Na těchto webových stránkách jsou používány tzv. cookies. Soubory označované jako cookies se používají k zajištění navigace uživatele na těchto stránkách a k provádění webové analýzy, čímž nám pomáhají tyto webové stránky dále vylepšovat a optimalizovat jejich uživatelskou přívětivost. Další informace najdete zde: Tiráž

5 NEJČASTĚJI POKLÁDANÝCH DOTAZŮ

A ODPOVĚDI NA NĚ

– Z důvodu ochrany citlivé elektroniky ve vozidle je jako pomocný startovací zdroj obecně nutno používat pouze startovací zdroj Banner Booster. – Startování automobilu pomocí baterie v jiném automobilu může při odsvorkování vést k napěťovým špičkám a poškodit nebo dokonce zničit při tom elektroniku vozidla.

– Proto, pokud používáte startovací kabely, dodržujte následující návod!

– Při pomocném startování se startovacími kabely se doporučuje použití normovaných startovacích kabelů (např. podle normy DIN 72 553). – Dbejte pokynů uvedených v návodu na použití startovacích kabelů.

– Propojujte pouze baterie se stejným jmenovitým napětím.

– Připojení: V obou vozidlech vypněte motor! Nejprve propojte kladné póly 1 a 2 a poté záporný pól vozidla poskytujícího startovací pomoc 3 s holým kovovým místem vozidla vyžadujícího startovací pomoc 4, a to stranou této baterie. (Je při tom nutno dodržet pokyny výrobce vozidla).

– Nyní zkoušejte vozidlo vyžadující startovací pomoc po dobu max. 15 vteřin nastartovat, vozidlo poskytující startovací pomoc při tom nestartujte.

– Odpojení: Odpojení kabelů proveďte v obráceném pořadí.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

Plně nabitou baterii Banner můžete skladovat až do hodnoty napětí v klidu 12,50 V. V závislosti na teplotě okolního prostředí lze baterie skladovat po dobu až 12 měsíců bez dobíjení. Čím nižší je teplota okolní prostředí, tím menší je samovolné vybíjení baterie.

 

Z preventivních důvodů doporučujeme kontrolovat napětí baterií v klidu v intervalu cca 3 měsíců. Je-li toto napětí < 12,50 V, je nutno baterii dobít, je-li hodnota < 12,60 V je třeba provést opětovnou kontrolu po cca jednom měsíci.

 

Dobíjíte-li baterii ve venkovním prostředí, mějte prosím na zřeteli to, že baterie se nejprve musí zahřát na teplotu převyšující 0°C, aby se mohla začít nabíjet.

 

V případě nutnosti nabití můžete baterii vymontovat a nechat ji „rozmrazit“ v místnosti s teplotou >0 °C. ...nebo jednoduše nechejte k baterii několik dní připojenou nabíječku, pak totiž bude nabíjecí energie ze začátku využita na zahřívání baterie.

 

Žádné zbytečné obavy, plně nabitá olovokyselinová baterie zamrzá teprve při teplotě cca -70 °C..... Vybitá baterie (napětí v klidu = 12,0 V) však zamrzá již při několika málo stupních pod nulou!

 

Níže uvádíme několik skutečností, kterým je třeba věnovat pozornost:

- Před začátkem dobíjení doplňte chybějící elektrolyt jeho dolitím destilovanou nebo demineralizovanou vodou po značku MAX.

- Před zazimováním nechejte baterii (zvlášť) dobít na plnou kapacitu, dokud není tento stav signalizován nabíječkou.

- Odpojte od baterie všechny spotřebiče (odpojení odsvorkováním baterie nebo vytažením hlavní pojistky)

- Dbejte na to, aby povrch baterie zůstával stále suchý.

- V případě vymontování je nutno baterii uložit na suchém a co nejchladnějším místě (plně nabitou).

- Před skladováním baterii opatřete ochranou proti zkratu.

- Před instalací do motorového vozidla resp. před stykem s palubní sítí je nutno baterie vždy plně nabít.

- A na závěr to nejdůležitější: Během manipulace s olovokyselinovými bateriemi bezpodmínečně noste ochranné brýle!

 

Existují rovněž nabíječky zajišťující automatické udržování nabitého stavu (všechny přístroje Banner Accucharger). Taková nabíječka pak může zůstat k baterii připojená celou zimu, aniž by to baterii jakkoli uškodilo.

– V případě mokrých baterií zkontrolujte před začátkem dobíjení hladinu elektrolytu a je-li to třeba, dolijte demineralizovanou nebo destilovanou vodu po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad horní hranu desky.

 

Je třeba baterii před nabíjením vymontovat, aby se předešlo poškození vozidla? Zohledněte, prosím, o jaký typ nabíječky se jedná. V návodech k obsluze od výrobce vozidla resp. výrobce nabíječky se mnohdy nacházejí cenné rady pro nabíjení baterie ve vozidle. Obecně platí pravidlo, že plně automatické nabíječky (omezení nabíjecího napětí na 14,8 V) jsou velmi dobře způsobilé pro nabíjení baterií nainstalovaných ve vozidle.

Má-li Vaše nabíječka automatický režim s napětími >15,9 V, je bezpodmínečně nutné odpojit baterii od palubní elektroniky, popř. ji z vozidla vymontovat. V nejhorším případě by mohlo dojít ke zničení vestavěných řídicích jednotek následkem přepětí a ke vzniku enormně vysoké škody! Pozor: Při odsvorkování je nutno dodržovat pokyny výrobce vozidla.

 

– Baterie smějí být nabíjeny pouze stejnosměrným proudem. Propojte kladný pól (+) baterie s kladným pólem (+) nabíječky a záporný pól (-) baterie se záporným pólem (-) nabíječky.

– Nabíječku zapněte až po připojení baterie. Po skončení nabíjení vypněte nejprve nabíječku.

– Jako nabíjecí proud se doporučuje desetina kapacity baterie. (např. 44 Ah: 10 = nabíjecí proud 4,4 A ).

– Teplota elektrolytu nesmí během nabíjení přesáhnout hranici 55 °C. Dojde-li k takovému zvýšení teploty, je nutno nabíjení přerušit.

– Během nabíjení musí být zajištěno důkladné větrání.

- Šroubové spoje baterií není nutno otevírat.

- Mějte na zřeteli, že zpětně dobíjet je třeba 1,2násobek odebrané kapacity. (např.: odebraná kapacita 30 Ah --> zpětné dobití 36 Ah!)

- Nabíjení je dokončeno, jakmile nabíjecí proud poklesne k nule resp. již neklesá, v případě automatické nabíječky, když se tato vypne.

 

Pro hluboce vybité mokré baterie se doporučuje nabíjecí napětí 16 V (baterii bezpodmínečně odpojte od plaubní elektroniky)!

 

Pozor: Během nabíjení dochází k tvorbě vysoce výbušného, třaskavého plynu! Zdroje ohně, jisker, otevřeného světla, stejně jako kouření jsou zakázány!

 

Running Bull AGM/BackUp: Nabíjejte bezpodmínečně pomocí nabíječky s regulací napětí (max. 14,8 V)! Použití běžných, napěťově neregulovaných nabíječek vede ke zničení baterie v důsledku přebití a způsobuje únik elektrolytu!

Společnost Banner doporučuje instalovat pouze baterie s napětím v klidu > 12,50 V.

 

– Před montáží a demontáží baterie vypněte motor a všechny elektrické spotřebiče.

– Vyvarujte se vzniku zkratů při používání nářadí.

– Při demontáži nejprve odsvorkujte záporný pól (-), poté kladný pól (+).

– Před montáží baterie vyčistěte plochu pro uložení baterie ve vozidle.

– Baterii pevně ukotvěte.

– Póly baterie a pólové svorky vyčistěte a mírně je namažte tukem bez obsahu kyselin.

– Při montáži nejprve nasvorkujte kladný pól (+), poté záporný pól (-). Dbejte na pevné usazení pólových svorek.

 

Pozor: Dodržujte pokyny výrobce vozidla (v návodu k obsluze nebo návodu na údržbu)!

Baterie ve vozidle bývá namnoze častěji vybíjena než nabíjena. Tato „negativní bilance nabíjení" dává každé baterii pořádně zabrat....

 

Zejména v zimním období navíc palubní síť a startovací baterii zatěžují početné elektrické spotřebiče. A k tomu ještě nízké venkovní teploty.... Ty působí jednak na motorový olej, který začíná houstnout, což má za následek vznik vysokých třecích sil v motoru, a za druhé mají vliv rovněž na průběh chemické reakce v moderních bateriích na bázi Ca/Ca a na absorpční schopnost těchto baterií při nabíjení.

 

Situaci ještě dále znesnadňuje to, že olovokyselinová baterie se začíná nabíjet teprve poté, co dosáhne teploty >0°C. V počáteční fázi jízdy se tak veškerá dostupná nabíjecí energie využívá na zahřátí baterie (v podobě elektrochemického procesu). Jakmile se baterie konečně dostane do fáze vlastního nabíjení, velká část vlastníků motor svého vozidla už zase vypíná.

 

V závislosti na typu vozidla resp. místu instalace baterie je přitom teplotního rozpětí umožňujícího nabíjení baterie dosaženo až po průběžném projetí jízdní trasy o délce nejméně 20 km...

 

Nápravu zajistí dobití baterie pomocí externí nabíječky.

Acchucharger Ladegeräte, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladegeräte