Na těchto webových stránkách jsou používány tzv. cookies. Soubory označované jako cookies se používají k zajištění navigace uživatele na těchto stránkách a k provádění webové analýzy, čímž nám pomáhají tyto webové stránky dále vylepšovat a optimalizovat jejich uživatelskou přívětivost Pokud nechcete nahrávku, můžete jej zakázat v části% 1 Právní upozornění a prohlášení o ochraně osobních údajů% 2

5 NEJČASTĚJI POKLÁDANÝCH DOTAZŮ

A ODPOVĚDI NA NĚ

– V případě mokrých baterií zkontrolujte před začátkem dobíjení hladinu elektrolytu a je-li to třeba, dolijte demineralizovanou nebo destilovanou vodu po značku MAX hladiny kyseliny, resp. 15 mm nad horní hranu desky.

 

Je třeba baterii před nabíjením vymontovat, aby se předešlo poškození vozidla? Zohledněte, prosím, o jaký typ nabíječky se jedná. V návodech k obsluze od výrobce vozidla resp. výrobce nabíječky se mnohdy nacházejí cenné rady pro nabíjení baterie ve vozidle. Obecně platí pravidlo, že plně automatické nabíječky (omezení nabíjecího napětí na 14,8 V) jsou velmi dobře způsobilé pro nabíjení baterií nainstalovaných ve vozidle.

Má-li Vaše nabíječka automatický režim s napětími >15,9 V, je bezpodmínečně nutné odpojit baterii od palubní elektroniky, popř. ji z vozidla vymontovat. V nejhorším případě by mohlo dojít ke zničení vestavěných řídicích jednotek následkem přepětí a ke vzniku enormně vysoké škody! Pozor: Při odsvorkování je nutno dodržovat pokyny výrobce vozidla.

 

– Baterie smějí být nabíjeny pouze stejnosměrným proudem. Propojte kladný pól (+) baterie s kladným pólem (+) nabíječky a záporný pól (-) baterie se záporným pólem (-) nabíječky.

– Nabíječku zapněte až po připojení baterie. Po skončení nabíjení vypněte nejprve nabíječku.

– Jako nabíjecí proud se doporučuje desetina kapacity baterie. (např. 44 Ah: 10 = nabíjecí proud 4,4 A ).

– Teplota elektrolytu nesmí během nabíjení přesáhnout hranici 55 °C. Dojde-li k takovému zvýšení teploty, je nutno nabíjení přerušit.

– Během nabíjení musí být zajištěno důkladné větrání.

- Šroubové spoje baterií není nutno otevírat.

- Mějte na zřeteli, že zpětně dobíjet je třeba 1,2násobek odebrané kapacity. (např.: odebraná kapacita 30 Ah --> zpětné dobití 36 Ah!)

- Nabíjení je dokončeno, jakmile nabíjecí proud poklesne k nule resp. již neklesá, v případě automatické nabíječky, když se tato vypne.

 

Pro hluboce vybité mokré baterie se doporučuje nabíjecí napětí 16 V (baterii bezpodmínečně odpojte od plaubní elektroniky)!

 

Pozor: Během nabíjení dochází k tvorbě vysoce výbušného, třaskavého plynu! Zdroje ohně, jisker, otevřeného světla, stejně jako kouření jsou zakázány!

 

Running Bull AGM/BackUp: Nabíjejte bezpodmínečně pomocí nabíječky s regulací napětí (max. 14,8 V)! Použití běžných, napěťově neregulovaných nabíječek vede ke zničení baterie v důsledku přebití a způsobuje únik elektrolytu!

Pro dosažení maximálního výkonu a životnosti musí být baterie před montáží nabita na plnou kapacitu (1. + 2.).

 

1. Bike Bull

Příprava: Otvor na odplyňování je uzavřený a musí být před zprovozněním baterie otevřen. Za tímto účelem sejměte ochranné víčko resp. ořízněte na konci hadičku na odplyňování. Plnění: Vyjměte všechny zátky baterie. Používejte pouze speciální kyselinu (hustota 1,28 kg/l), která je přiložena k baterii ve zvláštní plastové nádobě. Plnění provádějte po značku MAX, poté dopřejte baterii 30 minut odpočinku. Pozor: Nádoby se zbytkovou kyselinou odevzdejte ve sběrném dvoře odebírajícím nebezpečné látky. Zbytková kyselina nesmí proniknout do kanalizace. Prázdné nádoby od kyseliny zlikvidujte jako plast v domovním odpadu. Uvedení do provozu: Pro dosažení maximálního výkonu musí být baterie po naplnění kyselinou před montáží nabita na plnou kapacitu. V souladu s návodem na obsluhu nabíječky resp. baterie nabíjejte po dobu cca 5 až 10 hodin s napětím max. 1/10 kapacity baterie (Ah). Kapacitu baterie zjistíte podle druhé a třetí číslice čísla DIN uvedeného na kartónovém obalu: Jestliže je toto číslo např. 509 14, pak má baterie kapacitu 9 Ah a jako nabíjecí proud je proto třeba zvolit cca 0,9 A. Po skončení nabíjení zkontrolujte hladinu kyseliny a v případě potřeby ji dolijte demineralizovanou vodou. Baterii opět uzavřete zátkami. Údržba: Nikdy nenechejte klesnout hladinu kyseliny pod značku MIN. K dolévání používejte pouze demineralizovanou vodu (odsolenou nebo destilovanou podle normy DIN VDE 0510). 

Mějte, prosím, na zřeteli: V případě baterie Bike Bull není možná instalace v poloze na bok!

 

2. Bike Bull AGM

Příprava: Pečeť baterie sejměte až těsně před začátkem plnění. Zaslechnete při tom tiché zasyčení. Plnění: Používejte pouze speciální kyselinu (hustota 1,32 kg/l), která je přiložena k baterii ve zvláštní plastové nádobě. Poté dopřejte baterii 30 minut odpočinku. Po nabití se baterie uzavře zátkovou lištou a nesmí už být otevírána. V případě otevření dojde ke zničení baterie. Pozor: Nádoby se zbytkovou kyselinou odevzdejte ve sběrném dvoře odebírajícím nebezpečné látky. Zbytková kyselina nesmí proniknout do kanalizace. Prázdné nádoby od kyseliny zlikvidujte jako plast v domovním odpadu. Uvedení do provozu: Pro dosažení maximálního výkonu musí být baterie po naplnění kyselinou před montáží nabita na plnou kapacitu. V souladu s návodem na obsluhu nabíječky resp. baterie nabíjejte po dobu cca 5 až 10 hodin s napětím max. 1/10 kapacity baterie (Ah). Kapacitu baterie zjistíte podle druhé a třetí číslice čísla DIN uvedeného na kartónovém obalu: Jestliže je toto číslo např. 518 21, pak má baterie kapacitu 18 Ah a jako nabíjecí proud je proto třeba zvolit cca 1,8 A. 

Mějte, prosím, na zřeteli: V případě baterie Bike Bull AGM není možná instalace v poloze na bok!

 

3. Bike Bull GEL, AGM PROfessional

Uvedení do provozu: Baterie je přednabitá a lze ji rovnou nainstalovat.

Mějte, prosím, na zřeteli: V případě baterie Bike Bull GEL / Bike Bull AGM PROfessional je možná instalace v poloze na bok!

 

Všeobecně platí: Doporučujeme použití nabíječky s regulací napětí – Banner Accucharger 6/12V 2A nebo 12V 3A.

Pozor: Nikdy neinstalujte bezúdržbovou baterii (AGM, GEL, AGM PROfessional) do motocyklu bez regulátoru, max. nabíjecí napětí nesmí překročit 14,8 V!

Bike Bull Motorradbatterie Inbetriebnahme
Ano, podstatně.
Běžná startovací baterie je, jak již název napovídá, v podstatě navržena tak, aby poskytovala vysokou krátkou energii pro spuštění vozidla.

Jakmile je motor v chodu, nabíjecí systém vozidla zajišťuje, že energie odebraná z akumulátoru je dobíjena a dodává všechny ostatní elektrické spotřebiče.

