5-ТЕ НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСА

И ТЕХНИТЕ ОТГОВОРИ

– Заради чувствителната електроника в превозното средство помощ при стартиране трябва да се оказва само с Banner Booster.

– Ако автомобил оказва помощ за запалване на друг автомобил, при отделяне от клемите може да се появят колебания в напрежението, които да повредят или дори да унищожат електрониката на превозното средство.

– Ето защо, когато ползвате стартови помощни кабели, следвайте долните инструкции!

– Когато за помощ при стартиране се ползва стартов помощен кабел, се препоръчва употребата на стандартни стартови помощни кабели (напр. по DIN 72 553). – Спазвайте указанията от ръководството за ползване на стартовия помощен кабел.

– Свързват се само акумулатори с еднакво номинално напрежение.

– Свързване към клемите: Двигателите на двете превозни средства се изключват! Първо се свързват двата положителни полюса 1 с 2, а след това отрицателният полюс на превозното средство-донор 3 се свързва към шасито на нуждаещото се от помощ превозно средство 4 извън акумулатора. (Спазват се указанията от производителя на превозното средство).

– Сега нуждаещото се от помощ превозно средство се стартира за макс. 15 секунди, а превозното средство-донор не се включва.

– Отделяне от клемите: Кабелите се разединяват в обратен ред.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

За да се осигури дълъг експлоатационен живот на акумулатора, е необходимо спазването на следните указания:

- Повърхността на акумулатора се поддържа суха и чиста.

- Нивото на киселината се проверява редовно, при необходимост се долива обезсолена или дестилирана вода. Никога да не се долива киселина. При големи загуби на вода е необходимо специалист да провери напрежението на регулатора.

- Не се използват подобрители.

- Нивото на зареждане на акумулатора се проверява чрез измерване плътността на киселината или на остатъчното напрежение. Ако плътността на киселината е под 1,24 kg/l или 12,50V, акумулаторът трябва да се дозареди.

- За сезонно използваните автомобили препоръчваме двукратно изравнително зареждане с външно зарядно устройство или устройство за поддържане на заряда.

 

Преди да бъде изведен от експлоатация, акумулаторът задължително се зарежда докрай.

 

Running Bull AGM/BackUp: Нивото на зареждане може да се определи само чрез остатъчното напрежение. Ако това остатъчно напрежение е ≤ 12,50 V, акумулаторът трябва да се дозареди. Не се разрешава измерване на плътността на киселината или доливане на дестилирана вода, тъй като това ще унищожи акумулатора.

– Преди да заредите акумулатора с течност, проверете нивото на електролита и ако е необходимо долейте деминерализарана или дестилирана вода макс. до маркировката за ниво на киселината или 15 mm над горния ръб на плочата.

 

Трябва ли акумулаторът да се демонтира, за да бъде зареден и за да се избегнат повреди по транспортното средство? Обърнете внимание на вида зарядно устройство. На много места в ръководството за експлоатация от производителя на автомобила или в това от производителя на зарядното устройство ще намерите ценни съвети за зареждане в транспортното средство. Общ принцип: напълно автоматичните зарядни устройства (ограничаване на зарядното напрежение до 14,8V) са подходящи за зареждане на акумулатори, монтирани в транспортни средства.

Ако Вашето зарядно устройство има автоматичен режим с напрежения >15,9V, задължително разединете акумулатора от бордовата електроника или я извадете от транспортното средство. В най-лошия случай е възможно управляващите модули да бъдат унищожени от свръхнапреженията, а възникналата щета би била огромна! Внимание: Когато отделяте акумулатора от клемите, спазвайте указанията на производителя на транспортното средство.

 

– Зареждайте акумулаторите само с постоянен ток. Положителният полюс (+) на акумулатора се свързва с положителния полюс (+) на зарядното устройство, а отрицателният полюс (-) с отрицателния полюс (-).

– Зарядното устройство се включва след свързване на акумулатора. При завършване на зареждането се изключва първо зарядното устройство.

– Като заряден ток се препоръчва най-малко една десета от капацитета. (напр. 44 Ah: 10 = 4,4 A заряден ток).

– Температурата на киселината по време на зареждането не трябва да превишава 55 ° C. При превишаване зареждането трябва да се прекъсне.

– При зареждане трябва да се осигури добра вентилация.

- Винтовите тапи на акумулатора не трябва да се отварят.

- Имайте предвид, че отнетият капацитет трябва да се зареди обратно 1,2 пъти. (Например: отнет капацитет 30Ah --> обрано зареждане 36Ah!)

- Зареждането е завършено, когато токът наближава 0 или повече не намалява, или когато автоматичното зарядно устройство се изключи.

 

За дълбоко разредените акумулатори с течност се препоръчва зарядно напрежение от 16V (задължително разединете акумулатора от бордовата електроника)!

 

Внимание: По време на зареждането се образува силно експлозивен гърмящ газ! Огънят, искрите, откритият пламък и тютюнопушенето са забранени!

 

Running Bull AGM/BackUp: Задължително се зарежда със зарядно устройство с регулиране на напрежението (макс. 14,8V)! Употребата на конвенционални зарядни устройства, при които стойността на напрежението не може да се регулира, може да доведе до унищожаване на акумулатора заради презареждане и да предизвика изтичане на електролита!

