi Muck Schreitbagger mit Banner Running Bull AGM Batterien

При серийното (=последователното) свързване се сумират напреженията на отделните акумулатори. За да може да се реализира бордова мрежа 24 V, два акумулатора трябва да се свържат последователно.


Важно:
- Двата акумулатора трябва да имат еднакво типово обозначение.
- Двата акумулатора трябва да имат сходни дати на производство.
- Двата акумулатора трябва да имат еднакво ниво на зареждане.
- Свързващите проводници трябва да бъдат подходящо оразмерени и да са възможно най-къси.
- Винаги се сменят двата акумулатора!


При неспазване на горепосочените препоръки заради различните вътрешни съпротивления на отделните акумулатори се стига до съответното разделяне на напрежението, а това води до несиметрично натоварване във фазите на зареждане и разреждане.


Charging Equalizer води до равномерно ниво на зареждане на два последователно свързани акумулатора.

При успоредното свързване се сумират отделните капацитети, както и тока при студен старт на отделните акумулатори.


Важно:
- Двата акумулатора трябва да имат еднакво типово обозначение.
- Двата акумулатора трябва да имат сходни дати на производство.
- Двата акумулатора трябва да имат еднакво ниво на зареждане.
- Свързващите проводници трябва да бъдат подходящо оразмерени и да са възможно най-къси.
- Винаги се сменят двата акумулатора!


При неспазване на горепосочените препоръки заради различните вътрешни съпротивления на отделните акумулатори се стига до съответното разделяне на напрежението, а това води до несиметрично натоварване във фазите на зареждане и разреждане. Между акумулаторите понякога протичат големи компенсационни токове.

 

Доколкото е конструктивно възможно, се препоръчва употребата само на един акумулатор с по-голям капацитет.

Parallelschaltung

Banner препоръчва да се монтират само акумулатори с остатъчно напрежение > 12,50V.

 

– Преди монтаж или демонтаж на акумулатора се изключват двигателят и всички консуматори на електроенергия.

– Късите съединения се предотвратяват с помощта на инструменти.

– При демонтаж първо се отстранява отрицателният (-), а след това положителният (+) полюс.

– Повърхността в превозното средство, предвидена за монтаж на акумулатора, се почиства преди той да бъде монтиран.

– Акумулаторът се затяга здраво.

– Полюсите и клемите на акумулатора се почистват и леко се намазват с техническа смазка.

– При монтаж първо се свързва положителният (+), а след това отрицателният (-) полюс. Клемите на полюсите се затягат здраво.

 

Внимание: Спазвайте указанията от производителя на превозното средство (ръководство са обслужване и поддръжка)!

– Ненапълнените стартерни акумулатори не изискват поддръжка. Съхраняват се на сухо и хладно място (без вероятност от измръзване).

– Напълнените стартерни акумулатори се дозареждат най-късно при достигане на плътност на киселината под 1,24 kg/l (остатъчно напрежение < 12,50V).

– Напълнените акумулатори се транспортират и съхраняват в изправено положение, тъй като в противен случай е възможно изтичане на киселина.

– При транспортиране акумулаторът се обезопасява против преобръщане.

- Използва се защита против късо съединение

 

Running Bull AGM/BackUp: Защита срещу изтичане, когато е обърнат с долната страна нагоре и при нарушаване на корпуса. Дозарежда се веднага щом остатъчното напрежение падне под ≤ 12,50 V. Не е възможно измерване на плътността на киселината или доливане на дестилирана вода.

В превозното средство акумулаторът се разрежда много повече, отколкото се зарежда. От този „отрицателен баланс на зареждане" акумулаторът изнемогва...

 

Точно през зимата голям брой допълнителни електрически консуматори натоварват бордовата мрежа и стартерния акумулатор. А като добавим и ниските температури... Те от една страна влияят на моторното масло, което се сгъстява и увеличава силите на триене в двигателя, а от друга страна въздействат на химичната реакция и на потреблението на заряден ток от модерните Ca/Ca акумулатори.

