Na těchto webových stránkách jsou používány tzv. cookies. Soubory označované jako cookies se používají k zajištění navigace uživatele na těchto stránkách a k provádění webové analýzy, čímž nám pomáhají tyto webové stránky dále vylepšovat a optimalizovat jejich uživatelskou přívětivost Pokud nechcete nahrávku, můžete jej zakázat v části Právní upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů

5 NEJČASTĚJI POKLÁDANÝCH DOTAZŮ

A ODPOVĚDI NA NĚ

– Z důvodu ochrany citlivé elektroniky ve vozidle je jako pomocný startovací zdroj obecně nutno používat pouze startovací zdroj Banner Booster. – Startování automobilu pomocí baterie v jiném automobilu může při odsvorkování vést k napěťovým špičkám a poškodit nebo dokonce zničit při tom elektroniku vozidla.

– Proto, pokud používáte startovací kabely, dodržujte následující návod!

– Při pomocném startování se startovacími kabely se doporučuje použití normovaných startovacích kabelů (např. podle normy DIN 72 553). – Dbejte pokynů uvedených v návodu na použití startovacích kabelů.

– Propojujte pouze baterie se stejným jmenovitým napětím.

– Připojení: V obou vozidlech vypněte motor! Nejprve propojte kladné póly 1 a 2 a poté záporný pól vozidla poskytujícího startovací pomoc 3 s holým kovovým místem vozidla vyžadujícího startovací pomoc 4, a to stranou této baterie. (Je při tom nutno dodržet pokyny výrobce vozidla).

– Nyní zkoušejte vozidlo vyžadující startovací pomoc po dobu max. 15 vteřin nastartovat, vozidlo poskytující startovací pomoc při tom nestartujte.

– Odpojení: Odpojení kabelů proveďte v obráceném pořadí.

Banner Starthilfegerät, Booster, Jump Starter,

Pro dosažení dlouhé doby životnosti baterie je nutno řídit se následujícími pokyny:

- Povrch baterie udržujte tak, aby byl čistý a suchý.

- Pravidelně kontrolujte hladinu kyseliny a v případě potřeby ji dolévejte odsolenou nebo destilovanou vodou. K dolévání nikdy nepoužívejte kyselinu. V případě vysokých ztrát vody je třeba nechat napětí regulátoru zkontrolovat příslušným odborníkem.

- Nepoužívejte tzv. zušlechťující prostředky.

- Stav nabití baterie lze ověřit změřením hustoty kyseliny resp. napětí v klidu. Činí-li hustota kyseliny méně než 1,24 kg/l resp. napětí v klidu pokleslo pod hodnotu 12,50 V, je nutno baterii dobít.

- V případě sezónního využití vozidla se doporučuje provést dvakrát vyrovnávací nabíjení pomocí externí nabíječky resp. používat udržovací nabíječku.

 

V každém případě však musí být baterie před odstavením z provozu plně nabita.

 

Running Bull AGM/BackUp: Stav nabití lze zjistit výhradně změřením napětí v klidu. Pokud napětí v klidu pokleslo pod hodnotu 12,50 V, je nutno baterii dobít. Měření hustoty kyseliny resp. dolévání destilované vody není dovoleno - způsobilo by zničení baterie.

– V případě mokrých baterií zkontrolujte před začátkem dobíjení hladinu elektrolytu a je-li to třeba, dolijte demineralizovanou nebo destilovanou vodu po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad horní hranu desky.

 

Je třeba baterii před nabíjením vymontovat, aby se předešlo poškození vozidla? Zohledněte, prosím, o jaký typ nabíječky se jedná. V návodech k obsluze od výrobce vozidla resp. výrobce nabíječky se mnohdy nacházejí cenné rady pro nabíjení baterie ve vozidle. Obecně platí pravidlo, že plně automatické nabíječky (omezení nabíjecího napětí na 14,8 V) jsou velmi dobře způsobilé pro nabíjení baterií nainstalovaných ve vozidle.

Má-li Vaše nabíječka automatický režim s napětími >15,9 V, je bezpodmínečně nutné odpojit baterii od palubní elektroniky, popř. ji z vozidla vymontovat. V nejhorším případě by mohlo dojít ke zničení vestavěných řídicích jednotek následkem přepětí a ke vzniku enormně vysoké škody! Pozor: Při odsvorkování je nutno dodržovat pokyny výrobce vozidla.

 

– Baterie smějí být nabíjeny pouze stejnosměrným proudem. Propojte kladný pól (+) baterie s kladným pólem (+) nabíječky a záporný pól (-) baterie se záporným pólem (-) nabíječky.

– Nabíječku zapněte až po připojení baterie. Po skončení nabíjení vypněte nejprve nabíječku.

– Jako nabíjecí proud se doporučuje desetina kapacity baterie. (např. 44 Ah: 10 = nabíjecí proud 4,4 A ).

– Teplota elektrolytu nesmí během nabíjení přesáhnout hranici 55 °C. Dojde-li k takovému zvýšení teploty, je nutno nabíjení přerušit.

– Během nabíjení musí být zajištěno důkladné větrání.

- Šroubové spoje baterií není nutno otevírat.

- Mějte na zřeteli, že zpětně dobíjet je třeba 1,2násobek odebrané kapacity. (např.: odebraná kapacita 30 Ah --> zpětné dobití 36 Ah!)

- Nabíjení je dokončeno, jakmile nabíjecí proud poklesne k nule resp. již neklesá, v případě automatické nabíječky, když se tato vypne.

 

Pro hluboce vybité mokré baterie se doporučuje nabíjecí napětí 16 V (baterii bezpodmínečně odpojte od plaubní elektroniky)!

 

Pozor: Během nabíjení dochází k tvorbě vysoce výbušného, třaskavého plynu! Zdroje ohně, jisker, otevřeného světla, stejně jako kouření jsou zakázány!

 

Running Bull AGM/BackUp: Nabíjejte bezpodmínečně pomocí nabíječky s regulací napětí (max. 14,8 V)! Použití běžných, napěťově neregulovaných nabíječek vede ke zničení baterie v důsledku přebití a způsobuje únik elektrolytu!

V případě delší doby nepoužívání a odstavení motocyklu (např. v zimním období) baterii vyjměte a uložte ji na suchém a chladném (nemrznoucím) místě. Baterii buďto nabijte na plnou kapacitu a při poklesu napětí v klidu pod hranici 12,5 V ji vždy dobijte anebo ji připojte k udržovací nabíječce (např. Banner Accucharger).

 

Optimální je používat nabíječky s regulací napětí (Banner Accucharger). Tyto nabíječky automaticky zajistí správné nabití. V závislosti na kapacitě baterie můžete používat následující nabíječky:

3-20 Ah - Banner Accucharger 6/12V 2A - č. pol. 1240000020

> 20 Ah - Banner Accucharger 12V 3A - č. pol. 1240000030

 

- Vymontujte baterii z vozidla, resp. v každém případě odpojte od svorek kabel baterie (nejprve se odpojuje záporný pól). Pozor: Po odpojení elektrického napájení můžete přijít o data v palubním počítači, autorádiu apod.!

- Nejprve připojte nabíječku k baterii a až poté ji zapněte. Po skončení nabíjení nejprve vypněte nabíječku a poté odsvorkujte baterii.

- Nabíjecí proud: max. 1/10 A vztažených ke kapacitě baterie.

- Přesáhne-li teplota +55 °C, nabíjení přerušte.

- Po dobití zkontrolujte hladinu elektrolytu a v případě potřeby ho dolijte demineralizovanou vodou (platí jen pro mokré baterie, nikoli pro AGM, GEL nebo AGM PROfessional!) .

- Zajistěte dobré větrání odpovídajícího prostoru! Při nabíjení se vytváří třaskavý plyn představující ohrožení výbuchem. Bezpodmínečně se proto vyvarujte manipulace s otevřeným plamenem a činností, při nichž vzniká jiskření!