Ако превозното средство няма да се ползва или ще престои дълго време, без да се движи (престой или презимуване), демонтирайте акумулатора, съхранявайте го на сухо и хладно място (без вероятност от измръзване). Или заредете акумулатора докрай и го дозаредете, ако остатъчното напрежение падне под 12,50V, или го свържете към устройство за автоматично поддържане на заряда (напр. Banner Accucharger).

 

Най-добре е да ползвате зарядни устройства с регулиране на напрежението (Banner Accucharger). Тези устройства извършват автоматично процеса на зареждане. В зависимост от капацитета на акумулатора можете да ползвате следните зарядни устройства:

3-20 Ah – Banner Accucharger 6/12V 2A – артикулен номер 1240000020

> 20 Ah – Banner Accucharger 12V 3A – артикулен номер 1240000030

 

- Демонтирайте акумулатора от превозното средство и задължително отделете кабела от клемите (първо отрицателния полюс). Внимание: Без електрозахранване е възможно данните в бордовия компютър, радиото и др. да изчезнат!

- Най-напред свържете зарядното устройство към акумулатора, след което го включете. След зареждане първо изключете зарядното устройство, а след това отделете акумулатора от клемите.

- Заряден ток: макс. 1/10 ампера от капацитета на акумулатора.

- Прекъснете зареждането, ако температурата е над +55 ° C.

- След зареждане проверете нивото на електролита или при нужда долейте деминерализирана вода (отнася се само за акумулатори с електролит, не и за АGM, акумулатори с гел или AGM PROfessional!).

- Осигурете добро проветряване на помещението! При зареждане се образува експлозивен гърмящ газ. Тютюнопушенето, откритите пламъци и образуването на искри са забранени!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

За да достигне пълна мощност и експлоатационен живот, акумулаторът се зарежда докрай преди монтаж (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Подготовка: Отворът за отвеждане на газове е затворен и задължително се отваря преди пускане на акумулатора в експлоатация. За тази цел се сваля защитната капачка или се отрязва края на маркуча за отвеждане на газове. Пълнене: Свалете всички запушалки на акумулатора. Ползвайте само специална киселина (плътност 1,28 kg/l), опакована в специален пластмасов съд към акумулатора. Напълнете до маркировката за максимално ниво, оставете акумулатора в покой за 30 мин. Внимание: Съдът за киселина с остатъчното количество в него се предава в пункт за събиране на опасни отпадъци. Остатъчното количество киселина не трябва да попада в канализацията. Празните съдове за киселина се изхвърлят като битов пластмасов отпадък. Пускане: За да достигне пълна мощност, акумулаторът се зарежда докрай с киселина преди монтаж. Според информацията от ръководството за експлоатация на зарядното устройство или на акумулатора, зареждането трябва да продължи около 5-10 часа с мин. 1/10 от капацитета на акумулатора (Ah). Капацитетът на акумулатора е посочен в цифра 2 и 3 на DIN номера върху отделния кашон: Ако номерът например е 509 14, значи капацитетът на акумулатора е 9 Ah, следователно зарядният ток е 0,9 A. След зареждане проверете нивото на киселината и при нужда долейте деминерализирана вода. Затворете акумулатора със запушалката. Поддръжка: Нивото на киселината никога не трябва да пада под маркировката за минимум. За доливане използвайте само деминерализирана вода (обезсолена или дестилирана по VDE 0510). 

Обърнете внимание: Bike Bull не може да се монтира в странична позиция!

 

2. Bike Bull AGM

Подготовка: Махнете печата на акумулатора, малко преди да го напълните. Ще се чуе леко свистене. Пълнене: Ползвайте само специална киселина (плътност 1,32 kg/l), опакована в специален пластмасов съд към акумулатора. Оставете акумулатора в покой за 30 мин. След пълнене акумулаторът се затваря с лайсната със запушалки и не се разрешава да се отваря повече. Отварянето унищожава акумулатора. Внимание: Съдът за киселина с остатъчното количество в него се предава в пункт за събиране на опасни отпадъци. Остатъчното количество киселина не трябва да попада в канализацията. Празните съдове за киселина се изхвърлят като битов пластмасов отпадък. Пускане: За да достигне пълна мощност, акумулаторът се зарежда докрай с киселина преди монтаж. Според информацията от ръководството за експлоатация на зарядното устройство или на акумулатора, зареждането трябва да продължи около 5-10 часа с мин. 1/10 от капацитета на акумулатора (Ah). Капацитетът на акумулатора е посочен в цифра 2 и 3 на DIN номера върху отделния кашон: Ако номерът например е 518 21, значи акумулаторът е с капацитет 18 Ah, а зарядният ток е около 1,8 A. 

Обърнете внимание: Bike Bull AGM не може да се монтира в странична позиция!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Пускане: Акумулаторът е предварително зареден и може да се монтира директно.

Обърнете внимание: Bike Bull GEL/Bike Bull AGM PROfessional може да се монтира в странична позиция!

 

Обща информация: Препоръчваме да се ползва зарядно устройство с регулиране на напрежението Banner Accucharger 6/12V 2A или 12V 3A.

Внимание: Никога не монтирайте неизискващ поддръжка акумулатор (AGM, GEL, AGM PROfessional) в мотоциклет без регулатор! Максималното зарядно напрежение от 14,8 V не трябва да се превишава!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme
Моля, приемете Маркетингови бисквитки, за да видите съдържанието