 

Друго утежняващо обстоятелство е фактът, че оловно-киселинният акумулатор може да поеме заряд при температури >0°C. При тръгване цялата налична зарядна енергия се използва за загряване на акумулатора (електрохимичен процес). Когато акумулаторът достигне зоната на потребление на заряден ток, голяма част от собствениците на превозни средства изключват двигателя отново.

 

В зависимост от вида превозно средство или от мястото на акумулатора, температурният диапазон на потреблението на заряден ток се достига едва като автомобилът измине разстояние от минимум 20 km без да спира...

 

На помощ идва дозареждането на акумулатора с външно зарядно устройство.

Acchucharger Ladegeräte, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladegeräte

Разреждането на акумулатора вероятно се дължи на голямата потребност от ток при покой (>20mA) на превозното средство.

 

Заредете напълно акумулатора с външно зарядно устройство (с ограничено напрежение до около 14,8V) и след минимум 5 часов престой измерете неговото напрежение.

 

Измереното напрежение трябва да е между 12,7 и 12,8 V.

 

Ако то е над посочените стойности, включете късите светлини на Вашето превозно средство за около 10 секунди и измерете остатъчно напрежение, след като изчакате още 1 мин. Ако напрежението е под 12,6V, стартирайте повторно процеса на зареждане.

 

Ако Вашето зарядно устройство има „режим на реактивиране“, преди зареждане демонтирайте акумулатора от превозното средство!

 

В противен случай има вероятност електронните компоненти на автомобила да бъдат непоправимо повредени заради твърде високото напрежение в бордовата мрежа.

Нивото на електролита се поверява в зависимост от честотата на ползване на акумулатора.

 

- В случай на ежедневно зареждане или разреждане нивото на електролита се проверява ежемесечно

- При ежеседмично зареждане или разреждане се извършва поддръжка веднъж на три месеца

 

Преди да извършите манипулации по акумулатора, задължително се екипирайте с лични предпазни средства (защитни очила и т.н.)!

За допълване на електролита ползвайте само деминерализирана или дестилирана вода (не и минерална или изворна вода!)

 

- С подходящ инструмент отворете запушалките на клетките

- Допълвайте нивото, докато стигнете маркировката за максимално ниво (виж маркировката от външната страна или при скобата на клетката)

- Затворете запушалките на клетките

- Заредете акумулатора докрай, за да смесите електролита (акумулаторът би трябвало да отдели газове)

 

Частите на плочите, които не са покрити с киселина, са непоправимо увредени!

Какво става, ако в автомобила се монтира акумулатор без BEM (=енергиен мениджмънт на акумулатора) код? Banner разгледа този въпрос, като използва пример с Audi.


BEM = енергиен мениджмънт на акумулатора. Нарастващото електрифициране на модерните превозни средства прави все по-важна ролята на акумулатора като компонент на автомобила. За да осигурят експлоатационен живот на акумулатора въпреки повишеното натоварване върху него автомобилите, напр. Audi A6, са оборудвани с интелигентна система за енергиен мениджмънт.


Функция. Значително увеличените бордови токове в съвременните модели автомобили и по-специално микрохибридните
приложения старт-стоп и рекуперация (= оползотворяване на енергията) на спирачната енергия поставят нови предизвикателства към автомобилните акумулатори. BEM регистрира непрекъснато параметри от рода на ниво на зареждане, възраст на акумулатора и др. и ги съобщава на компютъра на автомобила. Той от своя страна взема решение за енергийния баланс в автомобила и при необходимост ограничава
ползването на консуматорите за комфортни функции, като напр. отопление на седалките или климатик, като предупреждава водача за това. Целта е да се осигури постоянна възможност за стартиране на двигателя.

 

Различни системи. Повечето автомобилни производители, както и BMW, работят с отворени системи,
тоест независимият следпродажбен пазар може да монтира подходящ резервен акумулатор без да се налага повторно програмиране на електрониката на автомобила. Производители като Audi обаче използват затворена система и предоставят така наречените BEM кодове за оригинални акумулатори за дооборудване. Такъв код не се предоставя за акумулаторите с резервни части за свободна продажба.


Монтаж на акумулатори без BEM код. Въз основа на примера с Audi монтаж на акумулатор, който няма „одобрен BEM код“
, принципно не е възможен. Въпреки това трябва да се използва акумулатор, който от една страна притежава качество на оборудване за първоначално вграждане (най-добре Power Bull PROfessional, а ако става въпрос за оригинален AGM акумулатор, той непременно да се замени с Running Bull AGM), а от друга страна неговият монтажен размер и посочената върху етикета мощност да са идентични с тези на оригиналния акумулатор.

 

Самообучаваща се система. Когато възрастта на акумулатора напредне, автомобилната система прави запис за „дефектен
акумулатор“. Следователно, ако бъде монтиран нов акумулатор, без да се въведе BEM код, в началото автомобилът не
идентифицира наличието на нов такъв. Новото състояние на акумулатора трябва да бъде съобщено на системата за енергиен мениджмънт чрез въвеждане на нов BEM код или системата тепърва трябва да програмира новото състояние на акумулатора. Колкото повече „тригериращи събития“ (=импулси, сигнали, напр. стартирания, студени стартове) издържа акумулаторът, толкова по-бързо това се случва. Тогава компютърът на автомобила последователно разрешава ползването на ограничените преди това системи, напр. пълна мощност на климатика.

 

Без риск за безопасността. Ако се монтира висококачествен резервен акумулатор без да се въведе BEM код,
няма да има нито риск за безопасността, нито електрониката на автомобила или други негови компоненти ще бъдат повредени.

Audi, BEM Code

Приложили сме информационна брошура за безопасна работа с оловни акумулатори Banner (AGM, с електролит и др.).

 

Регламентът REACH (1907/2006/EО) отмени Директивата на за информационните листове за безопасност (91/155/ЕС). Действащият регламент REACH изисква да се съставят и актуализират информационни листове за безопасност за вещества и препарати. Европейското законодателство относно химикалите не изисква ЕС информационни листове за безопасност за изделия/продукти като например оловни акумулатори.

 

Banner Batterien е член на Асоциацията на германската електронна и електротехническа промишленост (ZVEI), професионалната организация „Акумулатори“, а приложената информационна брошура „Указания за безопасна работа с оловни акумулатори" е адаптирана за Banner. Тази брошура е предназначена за дилъри и потребители на акумулатори и е с доброволен характер. Дадените там съвети предоставят насоки относно спазването на законовите предписания, без да ги заместват.

 

Физическата възраст на акумулатора не каза всичко за неговия експлоатационен живот и „здравословно състояние“; ето защо щампованите кодове върху акумулаторите Banner не са достатъчни, за да се почерпи информация за възрастта.

 

От решаващо значение не е датата на производство, а датата на пускане на превозното средство в експлоатация. Едва към този момент стартерният акумулатор започва да се натоварва и стартира електрохимическият процес на износване.

 

Акумулаторът не „старее“ в периода между датата на производство и датата на продажба към крайния потребител, ако се поддържа в добро състояние и зареден, какъвто е случаят при акумулаторите на компанията Banner и на нейните дилъри.

 

Експлоатационният живот на акумулатора зависи най-вече от броя цикли на зареждане и разреждане, както и от дълбочината на разряд, а не толкова от физическата му възраст.

 

Единствено касовият бон с датата на закупуване е доказателство за гаранцията!

 

P.S. Обозначението DOT с последователност от цифри, което показва датата на производство при автомобилните гуми и др. (DOT=Department Of Transportation USA), не е необходимо за стартерните акумулатори!

Акумулаторната киселина е силно корозивна!

- При контакт с очите изплакнете обилно с вода и потърсете медицинска помощ.

- Пръски киселина: Обработва се със спрей Neutralon или със сапунена пяна, изплаква се обилно с вода и се подсушава.

- Деца не трябва да имат контакт с киселина или акумулатори с киселина.

- Съдовете с остатъчно количество киселина се предават в пунктовете за събиране на опасни отпадъци. Остатъчното количество киселина не трябва да попада в канализацията.

 

Празните съдове за киселина се изхвърлят като битов пластмасов отпадък.

AGM акумулатор се разрежда до максимум 50% от нивото на зареждане.

 

Правилото е следното: колкото по-кратък е очакваният експлоатационен живот, толкова по-дълбоко е разреждането. При дълбочина на разряд от 50% (остатъчно напрежение около 12,3V), AGM акумулаторът изпълнява около 400 цикъла. Заредете незабавно акумулатора, щом остатъчното напрежение падне под 12,50V.

 

За да можете да измерите остатъчното напрежение, трябва да изчакате около 5 часа след прекратяване на зареждането или поне в продължение на един час не трябва да има разреждане.

Винаги сменяйте всички свързани един с друг акумулатори. Причината за това е, че колкото повече се използва акумулаторът, толкова по-големи промени настъпват във вътрешното съпротивление (увеличаване). Новият и напълно зареден акумулатор има много ниско вътрешно съпротивление, а при „стария" акумулатор то е високо.

 

Ако се свържат „стар" и „нов" акумулатор, токовете (при успоредно свързване) и напреженията (при последователно свързване) ще се разпределят по различен начин. Получава се несиметрично натоварване при зареждане или разреждане.

 

Ако акумулаторите няма да се разреждат или зареждат, при успоредното свързване между тях протичат много големи компенсационни токове. --> „Новият" акумулатор прави опит да зареди „стария“ (изравняване на потенциалите).

 

Тези компенсационни токове могат да причинят преждевременно спиране на новия акумулатор.

Използвайте настройка AGM, зарядното напрежение трябва да е макс. 14,8V, а поддържащото зарядно напрежение да е настроено на 13,5V. Най-добре е да се ползва IUoU графична характеристика с термостабилизация (ако имате възможност за настройване).

 

За да извлечете максималния експлоатационен живот от акумулаторите, е необходимо да ги разединявате напълно от бордовата мрежа по време на престой (>7 дни). --> Преди това трябва да заредите акумулатора докрай.

Обърнете внимание на следното:

- Двата акумулатора трябва да имат сходни дати на производство!

- Двата акумулатора трябва да имат едно и също остатъчно напрежение.

- Двата акумулатора трябва да са от идентичен тип!

- Свързващите проводници трябва да бъдат възможно най-къси.

- Свързващите проводници трябва да имат достатъчно големи параметри.

Понякога при зареждане на акумулатора е възможно да се образуват експлозивни гърмящи газове. Експлозивният гърмящ газ представлява силно експлозивна смес от водород и кислород. Заради ниската граница на експлозия от 4 Vol% се изисква много голямо внимание. Ако се внесе източник на запалване (открит пламък, гореща повърхност, електростатично разреждане и др.), се получава експлозивна реакция със скорост от около 2800m/s (за сравнение – барут: 400-1000m/s).

 

Обърнете внимание:

- Избягвайте запалване, не пушете, избягвайте открит огън, образуването на искри при работа с кабелите и с електрическите уреди.

- Преди монтаж или демонтаж на акумулатора изключете всички консуматори, които могат да се изключват, за да се изключи вероятността от неволно образуване на искри.

- Когато разхлабвате връзките, най-напред отделете заземителния проводник (свързан е с рамата на превозното средство). При свързване тази връзка се изпълнява последна (късите съединения се избягват с инструмент).

- При зареждане най-напред се свързва акумулаторът, а след това зарядното устройство.

- При зареждане в затворени помещения трябва да се осигури добра вентилация.

- За акумулаторите в купето трябва да са използва маркуч за отвеждане на газовете.

За своя собствена безопасност винаги носете защитни очила, когато боравите с оловно-киселинни акумулатори.

Вече само отделни видове акумулатори се предлагат като предварително сухо заредени акумулатори.

Останалите акумулатори са готови за употреба веднага след закупуването им (напълнени и заредени)!

 

Ненапълнените заредени стартерни акумулатори са готови за ползване без специално зареждане, след като бъдат напълнени с киселина.

– При пълнене температурата на акумулатора и на киселината трябва да бъде минимум 10 °C.

– Запушалката се сваля.

– Отделните клетки на акумулатора се пълнят със сярна киселина по VDE 0510, плътност 1,28 kg/l (за тропическите страни 1,23 kg/l) до маркировката за максимално ниво на киселината или 15 mm над горния ръб на плочата.

– Акумулаторът се оставя в покой за 20 минути, няколко пъти леко се накланя и при нужда се долива киселина.

– Запушалката се завинтва или притиска. Пръските киселина, ако има такива, се забърсват.

- Преди монтаж напрежението на акумулатора трябва да бъде мин. 12,60 волта, а плътността на киселината – мин. 1,26.

 

Първоначално зареждане за привеждане в работно състояние: Ако акумулаторът се затопля при пълнене, ако електролитът се разпенва (бурно образуване на газове) или след пълнене и изтичане на времето за активиране не достигне посочените по-горе стойности, трябва да се извърши първоначално зареждане за привеждане в работно състояние.

Принципно не се разрешава свързване на акумулатори от различен тип. Заради различните си конструкции различните видове акумулатори имат различни вътрешни съпротивления и различни зарядни характеристики.

 

Възможно е да се случи следното:

- Акумулатор или група акумулатори не се зарежда или се получава презареждане.

- Протичат големи компенсационни токове, които водят до отказ на предпазители или до прекомерно нагряване на проводници.

 

При успоредно или последователно свързване на акумулатори трябва да се обърне внимание на следното:

- Двата акумулатора трябва да имат сходни дати на производство!

- Двата акумулатора трябва да имат едно и също остатъчно напрежение.

- Двата акумулатора трябва да са от идентичен тип!

- Свързващите проводници трябва да бъдат възможно най-къси.

- Свързващите проводници трябва да имат достатъчно големи параметри.

За да отворите запушалките на акумулатора, първо трябва да свалите горния етикет.

 

За отваряне на запушалките на клетките задължително ползвайте шлицова отвертка с подходящ размер, или специален „ключ за запушалки" от Banner. Отвертката трябва да има ширина на захвата от мин. 14mm (макс. 16mm). Ако се използва твърде малка отвертка, запушалката или „кръстообразният жлеб" ще се повредят и самата запушалка няма да може да бъде извадена.

 

Ключ за запушалки Banner можете да поръчате от Banner (номер на част 1030001600).

 

Благодарение на специалния си уплътнителен пръстен запушалките са затегнати здраво. ...това здраво фиксиране е необходимо, за да се осигури на крайния клиент максимална сигурност по отношение на електростатичните разряди.

 

Вследствие на електростатичните разряди е възможно да се получи електрическа дъга в акумулатора. В най-лошия случай гърмящият газ, който е в акумулатора, се възпламенява, и се получава експлозия. С помощта на специални запушалки успяхме да сведем до минимум риска от пробив (в случай на електростатично разреждане).

 

Когато боравите с оловно-киселинен акумулатор, задължително ползвайте защитни очила!

 

ВНИМАНИЕ: Не се разрешава отваряне на AGM акумулаторите Running Bull AGM и Running Bull Back Up. За продуктовата гама Buffalo Bull не се изисква специален инструмент.

Stopfendreher

Напълно зареденият акумулатор Banner може да се съхранява с остатъчно напрежение до 12,50V. В зависимост от температурата на околната среда акумулаторите могат да бъдат съхранявани до 12 месеца без необходимост от дозареждане. Колкото по-ниска е температурата на околната среда, толкова по-малко е саморазреждането на акумулатора.

 

За да бъда съвсем сигурен, бих проверил остатъчното напрежение след около 3 месеца. Ако то е < 12,50V, акумулаторът трябва да се дозареди, при < 12,60V бих проверил отново след около месец.

 

Ако дозареждате акумулатора на открито, той най-напред трябва да премине температура над 0°C, след което зареждането може да започне.

 

Ако се наложи зареждане, можете да демонтирате акумулатора и да го оставите да „се размрази“ в помещения с температура >0°C. ...или оставете зарядното устройство да бъде свързано към акумулатора за няколко дни, в началото зарядната енергия ще се използва за неговото затопляне.

 

Не се притеснявайте, напълно зареденият оловно-киселинен акумулатор замръзва „чак" при около -70°C... Разреденият акумулатор (остатъчно напрежение = 12,0V) обаче замръзва при температури няколко градуса под нулата!

 

Ето няколко неща, на които трябва да обърнете внимание:

- Преди дозареждане компенсирайте липсващия електролит с дестилирана или деминерализирана вода до достигане на максималното ниво.

- Зареждайте акумулатора (разединен) преди да го заземите, докато индикацията на зарядното устройство сигнализира за това.

- Изключете всички консуматори от акумулатора (като ги разедините от клемите, или издърпайте главния предпазител)

- Внимавайте повърхността на акумулатора да остане суха и т.н.

- В случай на демонтаж съхранявайте акумулатора на сухо и по възможност хладно място (напълно зареден).

- За съхраняване на акумулатора поставете защита против късо съединение.

- Зареждайте докрай акумулаторите преди монтаж в автомобила или преди да ги свържете към бордовата мрежа.

- Накрая най-важното: Когато боравите с оловно-киселинен акумулатор, задължително носете защитни очила!

 

Има и подходящи зарядни устройства, които изпълняват автоматично поддържане в заредено състояние (всички устройства Banner Accucharger). Зарядното устройство може да остане свързано към акумулатора през цялата зима, без той да се повреди.

Yes. This is exactly the same technology as Banner Running Bull AGM batteries.
 

Only different designations from different suppliers are used. For example, Mercedes notes VRLA on the top label of AGM start/stop car batteries.

VRLA car batteries can be replaced by the Banner Running Bull AGM. In identical box and in the same performance class.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, the acid is absorbed in the glass fleece and thus bound.

VRLA = Valve Regulated Lead Acid, a valve-regulated lead/acid battery with AGM technology.

Yes. This is exactly the same technology as the Banner Running Bull EFB batteries.
 

There are often different names used on the market for start/stop technology in the battery sector:

AFB = Advanced Flooded Battery
ECM = Enhanced Cyclic Mat
EFB = Enhanced Flooded Battery


AFB and ECM car batteries can be replaced by the Banner Running Bull EFB. In identical housing and identical performance class.

Carbon additives allow faster battery charging and improve cycle stability.

The "carbon loaded" technology enables better battery chargeability by incorporating carbon additives in the negative active mass. These carbon particles ensure increased conductivity of the active mass and increased current absorption capacity of the battery.

The result is a significant reduction in loading time!

Furthermore, the use of carbon additives reduces the gassing voltage, thus avoiding potential acid stratification.

 

It is not without reason that carbon is mentioned in the same breath as the most modern high-tech applications. Due to its low weight and at the same time enormous strength it is used in various areas - from motor sports, over aerospace up to offshore wind power plants... and now also in banner batteries!

 

Lead-acid batteries benefit from both the exceptionally good conductivity and the thermal properties of this high-tech material. Special carbon additives improve the chargeability and cycle stability of lead-acid batteries and show their full strength, especially in EFB batteries for vehicles with start/stop function or high energy consumption.

 

The use of carbon is further proof of the innovative power and continuous development work of banners, which is appreciated by renowned car manufacturers around the globe.

 

What is carbon?
Carbon is a chemical element found in nature in pure form (diamond, graphite) or in compounds such as carbonates, carbon dioxide, crude oil, natural gas and coal. Carbon is able to form complex molecules and forms the basis of all life on earth.

Yes, essential.

 

A conventional starter battery is, as the name suggests, basically designed to provide a high short energy boost to start the vehicle.

As soon as the engine is running, the vehicle's charging system ensures that the energy taken from the battery is recharged and supplies all other electrical loads.


When compared to running, the starter battery of the Sprinter and the long-term discharge battery would be a marathon runner.

 

A long-term discharge battery in the hobby/leisure time range is required in order to supply a considerably lower current for the on-board power supply and a large number of electrical/electronic consumers over a longer period of time; it is also discharged and recharged several times.

This means that the technology and components differ significantly from those of a starter battery, so that the use of a starter battery in a cyclic application can lead to premature battery wear or even total battery failure in the first months of operation.

 

Banner Tip: For a long service life of an on-board battery.

An on-board battery should be discharged to a maximum of 50% charge. In principle, the lower the discharge, the shorter the expected service life. Please ensure immediate and sufficient recharging after each discharge.

Моля, приемете Маркетингови бисквитки, за да видите съдържанието