 

Baterie start / stop je zodpovědná za mnohem více než jen startování motoru.

Jmenovitě pro napájení různých elektrických spotřebičů energií, když je vozidlo v klidu, motor neběží (zastaví se) a musí být stále zajištěn kompletní palubní napájecí zdroj včetně následujícího procesu rozběhu!

To znamená, že technologie a komponenty start / stop baterie se výrazně liší od technologie běžných startovacích akumulátorů.


Vezměte prosím na vědomí:
Je-li běžná mokrá baterie instalována ve vozidle s technologií start / stop, omylem - v důsledku chyby při přidělování - nebo v důsledku nesprávného povědomí o nákladech je předprogramován výpadek baterie nebo celková porucha. V závislosti na jízdním profilu (krátká vzdálenost, stop-and-go, ...) bude běžná startovací baterie vadná během několika měsíců kvůli extrémně vysokému cyklickému zatížení v důsledku funkce start-stop motoru.


Porucha baterie také vede k poruše různých funkcí vozidla (včetně start-stop). Nemluvě o nepříjemnosti zákazníka ohledně selhání baterie, možné ztráty času, čekání na pomoc, zpoždění, problémů s plánováním a nespokojenosti s instalovanou náhradní baterií.

 

Neinstalujte běžnou mokrou baterii ve vozidle s funkcí start / stop, která je standardně vybavena baterií AGM * nebo EFB **. V případě potřeby je nutné znovu použít akumulátor AGM nebo EFB! Ve stejném provedení a identické výkonnostní třídě.

Při výměně baterie musí být dodrženy tyto pokyny!

 

Banner Tip: Baterii EFB lze upgradovat na ještě výkonnější a cyklickější baterii Running Bull AGM v pouzdrech H5 / L2 (60Ah), H6 / L3 (70Ah) a H7 / L4 (80Ah). Obraťte se prosím na správce bankovních účtů.

 

AGM = Absorbent Glass Mat, kyselina je absorbována ve skleněném rounu a takto vázána
EFF = Enhanced Flooded Battery, startovací baterie odolná proti cyklu
 

Správnou kapacitu baterie Energy Bull, kterou potřebujete, vypočítáte následovně:

Příklad : Hledáte napájecí baterii pro svůj člun s elektrickým pohonem. Palubní síť člunu má napětí 24 V a poháněn je elektrickým motorem o výkonu 600 W. Navíc je třeba elektrickým proudem napájet rádio, různá polohová světla a hloubkoměr (dohromady 50 W). Chcete přitom zajistit autonomní provoz po dobu 5 hodin.

 

Tyto hodnoty se nyní dosadí do vzorce

hodnota ve W: napětí ve V = proud v A x počet hodin x koeficient bezpečnosti = celková kapacita v Ah, tedy: 650 : 24 = 27 x 5 x 1,7 = 230 Ah (K20)

 

Jako koeficient bezpečnosti je jako výchozí třeba použít 70% u mokrých baterií (u rekombinačních baterií, tj. AGM a Gel 30%). V daném případě bychom Vám doporučili použít dvě baterie Energy Bull 968 01 (po 230 Ah), které zapojíte do série.

 

Použít můžete dále také naši kalkulačku kapacity, viz internetový odkaz: http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/batterien/energy_bull/rechner/index.php

 

Automatický start / stop automaticky vypne a znovu zapne motor, když  sešlápnete spojku nebo brzdu během zastavení.

Potenciál úspor:

V závislosti na jízdní situaci, zejména v městském provozu,

až o 0,8 l méně paliva na 100 km!

 

Základní požadavek:

Mimořádně silná a cyklická start / stop baterie, která zůstává plně účinná i při častém nabíjení a vybíjení.

 

Banner start / stop autobaterie jsou skutečnými spořiči CO2 a paliva.

S vysoce specializovanými bateriemi řady Running Bull Banner zcela pokrývá segment napájení pro start-stop vozidla. Mimořádně vysoká stabilita cyklu činí z Bull Bull ideální palubní elektrárnu, která bezpečně zvládá extrémní zatížení způsobené vícenásobným startem mikrohybridních vozidel.