Banner Accucharger, Ladegerät, Lader, Erhaltungsladung, Ausgleichsladung

Pro dosažení maximálního výkonu a životnosti musí být baterie před montáží nabita na plnou kapacitu (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Příprava: Otvor na odplyňování je uzavřený a musí být před zprovozněním baterie otevřen. Za tímto účelem sejměte ochranné víčko resp. ořízněte na konci hadičku na odplyňování. Plnění: Vyjměte všechny zátky baterie. Používejte pouze speciální kyselinu (hustota 1,28 kg/l), která je přiložena k baterii ve zvláštní plastové nádobě. Plnění provádějte po značku MAX, poté dopřejte baterii 30 minut odpočinku. Pozor: Nádoby se zbytkovou kyselinou odevzdejte ve sběrném dvoře odebírajícím nebezpečné látky. Zbytková kyselina nesmí proniknout do kanalizace. Prázdné nádoby od kyseliny zlikvidujte jako plast v domovním odpadu. Uvedení do provozu: Pro dosažení maximálního výkonu musí být baterie po naplnění kyselinou před montáží nabita na plnou kapacitu. V souladu s návodem na obsluhu nabíječky resp. baterie nabíjejte po dobu cca 5 až 10 hodin s napětím max. 1/10 kapacity baterie (Ah). Kapacitu baterie zjistíte podle druhé a třetí číslice čísla DIN uvedeného na kartónovém obalu: Jestliže je toto číslo např. 509 14, pak má baterie kapacitu 9 Ah a jako nabíjecí proud je proto třeba zvolit cca 0,9 A. Po skončení nabíjení zkontrolujte hladinu kyseliny a v případě potřeby ji dolijte demineralizovanou vodou. Baterii opět uzavřete zátkami. Údržba: Nikdy nenechejte klesnout hladinu kyseliny pod značku MIN. K dolévání používejte pouze demineralizovanou vodu (odsolenou nebo destilovanou podle normy DIN VDE 0510). 

Mějte, prosím, na zřeteli: V případě baterie Bike Bull není možná instalace v poloze na bok!

 

2. Bike Bull AGM

Příprava: Pečeť baterie sejměte až těsně před začátkem plnění. Zaslechnete při tom tiché zasyčení. Plnění: Používejte pouze speciální kyselinu (hustota 1,32 kg/l), která je přiložena k baterii ve zvláštní plastové nádobě. Poté dopřejte baterii 30 minut odpočinku. Po nabití se baterie uzavře zátkovou lištou a nesmí už být otevírána. V případě otevření dojde ke zničení baterie. Pozor: Nádoby se zbytkovou kyselinou odevzdejte ve sběrném dvoře odebírajícím nebezpečné látky. Zbytková kyselina nesmí proniknout do kanalizace. Prázdné nádoby od kyseliny zlikvidujte jako plast v domovním odpadu. Uvedení do provozu: Pro dosažení maximálního výkonu musí být baterie po naplnění kyselinou před montáží nabita na plnou kapacitu. V souladu s návodem na obsluhu nabíječky resp. baterie nabíjejte po dobu cca 5 až 10 hodin s napětím max. 1/10 kapacity baterie (Ah). Kapacitu baterie zjistíte podle druhé a třetí číslice čísla DIN uvedeného na kartónovém obalu: Jestliže je toto číslo např. 518 21, pak má baterie kapacitu 18 Ah a jako nabíjecí proud je proto třeba zvolit cca 1,8 A. 

Mějte, prosím, na zřeteli: V případě baterie Bike Bull AGM není možná instalace v poloze na bok!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Uvedení do provozu: Baterie je přednabitá a lze ji rovnou nainstalovat.

Mějte, prosím, na zřeteli: V případě baterie Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional je možná instalace v poloze na bok!

 

Všeobecně platí: Doporučujeme použití nabíječky s regulací napětí – Banner Accucharger 6/12V 2A nebo 12V 3A.

Pozor: Nikdy neinstalujte bezúdržbovou baterii (AGM, GEL, AGM PROfessional) do motocyklu bez regulátoru, max. nabíjecí napětí nesmí překročit 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme